Kreditredegørelse: Solide nøgletal giver de billigste lån i banken

PressemeddelelseMindre virksomheder har sværere ved at låne penge end deres større konkurrenter, og har en lille virksomhed samtidig problemer med soliditeten, bliver renten væsentligt højere, viser regeringens udlånsredegørelse. Sæt fokus på nøgletal og informative regnskaber for bedre kreditmuligheder, anbefaler FSR – danske revisorer.

FSR - danske revisorerSMV

Det er generelt dyrere at låne penge, hvis man er en mindre virksomhed. De små betaler en højere rente end større virksomheder. Det viser regeringens udlånsredegørelse for 2. halvår 2013, som netop er offentliggjort.
Redegørelsen påpeger, at finanskrisen har fået pengeinstitutterne til at lægge betydeligt større vægt på soliditet og nøgletal i de virksomheder, der søger om lån.
”Dette forhold medvirker formentlig fortsat til, at mindre virksomheder oplever en sværere finansieringssituation end større virksomheder”, fremgår det af redegørelsen.

”Bankerne fokuserer fornuftigt nok meget på årsregnskaberne og virksomhedernes soliditet, før de giver lån. Det giver de mindre og nye virksomheder nogle udfordringer, fordi de ikke har samme soliditet som større virksomheder. Derfor har de mindre virksomheder også sværere ved at låne i banken, og de kommer til betale en højere rente for deres lån”, siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen

Bagud på point i kreditvurderingen
Mange banker baserer deres indledende kreditvurdering på de nøgletal, som kan beregnes ud fra årsregnskabet. Her er udgangspunktet, at des færre oplysninger der fremgår af årsregnskabet, jo dårligere bliver kreditratingen. Derfor bør mindre virksomheder have ekstra fokus på deres nøgletal, påpeger FSR – danske revisorer.

”Mange virksomheder, især de mindre, har valgt at slække på oplysningerne i deres offentlige årsregnskab. Man dropper centrale tal som omsætning og antal ansatte. Det kan vise sig at blive være en hæmsko for fremtidig kredit og lidt billigere lån - for bankerne lægger disse oplysninger til grund for deres kreditvurdering. Faktisk risikerer man også at afskære sig fra tilbud fra andre end sin egen bank ved ikke at lægge tallene på bordet i regnskabet. Derfor bør man altid have fokus på at udarbejde et informativt årsregnskab, da det kan lette adgangen til banken”, siger Tom Vile Jensen.

Soliditeten har direkte effekt på renten
Redegørelsen påpeger særskilt, at soliditeten har direkte effekt på den rente, der betales. Soliditeten er det nøgletal, som viser hvor stor en del af virksomheden, der er lånefinansieret. En høj soliditet – lav fremmedfinansiering - resulterer i en væsentligt lavere rente, end lav soliditet. Samtidig forbedrer høj soliditet generelt muligheden for overhovedet at opnå et lån.

”Soliditet – og virksomhedens holdning til at have noget i pengepungen - sender et vigtigt signal til bankerne. Står man over for at skulle låne flere penge, så tænk en ekstra gang, inden du tærer på egenkapitalen fx ved at trække penge ud til eget forbrug. I nystartede selskaber kan du også, hvis du har pengene, signalere soliditet ved selv at lægge hånden på kogepladen og skyde flere penge ind end lovens mindstekrav. Det giver både bedre nøgletal og viser, at du selv tror på din virksomhed”, siger Tom Vile Jensen.  

 
Læs hele udlånsredegørelsen på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside: 

 
Udvalgte figurer:
Medianvirksomhedens beregnede rentesats, alle virksomheder, 2011

Anm.: Soliditetsgrad er udregnet som egenkapital i procent af samlede passiver (som er identisk med samlede aktiver) for hver enkelt virksomhed i datasættet. Inddelingen af virksomhederne efter soliditetsgrad er bestemt ud fra fordelingen, så 25 pct. af virksomhederne er placeret i hver kategori, median angiver dog den samlede medianrente for alle virksomheder inden for den givne virksomhedsstørrelse. I opgørelsen indgår kun virksomheder, der har mindst én beskæftiget. Der er omkring 145.000 virksomheder med i opgørelsen. Den viste sammenhæng mellem soliditetsgrad og rentesatser i 2011 er robust over for, om soliditetsgraden beregnes for 2010 eller 2011. Soliditetsgraden er opgjort efter medianvirksomheden i størrelsesgruppen.
Størrelsesopdelingen går på antal ansatte: ”mikro” angiver virksomheder med 0-9 ansatte, ”små” angiver virksomheder med 10-49 ansatte, ”mellemstore” angiver virksomheder med 50-249 ansatte og ”store” angiver virksomheder med 250 eller flere ansatte.
Kilde: Danmarks statistik samt Erhvervs- og Vækstministeriets egne beregninger.