Regeringen bør lytte til parlamentarikernes forslag

PressemeddelelseParlamentarikere har i sidste uge nedstemt afgørende dele af EU-kommissionens forslag til ny revisionspolitik. Ikke nok fokus på kvalitet i revisorbranchen og for omkostningsfulde forslag har været begrundelserne. Et signal også til den danske regering, der støtter Kommissionens forslag, vurderer FSR – danske revisorer

Revision

Bedre kvalitet i revisionen og en fortsat styrkelse af revisors uafhængig har været drivkraften bag de nye forslag fra parlamentarikerne, der bl.a. bygger på de internationalt anerkendte etiske regler og revisionsstandarder til at styrke revisors uafhængighed og kvaliteten i revision. Der skal ligeledes være tvungen rotation i udgangspunktet hvert 14 år, men med mulighed for forlængelse, hvis særlige forhold er opfyldt. Det stemte EU-parlamentets retsudvalg igennem i sidste uge og modificerede på den måde EU-kommissionens forslag ganske betydeligt.

Parlamentarikere rykker kvalitet øverst på dagsorden
”Vi er meget enige i parlamentarikernes ambition: At bevare høj kvalitet i revisionen og sikre uafhængige revisorer, så investorer, banker og offentligheden generelt også i fremtiden kan fæste lid til revisors arbejde. Og her har parlamentarikerne fundet nogle fornuftige værktøjer.  Der er ingen tvivl om, at revisorerne løbende skal tilpasse sig fremtidens krav, og at forventningerne til dem er meget høje”, siger Morten Speitzer, formand for FSR – danske revisorer.

EU-kommissionen fremlagde i november 2011 et omfattende katalog, der kun i mindre grad fokuserede på reelt at løfte kvaliteten i revisionen. I stedet ville Kommissionen forsøge sig med markedsregulering blandt andet ved at tvinge virksomhederne til at skifte deres revisionsfirma minimum hvert 6 år og begrænse virksomhedernes mulighed for at få yderligere hjælp og rådgivning fra deres egen generalforsamlingsvalgte revisor.

”Det, der kendetegner parlamentarikernes forslag er, at de - modsat Kommissionen - er meget løsningsorienterede. Ved netop at bygge på de internationale revisionsstandarder og implementering i hele EU højner man kvaliteten i revisionen. En række EU-lande har fortsat ikke implementeret disse til fulde, så det er jo det helt rigtige sted at tage fat,” siger Morten Speitzer. 

Klare og omfattende retningslinjer om uafhængighed
Parlamentarikerne giver revisionskomiteerne en langt stærkere rolle end tidligere for at styrke kvalitet og uafhængighed.
”Der skal ikke være tvivl om revisors uafhængighed – heller ikke når det gælder levering af andre ydelser end revision. Derfor er der også god ræson i parlamentarikernes forslag, der ligger tæt op ad de internationalt anerkendte etiske regler. Der skal være fuld åbenhed om de engagementer, revisionsfirmaerne har med deres kunder”, siger Morten Speitzer.

En analyse viser, at ca. 70 pct. af revisorernes honorar fra de børsnoterede danske virksomheder udgøres af revision og andre erklæringsopgaver. Knap 10 pct. vedrører rådgivning omkring skat mens de sidste 20 pct. vedr. anden rådgivning. 

Rotation fortsat på bordet
Parlamentarikerne foreslår, at virksomhederne skal skifte revisionsfirma hvert 14 år - dog med mulighed for en forlængelse på op til 25 år, hvis særlige forhold er opfyldt. Kommissionen holder fortsat fast i en maksimalperiode på 6 år.

”Vi har ikke set dokumentation for, at tvungen rotation reelt løfter kvaliteten i revisionen, og det gør, at vi er skeptiske. Tag fx Italien, som er det eneste land, der i dag har tvungen rotation i EU. Det er ikke dokumenteret, at kvaliteten i revisionen af de italienske virksomheder har været bedre end i andre lande.  Parlamentarikernes forslag er her er balanceret. Det ses også ved, at de vil styrke revisionskomiteernes beslutnings- og overvågningskompetence betydeligt, og at virksomheden kan forlænge aftalen med revisionsfirmaet udover den 14 årige periode, hvis den fx står over for kapitaludvidelse, CEO-skifte eller er i økonomiske vanskeligheder”, siger Morten Speitzer.

Den danske Konkurrencestyrelse undersøgte i 2011 markedet for revision for de 100 største danske virksomheder. De fleste af disse virksomheder skifter revisor i spændet mellem 6 og 12 år.

Signal til den videre proces - og den danske regering
Den danske regering har sagt, at den er på linje med Kommissionen, men har også talt om modifikationer af forslaget om blandt rotation, og virksomhedernes muligheder for at samarbejde med den generalforsamlingsvalgte revisor.

Der har ligeledes i erhvervslivet været en bekymring for, at Kommissionens forslag i sin rene form vil blive meget omkostningstung for virksomhederne, og at der er tale om overregulering. En beregning baseret på Kommissionens egen impact assessment viser, at Kommissionsforslaget vil koste de danske virksomheder i størrelsesordenen 375 – 500 mio. kr. årligt.

”Den danske regering har fået et meget stærkt signal fra parlamentarikerne, og erhvervs- og vækstministeren bør se grundigt på de nye forslag. De har en fornuftig balance, der sigter mod høj kvalitet i revisorbranchen og samtidigt tilgodeser virksomhederne ved at være omkostningsminimale. Så jeg håber, at regeringen vil se positivt på dette nye indspark og præge debatten i Ministerrådet, der endnu ikke har taget stilling til forslaget”, siger Morten Speitzer.

Læs pressemeddelelsen fra Europa-Parlamentets retsudvalg

Følg med i forslaget om fremtidens revisionspolitik på FSR – danske revisorers temaside

 

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147