Nye EU regler risikerer at stille dansk erhvervsliv dårligere end andre EU lande

PressemeddelelseEU har vedtaget ny regulering på revisionsområdet. De nye regler medfører bl.a. at store danske virksomheder skal skifte revisionsfirma hvert 10 år, med mulighed for at udskyde revisorskiftet i yderligere 10 år, når visse betingelser er opfyldt. De nye regler indfører desuden en række begrænsninger i den rådgivning som virksomhederne kan modtage fra deres revisor. De nye EU regler skal nu implementeres i dansk lov. FSR – danske revisorer vil her arbejde for, at danske virksomheder og revisionsfirmaer ikke stilles dårligere økonomisk og konkurrencemæssigt end i de andre EU-lande

Revision

EU har vedtaget den samlede nye revisionslovgivning, som følger den politiske aftale, der blev indgået kort før jul. Lovgivningen indeholder en ganske omfattende regulering, der vil betyde store forandringer for de store danske virksomheder og deres revisorer. Det er forventningen, at reglerne er gennemført og implementeret i Danmark i løbet af 2016.

Danmark har via Folketinget og de danske myndigheder en vis indflydelse på implementeringen af de nye EU-regler.

Formand for FSR – danske revisorer, Morten Speitzer, påpeger vigtigheden af, at Danmark udnytter den indbyggede fleksibilitet i EU reglerne og sikrer, at danske virksomheder og revisionsfirmaer får konkurrencedygtige vilkår.  

”Det er meget vigtigt, at danske virksomheder og revisionsfirmaer får så fleksible og konkurrencedygtige vilkår som muligt og under alle omstændigheder ikke stilles ringere end i de andre EU lande  ved at overimplementere de nye EU-regler. Reguleringen på området er allerede meget omfattende, og politikerne skal være meget påpasselige med ikke overimplementere reglerne og dermed stille dansk erhvervsliv ringere sammenlignet med de øvrige EU lande”, siger statsautoriseret revisor Morten Speitzer, formand for FSR – danske revisorer. 

”Derudover er det absolut relevant og nødvendigt at se på, om den regulering, der allerede er implementeret på visse områder er for omfattende i lyset at de nye regler, der nu skal implementeres. Det gælder fx definitionen af store virksomheder, der i de nuværende regler, som de er implementeret i Danmark går langt videre end det EU lovgivningen kræver og i øvrigt også hvad der gælder i mange andre EU lande. Og her bør Danmark ikke gå forrest med ekstra skærpede regler, der skader virksomhederne ved at pålægge dem ekstra byrder”, mener Morten Speitzer.

Den ny lovgivning betyder, bl.a. at der bliver indført et loft, således at den enkelte virksomhed kun må modtage andre ydelser end revision svarende til 70 pct. af revisionshonoraret (målt i gennemsnit over en periode på tre år). De andre ydelser, som nu begrænses, kan f.eks. være forskellige andre erklæringer, rådgivning om regnskabsregler osv.

”Rådgivning fra virksomhedens revisor er allerede i dag underlagt omfattende overvågning og regulering. Det bekræftes også af, at langt hovedparten af det, de danske virksomheder betaler deres revisor for, er revision og erklæringsydelser og altså ikke rådgivning. Nu kommer der så en masse nye regler, og her vil det da være fornuftigt, at vi herhjemme sikrer, at de danske virksomheder ikke overreguleres”, siger Morten Speitzer.

Den ny regulering omfatter først og fremmest de såkaldte børsnoterede og finansielle virksomheder. Revisor og revisionsfirma vælges af virksomhedernes aktionærer på generalforsamlingen. Alle børsnoterede virksomheder og øvrige virksomheder af offentlig interesse i Danmark er derudover forpligtiget til at oplyse, hvad de køber af ydelser fra deres generalforsamlingsvalgte revisor. Ydelserne fordeler sig i gennemsnit på følgende måde: 1) lovpligtig revision af årsregnskabet (64 pct.), 2) andre erklæringsopgaver med sikkerhed (6 pct.), 3) skatterådgivning (9 pct.) og 4) andre ydelser (21 pct.). Læs mere i analysen her.

”Mange revisorer og alle større danske virksomheder får travlt med at få sat sig ind i de mange nye regler. Alle vil blive påvirket, for der er ofte tæt kontakt mellem virksomhed og revisor, og det samarbejde bliver nu mere kompliceret. Den omstilling kommer til at koste erhvervslivet rigtig mange penge. Så er der også rigtig mange uafklarede spørgsmål, som i den kommende tid skal drøftes bl.a. i samarbejde med Vækst- og Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen. Det vil vi selvfølgelig gøre konstruktivt, så vi får en implementering, som ikke unødigt overbebyrder dansk erhvervsliv”, siger Morten Speitzer.

Vigtigste reguleringer i den nye revisionslovgivning:

  • Virksomheder skal rotere revisionsfirma minimum hvert 10 år. Medlemsstaterne kan vælge at forlænge perioden til i alt 20 år, hvis virksomheden sender revisionsopgaven i udbud efter de første 10 år og til i alt 24 år ved joint audit (altså ved brug af to revisionsfirmaer). Medlemsstaterne kan imidlertid også vælge at gøre rotationsperioden kortere.
  • Rådgivning udover den lovpligtige revision forbydes i vid udstrækning, men EU giver mulighed for at virksomhederne kan købe visse særskilte rådgivningsydelser, hvis disse ikke er væsentlige ift. den reviderede årsrapport.
  • Honoraret for rådgivning og andre erklæringsydelser må ikke overskride 70 pct. af revisionshonoraret (set over en fireårig periode). Andre erklæringsydelser, der er påkrævet af medlemsstaterne eller EU, er undtaget fra begrænsningen

 

 

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147