FSR støtter effektiv lettelse af administrative byrder

PressemeddelelseEt bredt flertal i Folketinget vil lette virksomhedernes administrative byrder mere effektivt. Folketinget har derfor besluttet, at administrative byrder fremover ikke skal måles efter AMVAB-metoden alene, men også efter hvordan virksomhederne rent faktisk oplever byrderne.

SMV

Et bredt flertal i Folketinget vil lette virksomhedernes administrative byrder mere effektivt. Folketinget har derfor 1. marts besluttet, at administrative byrder fremover ikke skal måles efter AMVAB-metoden alene, men også efter hvordan virksomhederne rent faktisk oplever byrderne.

Baggrunden for folketingsbeslutningen er en erkendelse af, at virksomhederne ikke oplever, at byrderne er blevet mindre de senere år til trods for flere initiativer. Det nye tiltag skal bidrage til at reducere virksomhedernes oplevede administrative byrder med 10 procent inden 2015.

FSR hilser folketingsbeslutningen velkommen. Foreningen har gennem længere tid peget på behovet for en ny og mere effektiv vej til at måle erhvervslivets administrative byrder.

"Vi er positive overfor, at Folketinget har besluttet en ny vej til at måle erhvervslivets byrder. Den eksisterende AMVAB-metode har mangler og kan langt fra stå alene. Det er vigtigt, at vi også inddrager de reelle byrder, som virksomhederne rent faktisk oplever. Derfor bakker vi op om den beslutning Folketinget har truffet," siger administrerende direktør i FSR Charlotte Jepsen og tilføjer:

”Vores egne undersøgelser viser også, at revisorerne ikke oplever, at byrderne er reduceret. Ni ud af 10 revisorer mener ligefrem, at erhvervslivets byrder enten er steget eller har været konstante de sidste tre år."

Hullerne i AMVAB-målingerne
Som eksempel på AMVAB-metodens begrænsninger har FSR ved flere lejligheder fremhævet, at lempelsen af revisionspligten ikke medfører de lettelser i byrderne, der lægges op til. Mange mindre virksomheder vælger da også fortsat at lade sig revidere, da et revideret regnskab fx har betydning for om virksomheden kan optage nye lån eller tiltrække nye samhandelspartnere.

FSR anerkender imidlertid, at det kan være svært at forstå, at det er de samme standarder, der gælder for revision i en stor virksomhed og hos en lokal håndværksmester. Derfor har FSR udarbejdet et forslag til en ny erklæringsstandard, en "udvidet gennemgang" af regnskaber.
Formålet med den udvidede gennemgang er at skabe balance mellem de samfundsmæssige hensyn til at gøre det lettere at drive virksomhed, og hensynet til at bevare en fornuftig kvalitet og troværdighed i den information, som går fra virksomhederne til forretningspartnere og myndigheder.

"Vi er overbeviste om, at mange små virksomheder vil have stor nytte af en udvidet gennemgang. Den vil være et godt alternativ for de virksomheder, der ønsker en erklæring fra revisor på årsregnskabet, men som vurderer, at de ikke har behov for den høje grad af sikkerhed, som opnås ved en revision,” siger Charlotte Jepsen.


Læs mere
 > 
Notat - FSR på byrdejagt (word)
I "FSR på byrdejagt" har FSR nærmere redegjort for FSR's politik på forenklingsområdet og understreget vigtigheden af, at AMVAB-metoden suppleres med andre målemetoder