Flere fejl når revisionen mangler

FSR - danske revisorerRegnskab

Markant større andel ikke-reviderede regnskaber er fejlbehæftede, når der sammenlignes med regnskaber, der er revideret af en revisor. Det er konklusionen på Erhvervsstyrelsens ”Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for årene 2010 og 2011”, som blev offentliggjort tidligere i dag. Evalueringen, som skal ses i sammenhæng med, at regeringen har varslet en mulig ny lempelse af revisionspligten, indeholder flere overraskende resultater, der entydigt peger på, at ikke-reviderede selskaber har større problemer med at overholde regnskabsloven og efterleve skatte- og momsregler end selskaber, hvor der er revision. Ses der fx på omfanget af formelle fejl i regnskaber fra 2011, er der fejl i 62 pct. af regnskaberne mod 35 pct. i de reviderede regnskaber. Altså næsten dobbelt så mange fejl i ikke-reviderede regnskaber som i reviderede.

Revision har også betydning i forhold til skatten. Evalueringen viser, at der er næsten fire gange så mange (26 pct.) såkaldte modspillere blandt selskaber uden en revideret årsrapport, som blandt selskaber med en revideret årsrapport (7 pct.). Modspillere er selskaber, der som myndighederne vurderer det, bevidst unddrager sig skat og som ikke ønsker at efterleve skatte- og momsreglerne. Konkret viser det sig ved, at disse ikke-reviderede selskab for indkomståret 2010 er indkomstreguleret med væsentligt mere end et selskab med et revideret årsregnskab.  

Administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen, er meget tilfreds med resultaterne af evalueringen:

”Evalueringen viser, at revision gør en forskel i forhold til omfanget af fejl i årsrapporterne og i forhold til om selskaberne efterlever skattereglerne. Uden revision går både myndigheder, banker og kreditorer glip af værdifuld information, som har betydning for regelefterlevelsen, kreditgivning og investeringer. Den værdi skal medregnes, når politikerne overvejer at lempe yderligere på revisionspligten”, siger Charlotte Jepsen.

Væsentlige begrænsninger
Evalueringen har til gengæld en række begrænsninger. Den kan fx ikke bruges til at fastslå, om ikke-reviderede virksomheders regnskaber giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. Det skyldes, at evalueringen ikke kan godtgøre, om oplysningerne i regnskabet, overhovedet er korrekte – om værdiansættelsen af virksomhedens aktiver fx varelageret er korrekt opgjort.

”Der er en række indbyggede svagheder i Erhvervsstyrelsens metodik. Styrelsen har jo ikke været ude i virksomhederne for at kontrollere, om oplysningerne i de ikke-reviderede regnskaber overhovedet er korrekte. Om varelageret er tilstede eller omsætningen er angivet korrekt. Evalueringen ser kort sagt ikke på substansen, og det er selvfølgelig en væsentlig mangel”, siger Charlotte Jepsen.

Evalueringen belyser fx heller ikke det forhold, at revision i mange tilfælde afdækker, om virksomheden kan overleve de næste 12 måneder. Det kræver også en revision, at kontrollere om en selskabsejer ulovligt har optaget lån i selskabet. Derfor siger evalueringen reelt ikke noget om, hvorvidt der er forskel i regnskabernes kvalitet afhængig af, om der er foretaget revision eller virksomheden har fravalgt.

”Revisorerne hejser et advarselsflag i over 33.000 selskaber om året. Dertil kommer 14.000 anmærkninger om, at ejeren har taget et ulovligt lån. Disse forhold ser evalueringen helt bort fra. Den kan derfor ikke bruges til at vurdere værdien af revisionspligten. Den kan alene bruges til at sige noget om antallet af formelle fejl i regnskaberne, og her er der langt færre i de reviderede regnskaber”, slutter Charlotte Jepsen.  

Hvad finder og efterregulerer revisorerne i virksomhederne?

 • 33.000 selskaber med minimum en anmærkning fra en revisor
 • 15.000 anmærkninger hos selskaber, der har udfordringer med at overleve de næste 12 måneder
 • 14.000 kapitalejerlån: Selskaber, hvor ejeren ulovlige har trukket penge ud af selskabet (disse penge er fra august 2012 skattepligtige)
 • 7 ud af 10 revisorer finder og retter væsentlige fejl i de første regnskabsudkast, de får fra virksomhederne

Læs hele evalueringen

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147