Revisorer skal kunne blive autoriserede bobestyrere

PressemeddelelseKonkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at det undersøges, om ikke også revisorer og andre med relevante kompetencer fremover skal kunne udpeges som autoriserede bobestyrere.

Om revisor

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort en analyse af konkurrenceforholdene på bobestyrerområdet. Styrelsen peger på, at kravet om, at alene advokater kan udpeges som bobestyrere, begrænser tilgangen til hvervet uden det nødvendigvis er velbegrundet. Styrelsen anbefaler derfor, at det undersøges, om ikke også revisorer og andre med relevante kompetencer fremover skal kunne udpeges som autoriserede bobestyrer.

Faglig direktør i FSR – danske revisorer Michael Rugaard udtaler:

”Helt overordnet er det FSR - danske revisorers opfattelse, at mange af de opgaver, der i dag varetages af advokater, som autoriserede bobestyrer, også ville kunne varetages af godkendte revisorer. Vi kan kun støtte op om, at området liberaliseres.”

Ud over at der i analysen stilles spørgsmål ved advokaternes monopol på området, så rejser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også en kritik af ordningen på en række andre områder.

Blandt andet er det styrelsens opfattelse at den begrænsning, der i dag findes for hvor mange, som kan udpeges til autoriserede bobestyrer, er en unødig begrænsning og medfører et mindre konkurrencepres.

Skader konkurrencen
Samtidig fremgår det af rapporten, at der i dag er praksis for, at de autoriserede bobestyrer får tildelt dødsboer efter tur uden der tages højde for den enkelte bobestyrer pris og kvalitet til skade for konkurrencen.

”Vi synes det er fornuftigt, at der ses på konkurrenceforholdene på bobestyrerområdet. I sidste ende er der kun arvingerne til at betale, og det er vigtigt at der er et rimeligt forhold mellem ydelse og pris.” udtaler faglig direktør Michael Rugaard

Det er FSR - danske revisorers opfattelse, at revisorer vil kunne påtage sig mange af de opgaver, som påhviler en bobestyrer, fx udarbejdelse af åbningsstatus med fortegnelse over samtlige akti-ver og passiver med værdiangivelser pr. dødsdagen, opgørelse af boets forventede indtægter og udgifter, realisering af boets aktiver, udarbejdelse af boopgørelse, beregning af boafgift og i særdeleshed skattemæssige opgaver.

Det er foreningens indtryk, at det ofte er skattemæssige spørgsmål, som giver anledning til spørgsmål i forbindelse med behandlingen af dødsboer, hvilket netop er et område, hvor revisorer har en særlig kompetence.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse her