Stadig flere advarselsflag ved virksomhedernes fortsatte drift

PressemeddelelseRevisorerne hejser flere advarselsflag i virksomhedernes 2012-årsregnskaber. De fleste advarselsflag hejser revisorerne på grund af usikkerhed omkring virksomhedernes muligheder for at fortsætte driften.

FSR - danske revisorerRegnskabRevisionSMV

2012-årsregnskaberne har fået revisorerne til at hejse flere advarselsflag end tidligere år. Det gælder både antallet af revisorer, som har givet ”gule” flag i form af supplerende oplysninger i deres påtegning på regnskabet, og de mere alvorlige ”røde” flag, hvor revisor i sin påtegning tager forbehold for oplysningerne i årsregnskabet eller ligefrem for virksomhedens overlevelse. Det viser en ny survey fra FSR – danske revisorer.

Hver femte revisor har taget flere eller mange flere forbehold i revisionspåtegningerne i 2012-årsregnskaberne i forhold til sidste år, og mere end en tredjedel af revisorerne vurderer, at de har givet flere eller mange flere supplerende oplysninger i forhold til sidste år.

Usikkerhed om virksomhedernes fortsatte drift
Når revisorerne tager forbehold i 2012-årsregnskaberne, er de væsentligste årsager manglende oplysninger om usikkerhed ved virksomhedernes mulighed for at fortsætte driften eller decideret manglende tro på, at en virksomhed kan fortsætte driften.
I forhold til de supplerende oplysninger ligger betydelig usikkerhed om fortsat drift også højt på listen, da 75 procent af revisorerne svarer, at de har givet en supplerende oplysning omkring fortsat drift i et 2012-regnskab.
De mange revisorer i surveyen, som hejser advarselsflag omkring fortsat drift, tegner et billede af et erhvervsliv, som endnu ikke har løftet økonomien ud af krisetiderne, vurderer man hos FSR – danske revisorer. 

”Efter en økonomisk hård tid er det ikke overraskende, at vi ser mange supplerende oplysninger omkring fortsat drift fra revisorerne. De mange revisorer, som svarer, at de har taget forbehold for fortsat drift, er dog mere overraskende,” siger chefkonsulent hos FSR – danske revisorer Lars Kiertzner og uddyber:

”En tommelfingerregel er, at hvis der er en betydelig risiko – meget groft sagt mellem 10 og 95 procent risiko for, at en virksomhed ikke kan fortsætte driften de næste 12 måneder, så skal revisor give en supplerende oplysning om fortsat drift, hvis regnskabet i øvrigt oplyser om risikoen. Står der ikke noget om risikoen i regnskabet, eller er risikoen meget høj – groft sagt over 95 procent, så er vi ovre i et forbehold.”

Antallet af røde flag overrasker
De seneste måneder har mange undersøgelser tegnet et billede af et erhvervsliv i bedring. De mange revisorer, som har givet anmærkninger om fortsat drift, udgør dog en skarp kontrast til det billede.

”En supplerende oplysning er ikke en dødsdom, men et tegn på, at vi her har en virksomhed, hvor der er betydelig usikkerhed omkring driften, og hvor ledelsen skal holde tungen lige i munden for at sikre virksomhedens overlevelse. Men når revisor tager forbehold for, om driften kan fortsætte endnu et år, kan det derimod være tæt på et direkte rødt kort,” siger Lars Kiertzner og uddyber:

”På baggrund af forårsfornemmelserne de seneste måneder overrasker det derfor, at der alligevel er så mange revisorer, som har været nødt til at tage forbehold for fortsat drift i 2012-årsregnskaberne. Det kan tolkes som et tegn på, at vi endnu ikke har set alle eftervirkningerne af krisen.”

Vigtigt at læse hele årsregnskabet
For regnskabslæseren er revisors påtegning et godt sted at starte, når man læser et årsregnskab. Det understreges af antallet af revisorer, som har hejst advarselsflag i 2012-årsregnskaberme, men når man læser et regnskab, kan revisors påtegning aldrig læses alene, fastslår Lars Kiertzner.

”Regnskabsbrugeren skal altid læse hele regnskabet og vurdere oplysningerne i det konkrete regnskab. Regnskabsbrugeren skal også tage oplysningerne fra revisors påtegning ind i sin vurdering af regnskabet. Men revisors påtegning hverken kan eller må stå alene, når man skal vurdere det billede, et årsregnskab tegner af en virksomhed,” siger Lars Kiertzner.

 
Tabel 1:
Hvad har været de væsentligste årsager til, at du har taget forbehold i din revisionspåtegning på dine kunders årsregnskaber? (angiv gerne flere svar)

 
Tabel 2: Hvad har været de væsentligste årsager til, at du har givet supplerende oplysninger i din revisionspåtegning på dine kunders årsregnskaber? (angiv maks. 3 svar)

 
Læs hele undersøgelsen

FSR – survey:
Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne
 (pdf)
 

Om undersøgelsen
Surveyen fra FSR – danske revisorer er gennemført efter, at revisorerne i foråret har revideret 2012-åregnskaberne.
Der er i alt 4.210 aktive godkendte revisorer i Danmark. 213 godkendte revisorer har besvaret dette spørgeskema. Det svarer til en stikprøvestørrelse på 5 pct. af den samlede population, og at hver tyvende godkendte revisor i Danmark har besvaret spørgeskemaet.
Størstedelen (81 procent) af de revisorer, som har svaret på undersøgelsen, har revideret eller medvirket til at revidere over 20 regnskaber fra regnskabsåret 2012.
Af dem har 20 procent har medvirket til at revidere over 100 årsregnskaber for 2012.

Om supplerende oplysninger og forbehold
En revisor skal give en supplerende oplysning, hvis han er enig i indholdet i årsregnskabet, men vurderer, at der er ting i årsregnskabet, som læseren skal være særlig opmærksom på.
Revisor skal også give en supplerende oplysning, hvis revisor har begrundet formodning om, at ledelsen kan ifalde ansvar for overtrædelser af lovgivningen. Et eksempel kan være, hvis ledelsen eller ejerne ulovligt har lånt penge i virksomheden (ulovligt aktionærlån).
En supplerende oplysning vil aldrig have betydning for, om oplysningerne i årsregnskabet giver et retvisende billede.

Hvis der derimod er væsentlige forhold i regnskabet, hvor revisor er uenig med ledelsen om oplysningerne eller ikke kan opnå tilstrækkeligt bevis for oplysningerne, skal revisor tage forbehold.

Om going concern
Hvis ledelsen i årsregnskabet gør tilstrækkeligt rede for, at der kan være betydelig usikkerhed om, hvorvidt en virksomhed kan fortsætte driften, skal revisor fremhæve det i en supplerende oplysning og henvise til ledelsens oplysninger.
Revisor skal tage et forbehold for manglende oplysninger om going concern, hvis revisor vurderer, at der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt virksomheden kan fortsætte driften ét år frem, og usikkerheden ikke fremgår tilstrækkeligt klart af oplysningerne i årsregnskabet.
Selv om usikkerheden om going concern fremgår af årsregnskabet, skal revisor tage forbehold for going concern, hvis revisor vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at virksomheden ikke kan fortsætte driften et år frem.

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169