Leder: Grib mulighederne med ny teknologi

Digital SignaturHver dag ser vi nye digitale og teknologiske løsninger, der åbner for nye forretningsmodeller og ydelser eller automatiserer og effektiviserer processer inden for eksisterende modeller. Det ændrer vilkårene for at drive forretning inden for stort set alle sektorer og brancher. Det gælder også revisorbranchen, som ikke alene skal forholde sig til den udvikling, der sker internt i branchen, men også til udviklingen hos kunderne, hvor digitaliseringen er i fuld gang om end i varieret og branchemæssig differentieret skala.

De store virksomheder har i vid udtrækning taget den nye teknologi til sig og har kompetencer in house til at håndtere den stigende kompleksitet med transnationale transaktioner og datastrømme. Anderledes er det med de små og mellemstore virksomheder, som er mindre digitaliseringsparate og derfor har større behov for rådgivning.

En tredjedel af medlemmerne i Dansk Erhverv oplever, at deres forretning bliver ”disrupted” af nye forretningsmodeller og -koncepter. Samtidig forventer knap halvdelen, at de selv vil foretage grundlæggende ændringer af deres egen forretning. Det vil have stor betydning for behovet for rådgivning fremover. Næsten tre fjerdedele af virksomhederne forventer, at ny teknologi vil øge deres behov for rådgivning, men også ændre ved den type rådgivning, der efterspørges.

Revisorbranchen er kendetegnet ved at skabe værdi for kunderne med specialiseret viden og ekspertise. Efterhånden som en større og større del af den viden og ekspertise digitaliseres, ændres behovet for rådgivning. Fremover vil det i højere grad være adgangen til data og transaktioner, der giver adgang til forretning. Hidtil har revisorerne siddet på de økonomisk kontrollerede data. I takt med at flere og flere fravælger revision, vil aktører uden for revisorbranchen sidde på disse data. Flere kunder vil derfor fremover efterspørge avanceret rådgivning om strategi, forretningsprocesser, risici samt data- og it-sikkerhed – rådgivning, der ligger i kanten eller uden for de klassiske kerneydelser revision og regnskab. Det er store dele af branchen allerede klædt på til at håndtere, og til dem, der endnu ikke er det, vil vi i foreningen tilbyde relevant efteruddannelse og opkvalificering allerede fra nytår, hvor SMV-forum står i digitaliseringens tegn.

Selvom den teknologiske udvikling accelererer og ændrer grundvilkårene for at drive revisions- og rådgivningsvirksomhed, så er det ikke en udvikling, der indtræffer fra den ene dag til den anden. Ændringerne vil ske gradvist, og vi er som branche og profession grundlæggende godt rustet til at håndtere den nye digitale virkelighed. Den danske revisorbranche er den mest digitaliserede i Norden og har gennem årene demonstreret, at den er omstillingsparat, når ny teknologi har udkonkurreret eksisterende forretningsområder.

Det er i den forbindelse en styrke, at branchen har været dygtig til at konceptualisere og sætte nye forretningsområder på formel.  Revisorbranchen har historisk set været god til at gribe de muligheder, som teknologien bringer – og sikre sig de rette kompetencer. Det handler basalt set om at have det rigtige mindset og gribe mulig hederne, når de opstår.