Rangvid-udvalgets rapport om finanskrisen

FSR - danske revisorerRevision

Udvalget om finanskrisens årsager (Rangvid-udvalget) har i dag offentliggjort udvalgets rapport ”Den finansielle krise i Danmark - årsager, konsekvenser og læring.

Rapporten behandler ganske mange forskellige emner herunder også kortfattet revisorerne. Udvalget konkluderer i den forbindelse, at der under den finansielle krise og håndteringen af en række nødlidende pengeinstitutter har været rejst kritik af revisorernes arbejde.

Udvalget konstaterer videre, at der i forlængelse af krisen allerede er gennemført en række nye krav til revisorerne, heriblandt skærpede uddannelseskrav til revisorer af finansielle virksomheder, så de er bedre rustet i forhold til de særlige forhold inden for den finansielle verden. Derudover er der også gennemført en certificeringsordning for revisorer, der påtegner finansielle institutioner.

Administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen, har følgende kommentar til udvalgets rapport. 

”Rapporten fremhæver en række nye initiativer i forhold til de revisorer, der reviderer finansielle institutioner. Initiativerne, som er gennemført i den seneste folketingssamling, er udviklet i et samarbejde mellem myndighederne og revisorbranchen med afsæt i et fælles mål om at sikre høj kvalitet i revisionen af finansielle virksomheder, som er blevet væsentligt mere komplekse i deres struktur og forretningsmodeller i de senere år. De danske politikere er på dette felt et skridt foran deres kolleger i de andre EU-lande, som afventer det lovkompleks, som i øjeblikket ligger på bordet i Bruxelles.”     

Behov for at lukke forventningskløften
Om revisorerne hedder det videre i rapporten, at:
”Det bør overvejes, om der er behov for en mere entydig kommunikation og forventningsafstemning i forhold til revisors rolle og opgave, idet der efter udvalgets opfattelse synes at være en kløft mellem det, som offentligheden tillægger revisor af opgaver og ansvar, og det, som revisor rent faktisk udfører af opgaver og har som ansvar”.

Charlotte Jepsen er meget tilfreds med, at Udvalget har taget denne problemstilling op: 

”Vi er meget enige med udvalget i, at der bør gøres mere for at lukke den forventningskløft, der er mellem, hvad offentligheden forventer af revisor, og det arbejde, revisor rent faktisk skal udføre. Branchen har en stor udfordring her med at fortælle om revisors arbejde, og hvad der ligger i en blank påtegning. En blank påtegning giver høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er retvisende for virksomhedens økonomiske situation, men det er ikke nogen garanti for, at virksomheden har det økonomisk godt. Vi er dog meget bevidste om, at fx revisors kommunikation i påtegningen kan blive mere tydelig. Af samme grund støtter foreningen det arbejde, der foregår hos den internationale standardudsteder IAASB om at forbedre revisors kommunikation i påtegningen.”

Udvalget: Regeringen bør følge forhandlingerne om revisorbranchens regulering i EU
I kølvandet på finanskrisen har EU-Kommissionen for snart to år siden fremlagt en række forslag til regulering af revisorbranchen. Forslagene, der blandt andet indeholder forslag om at tvinge virksomhederne til at skifte revisor med jævne mellemrum og helt eller delvist at forbyde revision og rådgivning af samme virksomhed, er i øjeblikket ved at blive behandlet i EU-Parlamentet og i Ministerrådet.

Udvalget synes at støtte EU-kommissionens forslag til ny brancheregulering og foreslår, at regeringen følger forhandlingerne. Såfremt de relevante dele af forslagene vedtages i uændret form med anvendelse for alle pengeinstitutter, finder udvalget ikke, at der er behov for øvrige initiativer i forhold til revisors forpligtelser.

Charlotte Jepsen tilslutter sig, at regeringen følger forhandlingerne i EU tæt, men er ikke begejstret for EU-kommissionens forslag på samme måde, som udvalget synes at være det:

”Jeg hæfter mig ved, at EU-Parlamentet på områder som tvungen rotation og adskillelsen af revision og rådgivning har foreslået markante ændringer til Kommissionens oprindelige reguleringsforslag og faktisk fejer flere af forslagene af bordet. Det er oplagt, at regeringen lytter til dette. Parlamentarikerne begrunder deres ændringsforslag, fordi deres analyser sætter spørgsmålstegn ved fornuften og frem for alt effekten af de forslag, som Kommissionen har fremsat i forhold til revisorbranchen. Jeg skylder også at sige, at der er mange fornuftige forslag i den pakke, som ligger på bordet i Bruxelles, og at vi støtter alle de forslag, som kan bidrage til at sikre høj kvalitet i revisorernes arbejde. Vi mener imidlertid ikke, at kvaliteten bliver bedre af at tvinge virksomhederne til at skifte revisor og forbyde revisor at rådgive sine revisionskunder,” siger Charlotte Jepsen.

Sagsbehandlingstiden i Revisornævnet skal ned
Rapporten slutter med 18 konkrete anbefalinger til regeringen, som skal medvirke til at forebygge, at en lignende finansiel krise opstår igen.

I sin anbefaling 15. om revisorerne anbefaler Udvalget, at Revisornævnet ekstraordinært tilføres ressourcer, så behandlingen af sager vedrørende revision af finansielle virksomheder under krisen kan afsluttes indenfor rimelig tid.

”Vi er grundlæggende enige i, at sagsbehandlingstiden i Revisornævnet skal nedbringes. Både for revisorerne og for samfundet generelt er det meget belastende og højst utilfredsstillende, at disse sager trækkes i langdrag,” slutter Charlotte Jepsen.

 
Læs mere 

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147