Usikkerhed om virksomhedernes overlevelse årsag til de fleste advarselsflag fra revisorerne

PressemeddelelseUsikkerhed om en virksomheds mulighed for at fortætte driften er hovedårsagen til, at revisor har rejst advarselsflag i de netop indleverede regnskaber. Eksempelvis har hver fjerde revisor konkluderet, at et regnskab ikke har været retvisende. Hovedårsagen har været gennemgribende fejlinformation om virksomhedens mulighed for at overleve.

AnalyseRegnskabFSR - danske revisorerVærdien af revision

Væsentligste årsager til supplerende oplysninger
(Klik for større graf)

Væsentligste årsager til afkræftende konklusioner.
(Klik for større graf)

Kan en virksomhed som minimum overleve de næste 12 måneder? Det er et af de forhold, revisorer skal vurdere, når de reviderer et regnskab. Netop det forhold har ved revisionen af de mange regnskaber, der er indleveret de seneste måneder, været hovedårsagen til, at revisorerne har rejst advarselsflag i deres påtegninger på regnskaberne, viser en ny survey fra FSR – danske revisorer.

”Lidt populært sagt har revisor advarselsflag i flere farver. Står det så slemt til, at revisor vurderer, at regnskabet er gennemgribende forkert, så giver revisor en afkræftende konklusion, der fortæller, at regnskabet i sin helhed ikke er retvisende. Når en afkræftende konklusion handler om virksomhedens mulighed for at fortsætte driften, må det betragtes som et meget rødt flag fra revisor til regnskabslæseren om, at revisor ikke tror, virksomheden kan overleve i den nuværende situation,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

I forbindelse med de netop overståede revisioner af de danske selskabers 2014-regnskaber har hver fjerde revisor givet en afkræftende konklusion. Altså en konklusion, der viser, at et regnskab i sin helhed ikke er retvisende. Otte ud af 10 revisorer peger på gennemgribende forbehold om fortsat drift som den væsentligste årsag til, at de har givet afkræftende konklusioner.

Derudover har ni ud af 10 revisorer givet supplerende oplysninger. Hovedårsagen til de supplerende oplysninger har været, at revisor fremhæver usikkerhed om fortsat drift og henviser til ledelsens beskrivelse af det i regnskabet.

Seks ud af 10 revisorer peger derudover på ledelsens overtrædelse af skattelovgivningen som årsag til supplerende oplysninger.

Færre advarselsflag end forrige år
Helt generelt har revisorerne i år rejst færre advarselsflag i påtegningerne på virksomhedernes regnskaber i forhold til sidste år. Ifølge FSR – danske revisorer kan der være flere årsager til den udvikling.

”Først og fremmest har vi set en bedring i økonomien. Der er fx færre selskaber med underskud og derfor færre selskaber, som står i en usikker situation. En anden årsag kan være, at selskaberne slet og ret fravælger revisionen, hvorfor regnskabslæseren ikke får mulighed for at se advarselsflaget fra revisor,” siger Tom Vile Jensen og tilføjer:

”De seneste år har lovgiver gennemført en række lempelser i revisionspligten, hvilket har været medvirkende til, at antallet af selskaber, der har fravalgt revision, er mere end fordoblet siden 2011. Beregninger viser, at fravalget af revision sidste år resulterede i, at over 8.000 anmærkninger forsvandt. Dermed ser regnskabslæserne ikke revisors advarselsflag og risikerer at udlåne til, handle med eller investere i en virksomhed på et forkert grundlag.”
 

Læs hele analysen:

Om usikkerhed for fortsat drift (going concern)
Revisor skal tage et forbehold for manglende oplysninger om going concern, hvis revisor vurderer, at der er væsentlig usikkerhed om, hvorvidt virksomheden kan fortsætte driften i mindst ét år frem, og usikkerheden ikke fremgår tilstrækkeligt klart af oplysningerne i årsregnskabet.

Hvis ledelsen i årsregnskabet gør tilstrækkeligt rede for en væsentlig usikkerhed om, hvorvidt virksomheden kan fortsætte driften de næste 12 måneder, og revisor ikke kan udelukke, at virksomheden kan overleve under de beskrevne forudsætninger, skal revisor fremhæve det i en supplerende oplysning og henvise til ledelsens oplysninger.

Uanset om usikkerheden om going concern fremgår af årsregnskabet eller ej, skal revisor tage forbehold for going concern, hvis revisor vurderer, at det er (næsten) sikkert, at virksomheden ikke kan fortsætte driften i mindst et år frem. I disse tilfælde bliver konklusionen afkræftende.

Om forbehold, supplerende oplysninger og revisors konklusion
Forbehold, supplerende oplysninger og revisors konklusion afgives kun ved en revision eller de mindre omfattende ”kontroller” af regnskabet som udvidet gennemgang og review.
For at regnskabslæseren skal få oplysningerne forudsætter det således, at en revisor vurderer regnskabet.

I Danmark kan mindre virksomheder helt fravælge revision. I virksomheder, der fravælger revisor, eller virksomheder, der alene vælger at få en revisor til at hjælpe med at opstille regnskabet uden at give en konklusion med sikkerhed omkring oplysningerne i regnskabet, afgives der ikke tilsvarende alarmsignaler.
Dermed kan regnskabslæseren gå glip af vigtige informationer omkring regnskabet og virksomhedens økonomiske situation.