Ny revisorlov vedtaget

PressemeddelelseFolketinget har i dag vedtaget en ny revisorlov. Loven implementerer en række nye EU regler. Regeringen, dens støttepartier og Radikale Venstre har undladt at overimplementere de nye EU regler i dansk lov til gavn for danske erhvervsliv og det danske samfund. Dermed lægger Danmark sig på linje med nabolande som Tyskland, Sverige, Norge og UK

RevisionKvalitet

Et folketingsflertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance og Radikale har i dag vedtaget den nye revisorlov. Loven i sammenhæng med EU-reglerne betyder blandt andet, at der indføres en række nye krav til revisoren og de børsnoterede virksomheder, banker og forsikringsvirksomheder– de såkaldte virksomheder af offentlig interesse – Public Interest Entities (PIEs).  Fremover skal PIE-virksomheder skifte revisorfirma hvert 10. år med mulighed for en forlængelse på yderligere 10 år, hvis særlige krav bliver opfyldt. Samtidigt fastholdes, at revisor inden for visse grænser fortsat kan fungere som virksomhedens rådgiver, herunder også på skatteområdet. Loven får virkning fra 17. juni 2016.

Formand for FSR – danske revisorer statsautoriseret revisor Jens Otto Damgaard er tilfreds med, at regeringen og dens støttepartier i store træk har undladt at overimplementere de nye EU regler i dansk lov. Dermed lægger Danmark sig på linje med nabolande som Tyskland, Sverige, Norge og UK. Jens Otto Damgaard peger samtidig på, at det nu er vigtigt, at holde øje med den praktiske gennemførelse af reglerne, så der ikke sker en dansk overregulering ad bagvejen: 

”Jeg er tilfreds med, at reglerne gennemføres på en måde, så de ikke bebyrder danske virksomheder og revisionsfirmaer mere end højest nødvendigt. Alligevel er der grund til at gøre opmærksom på, at vi nu får mange flere regler, der regulerer forholdet mellem revisor og virksomhederne. Det gælder fx krav om rotation, yderligere bestemmelser vedrørende rådgivningsydelser og flere opgaver til virksomhedernes revisionsudvalg. Det betyder ekstra omkostninger for alle parter. Derfor er det afgørende, at vi i den praktiske implementering af reglerne ikke lukker dansk overimplementering ind ad bagdøren”, siger Jens Otto Damgaard og fortsætter:

”Det er en del af revisors rolle, at virksomhederne – trods betydelige opstramninger - stadigvæk kan trække på den generalforsamlingsvalgte revisors ekspertise og indsigt fx i relation til virksomhedernes skat og regnskabsmæssige forhold”.

Risikobaseret kvalitetskontrol
Den nye revisorlov betyder desuden en modernisering af den offentlige kvalitetskontrol og af den måde, som Revisornævnet sanktionerer på. Fremover vil kvalitetskontrollen i mindre grad være fokuseret på bevidstløs tjeklistekontrol og i højere grad fokusere på at undersøge de områder, hvor der er størst risiko for at finde væsentlige fejl. Yderligere lægger loven op til øget brug af dialog, henstillinger og påbud ved mindre forseelser, men til gengæld strengere sanktioner ved fejl og mangler, hvor god revisorskik gentagne gange bliver tilsidesat.

”Den ny revisorlov imødekommer på en lang række punkter den kritik af kvalitetskontrollen og sanktionerne, som foreningen sammen med revisorbranchen har fremført. Nu får vi et system, hvor der er færre bøder for banale fejl uden betydning for regnskabsbrugerne og skærpede straffe for de revisorer, der groft og gentagne gange træder ved siden af. Det er en udvikling, som vil blive positivt modtaget hos revisorerne. Og den moderniserede kontrol vil langt bedre understøtte kvaliteten i revisorbranchen”, siger administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen.

Nedenfor følger de vigtigste opmærksomhedspunkter i den nye revisorlov som følge af EU-reglerne:

 • Virksomheder af offentlig interesse (PIEs) omfatter fremover børsnoterede selskaber, banker, kreditinstitutter og forsikringsselskaber.
 • PIEs skal som udgangspunkt rotere revisorfirma hvert 10. år. Dog er der mulighed for forlængelse med yderligere 10 år og i visse tilfælde yderligere fire år, når helt særlige krav opfyldes
 • Skatteydelser og vurderingstjenester fra revisor i PIEs vil være tilladt somfastlagt i loven
 • Revisionsfirmaet må fra 2020 maksimalt levere rådgivning til en PIE, der svarer til 70 pct. af det årlige revisionshonorar
 • Partnerrotation i store unoterede selskaber fortsætter efter de eksisterende regler for virksomhedsstørrelse (5 mia. kr i nettoomsætning og balancesum samt 2500 ansatte) og med en skærpelse efter forordningens bestemmelser om time-out før genindtrædelse som revisor.
 • Risiko- og relevansbaseret kvalitetskontrol falder direkte under Erhvervsstyrelsen og får nyt fokus: Grove forseelser bliver sanktioneret hårdere, imens mindre fejl rettes op ved dialog, henstillinger og påbud.
 • Revisortilsynet og Revisorkommissionen nedlægges og erstattes af et rådgivende Revisorråd.

 Læs mere om revisorloven her

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147