100 mia. kroner i gæld i nødlidende selskaber

PressemeddelelseGodt 20.000 danske selskaber kan karakteriseres som zombieselskaber med meget høj gæld og lav kreditværdighed. Mange af selskaberne er fanget i en zombielignende tilstand, hvor de hverken er i stand til at betale af på deres eksisterende gæld eller optage nye lån og kreditter til at vokse og blive levedygtige. FSR – danske revisorer opfordrer til en øget indsats for at redde flere aktiver og arbejdspladser

AnalyseRegnskab

Over 100 mia. kroner i gæld til banker, realkreditselskaber og andre kreditorer er bundet op i en mindre gruppe stærkt forgældede selskaber, såkaldte zombieselskaber. Mange af selskaberne er reelt fastlåst i en gældsfælde med stor risiko for en senere konkurs. 20.104 danske selskaber levede i 2016 op til kriterierne for at være et zombieselskab. Det svarer til at ni pct. af alle danske selskaber er et zombieselskab. Det er et lille fald i forhold til 2015, hvor ca. 10 pct. af alle selskaber var et zombieselskab.   

Det viser en ny analyse foretaget af FSR – danske revisorer i samarbejde med kreditvurderingsinstituttet Experian. Analysen er foretaget på baggrund af en gennemgang af 2015-årsregnskaberne i over 200.000 danske selskaber. Betegnelsen zombieselskab har hentet inspiration fra USA og UK, hvor betegnelsen bliver brugt om nødlidende selskaber, der er ude af stand til at afdrage på deres gæld.

Den høje gæld blandt zombieselskaberne bekymrer erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer Tom Vile Jensen, der gerne ser en øget indsats for at redde flere aktiver og arbejdspladser:

”Mange af disse selskaber har så høj gæld og lav kreditværdighed, at de realistisk set står over for en truende konkurs. Når de alligevel får lov at leve videre som zombieselskaber, hænger det blandt andet sammen med den lave rente, der gør det billigt at finansiere gæld. Set i sammenhæng med at mange levedygtige danske virksomheder mangler finansiering, er det spørgsmålet, om ikke det var bedre at lukke en del af disse nødlidende selskaber ned og kanalisere pengene over i mere levedygtige projekter”, siger Tom Vile Jensen og tilføjer:    

”Det er også oplagt at se på mulighederne for rekonstruktion af zombieselskaber med mange aktiver og arbejdspladser. I en rekonstruktion kan kreditorerne fx blive enige om at lukke de tabsgivende dele af forretningen ned og skille de sunde dele ud i selvstændige forretningsområder. På den måde kan flere aktiver og arbejdspladser måske overleve i fremtiden”.     

4 ud af 10 zombieselskaber ligger i Hovedstaden
Det typiske zombieselskab ligger i Hovedstadsregionen og beskæftiger sig inden for området handel og transport. 4 ud af 10 zombieselskaber ligger i Hovedstadsregionen, mod bare 10 pct. i Nordjylland, som har den laveste andel zombieselskaber. Blandt brancherne er zombieselskaberne særligt udbredt inden for handel og transport området, hvor knap hver fjerde zombieselskab befinder sig. Ser man på de enkelte brancher inden for branchekoden handel og transport er det særligt hotel og restaurationsbranchen, der skiller sig ud. 21 pct. af selskaberne i hotel og restaurationsbranchen kan karakteriseres som zombieselskaber mod 12 pct. inden for handel og otte pct. inden for transport. 

Fordelingen af zombieselskaber på regioner og brancher kommer ifølge Tom Vile Jensen ikke som en overraskelse:

”Samlet set er Hovedstadsregionen den region med flest selskaber. Derfor er det heller ikke overraskende, at vi ser de fleste zombieselskaber her. På brancheniveau er det også velkendt, at restaurationsbranchen har det svært med en udfordret økonomi og mange konkurser. Derfor er der grund til rette et særligt fokus på om disse områder og fx se på om rekonstruktionsreglerne bliver benyttet i tilstrækkeligt omfang”, siger Tom Vile Jensen.

Læs analysen

Hvad er et zombieselskab?

Et zombieselskab er et stærkt forgældet selskab, som er ude af stand til at betale af på gæld og renter, men alligevel lever videre i en zombielignende tilstand på kreditorernes nåde. Betegnelsen zombieselskab har hentet inspiration fra fiktionens og filmens verden. I USA og UK er betegnelsen ofte blevet brugt om nødlidende selskaber, der er ude af stand til at afdrage på deres gæld. Definitionen på et zombieselskab i en dansk kontekst er følgende: Selskabet skal 1) generere et negativt resultat før finansielle poster (EBIT), 2) have en soliditetsgrad på under 10 pct. og 3) have en kreditrating på 15 og derunder ifølge kreditinstituttet Experians kreditratingsystem. En kreditrating på 15 og derunder er et udtryk for en meget høj risiko for konkurs, hvilket gør det svært for selskabet at skifte kreditorer eller genforhandle betingelserne for eksisterende lån.

 

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147