Barometer: Ny teknologi og digital omstilling i SMV'erne

Digital SignaturSmå og mellemstore virksomheder har gode muligheder for at forbedre deres konkurrenceevne gennem ny teknologi og digital omstilling. Men manglende kompetencer og manglende forståelse for mulighederne er de største barrierer for at udnytte potentialet. Det viser en ny undersøgelse fra FSR – danske revisorer.

Automatisering, droner, cloud computing og machine learning. Det er blot nogle af mulighederne, der bliver tilgængelige gennem ny tekno­logi og en øget digitalisering. Og disse teknologier kan være meget vær­diskabende for de danske SMV’er, når der skal konkurreres med andre virksomheder. Men det kan være udfordrende at finde frem til hvilke nye teknologier, der kan styrke virksomheden, og hvordan de kan im­plementeres og udnyttes.

For at få indblik i de danske SMV’ers muligheder og barrierer i forhold til brug af ny teknologi og digital omstilling har FSR – danske revisorer spurgt et panel af revisorer, hvordan de vurderer det aktuelle billede hos SMV’erne.

Samlet set vurderer revisorerne i undersøgelsen, at der er gode mulig­heder for at forbedre de danske SMV’ers konkurrenceevne ved at inve­stere i ny teknologi og digital omstilling. Lidt over halvdelen af reviso­rerne (53 procent) svarer, at danske SMV’er i meget høj eller høj grad kan forbedre deres konkurrenceevne ved at investere i ny teknologi og digital omstilling. Samtidig svarer 41 procent af revisorerne, at disse in­vesteringer i nogen grad kan styrke konkurrenceevnen.

Kun fem procent af revisorerne svarer, at SMV’erne slet ikke eller kun i mindre grad kan forbedre deres konkurrenceevne ved at investere i ny teknologi og digital omstilling.

I hvilken grad vurderer du, at danske SMV’er kan forbedre deres konkurrenceevne ved at investere i ny teknologi og digital omstilling?

Kilde: FSR – SURVEY: SMV - digitalt potentiale og barrierer, januar 2017

På trods af det store potentiale for at forbedre konkurrenceevnen bety­der det dog ikke, at de danske SMV’er uden videre investerer i ny teknologi og digital omstilling.

Manglende kompetencer og manglende forståelse for mulighederne er ifølge revisorerne de største barrierer for at udnytte ny teknologi og di­gital omstilling til at øge konkurrenceevnen. En stor del af revisorerne peger også på manglende økonomi som en barriere.

78 procent af revisorerne peger på manglende kompetencer som en af de største barrierer for at udnytte ny teknologi og digital omstilling i SMV’erne. Manglende forståelse af mulighederne i ny teknologi og di­gital omstilling vurderes som en af de største barrierer af 76 procent af revisorerne. Også økonomiske forhold kan være en hæmsko for, at virksomhederne kan udnytte ny teknologi og digital omstilling. Blandt revisorerne på­ peger 43 procent, at manglende økonomi er en af de største barrierer. På den anden side vurderer kun fem procent af revisorerne, at lovgiv­ningen spænder ben for, at SMV’erne udnytter ny teknologi og digital omstilling til at øge konkurrenceevnen. 

Hvad er de største barrierer for, at SMV’erne kan udnytte ny teknologi og digital omstilling til at øge konkurrenceevnen?

 

Kilde: FSR – SURVEY: SMV - digitalt potentiale og barrierer, januar 2017

Samlet set tegner det et billede af, at ny teknologi og digital omstilling kan stille de danske SMV’er bedre i konkurrencen mod andre virksomheder. For en lang række SMV’er vil det dog kræve en større indsigt i fordelene og mulighederne i den nye teknologi. Og samtidig er der behov for helt nye kompetencer, hvis SMV’erne for alvor skal drage nytte af den nye teknologi.


Om undersøgelsen: 165 godkendte revisorer fra FSR – danske revisorers svarpanel har besvaret et spørgeskema. Der er i alt 3.562 aktive godkendte revisorer i Danmark. De 165 respondenter svarer til en stikprøvestørrelse på 4,6 procent af den samlede population af godkendte revisorer.