Revisorer opfordrer til tilpasning af skattekontrolloven

PressemeddelelseDer bør være en klar afgrænsning af, hvilke værktøjer SKAT har til rådighed for sin kontrol, lyder opfordringen fra en række erhvervsorganisationer til skatteministeren.

SkatFSR - danske revisorer

Der er primært skattekontrolloven, som fastslår, hvilke oplysninger, dokumenter med videre SKAT har krav på at få udleveret fra skatteyderne. Men loven er ikke særlig klar i formuleringerne af, hvad myndigheden har krav på at få udleveret.
Derfor opstår der ofte usikkerhed om, hvilke oplysninger der skal udleveres, og hvilke en virksomhed eller en skatteyder ikke behøver udlevere. Det bekymrer en række erhvervsorganisationer, der nu har henvendt sig til skatteminister Holger K. Nielsen med et ønske om at få skattekontrolloven taget op til revision.

”Det er vores vurdering, at SKATs opfattelse af kontrolhjemlens rækkevidde på en række punkter er for vidtgående. Vi oplever eksempelvis, at der ikke skelnes mellem indhentelse af oplysninger direkte hos skatteyderen og indhentelse af oplysninger hos tredjemand, der er bundet af tavshedspligt,” siger formand for FSR – danske revisorers skatteudvalg, John Bygholm, der sammen med Danske Advokater, Advokatrådet, Dansk Erhverv og Finansrådet har sendt henvendelsen til ministeren.

”I henvendelsen opfordrer vi ministeren til at foretage en tilpasning af loven, hvor de midler, SKAT skal have til rådighed, lægges fast ud fra en afvejning af hensynet til en effektiv skattekontrol og hensynet til den enkelte borgers og virksomheds retssikkerhed,” forklarer John Bygholm.

SKAT tilsidesætter tavshedspligt
Det er eksempelvis redegørelser fra rådgivere og bestyrelsesprotokollater, som SKAT har krævet at få udleveret. Erhvervsorganisationerne er dog ikke enige i, at skattekontrolloven giver hjemmel til at indhente sådanne dokumenter.

”SKAT kan få udleveret simpel bogføring, men oplysninger, der involverer tredjemand, som er underlagt tavshedspligt, bør SKAT ikke kunne få udleveret uden dommerkendelse. Vi oplever dog, at skattemyndighederne ønsker at tilsidesætte denne tavshedspligt med henvisning til effektiv skattekontrol,” siger John Bygholm.

Ønsker en virksomhed ikke at udlevere de dokumenter, som SKAT kræver, kan det ende med en forelæggelse for domstolene, men det er ikke hensigtsmæssigt, at så politiske og principielle spørgsmål skal finde deres afklaring på den måde, skriver organisationerne i henvendelsen.

”Det bør være en politisk beslutning - under hensyntagen til både den enkeltes retssikkerhed og ønsket om en effektiv skattekontrol - hvad SKAT skal have adgang til. Det er ikke hensigtsmæssigt, at det bliver domstolene, som i hver enkelt sag skal tage stilling til, hvilke mere generelle principper, der skal gælde for SKATs brug af forskellige værktøjer,” siger John Bygholm.

I henvendelsen opfordrer organisationerne skatteministeren til at nedsætte et lovforberedende udvalg, der skal komme med et forslag til en revision af skattekontrolloven, således at Folketinget på det grundlag kan fastlægge mere præcist, hvilke midler skattemyndighederne skal have til rådighed i kontrollen med skatter og afgifter.
Ministeren har indtil videre kvitteret for henvendelsen og anført, at han vil besvare henvendelsen efter sommerferien.