FSR - danske revisorer kommenterer på ny revisorlov

PressemeddelelseFSR – danske revisorer støtter grundlæggende regeringens udkast til ny revisorlov, fordi det forsøger at minimere omkostningerne for virksomheder og giver en vis fleksibilitet, sådan som også den svenske, engelske og tyske regering i udgangspunktet foreslår. FSR – danske revisorer er dog uenig i, hvis reglerne helt eller delvist gælde for fx kommuner og unoterede virksomheder.

FSR - danske revisorerRevision

FSR – danske revisorer har sendt sit høringssvar på regeringens udkast til ny revisorlov. Lovudkastet indebærer bl.a., at børsnoterede virksomheder, banker, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber periodisk skal skifte revisionsfirma. Samtidigt begrænses de rådgivningsydelser, som den generalforsamlingsvalgte revisor må levere til virksomheden. De nye regler ventes at give omkostninger for de berørte danske virksomheder i størrelsesordenen knap 200 mio. kr.

”Vi synes, at regeringen har fundet en acceptabel balance. Der kommer betydelige stramninger for fx banker og børsnoterede virksomheder, og det resulterer i en regning til erhvervslivet på knap 200 mio. kr. Til gengæld benytter regeringen den fleksibilitet, som EU tillader, og vil ikke gå længere end krævet. Altså stort set sådan som svenskerne, englænderne og tyskerne vil gøre, og den tilgang støtter vi”, siger Jens Otto Damgaard, formand for FSR – danske revisorer.   

Regeringen lægger op til - inden for de skærpede regler – at give virksomhederne noget af den fleksibilitet, som EU-reguleringen muliggør, hvilket forhindrer, at regningen vokser med mere end 500 mio. kr.

Unoterede virksomheder foreslås ikke omfattet af de nye regler
Regeringens lovudkast vil ikke lade unoterede virksomheder bliver omfattet af de nye skærpede regler.  Dette giver god mening, da reglerne er skræddersyede til kapitalmarkedet – selskaber, hvis aktier og andre værdipapirer handles på markedet. Samtidigt er kravene til selve revisionen for unoterede selvfølgelig uændrede og høje. Revisionen skal fortsat udføres efter gældende standarder, som i øvrigt er blevet væsentligt skærpede som afløb af finanskrisen.

”Det er vanskeligt at se, hvorfor danske unoterede virksomheder skulle underlægges strengere krav og stilles dårligere konkurrencemæssigt end tilsvarende virksomheder i vores nabolande. Der er foretaget en faglig vurdering af spørgsmålet i Sverige, og her er man nået til den konklusion efter meget kort betænkningstid, at deres unoterede ikke skal omfattes af disse regler. I England og Tyskland overvejer man ikke engang spørgsmålet”, siger Jens Otto Damgaard og uddyber:

”De større unoterede virksomheder har typisk få ejere og en del af dem er fondsejede, og de fonde er underlagt et særligt skærpet tilsyn under Erhvervsstyrelsen. Et tilsyn som tilmed er blevet skærpet yderligere i 2015, og som betyder, at myndighederne kan udnævne en medrevisor, de kan iværksætte granskning og afsætte bestyrelsen og revisor”.

Hvorfor bruge børsregler på kommuner, regioner og fælleskommunale selskaber?
Af lovudkastet fremgår det, at regeringen påtænker at lade kommunerne, regionerne og de fælleskommunale selskaber helt eller delvist omfatte af de nye regler. Det stiller FSR – danske revisorer sig uforstående over for.

”Det undrer os, at regeringen vil bruge børs- og bankregler på fx kommuner, regioner og fælleskommunale selskaber. Danmark bliver os bekendt det eneste land i EU, der benytter den nye EU-regulering på den måde. Vi lander nu i en situation, hvor selv lokale losseplader og brandvæsener bliver omfattet af samme regler som børsnoterede, og det kan ikke være meningen ”, siger Charlotte Jepsen, adm. direktør for FSR – danske revisorer.

FSR - danske revisorer anerkender naturligvis, at der skal være god økonomistyring og gennemsigtighed i økonomien hos bl.a. kommuner; men dette er allerede sikret af særlige regler om tilsyn og kontrol med revisionen i det offentlige, hyppigere udbud samt af, at revisionsberetningen er offentligt tilgængelig. Ved siden af den almindelige revision udføres der desuden juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. 

EU-reglerne gælder som nævnt børsnoterede og finansielle virksomheder, hvor der bl.a. er et marked med aktionærer, lån- og forsikringstagere, og hvor selskaberne har en reel risiko for at gå konkurs.

”Reglerne er hverken teknisk eller fagligt egnede til offentlig økonomi, og derfor er vi uenige i at give erhvervs- og vækstministeriet bemyndigelse til at lade de nævnte regler gælde på det kommunale område efter forhandling med social- og indenrigsministeriet. Vi foreslår, at der i stedet foretages en analyse for at kortlægge eventuelle særlige kommunale behov og politiske ønsker, herunder om vi fx skal styrke forvaltningsrevisionen”, siger Charlotte Jepsen.

Skærpelserne fra EU er fremkommet på baggrund af en finanskrisen og kollaps i bl.a. den finansielle sektor. Der har ikke været tilsvarende udfordringer på det offentlige område, og derfor er reglerne i sagens natur teknisk og fagligt uegnede til kommunal økonomi, hvor der hverken er aktionærer eller en konkursrisiko.

Læs FSR - danske revisorers høringssvar

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147