Dataanalyse skal være en integreret del af revisors uddannelse

Digital SignaturCopenhagen Business School (CBS) har udviklet et nyt valgfag med fokus på brugen af dataanalyse i revisionen, der udbydes til de cand.merc.aud.-studerende fra september 2018. Valgfaget er første skridt på vejen mod at gøre digitale værktøjer som dataanalyse til en integreret del af de kommende revisorers uddannelse.

Uddannelse

Den 5. september 2018 satte de første cand. merc.aud.-studerende sig til rette for at få en introduktionslektion til CBS’ nye valgfag: ’Audit data analytics og anden ny teknologi i revision’. Faget bygger på den amerikanske revisorforenings (AICPA) definition af dataanalyse, som kort sagt handler om at forstå mønstre i data og finde de afvigelser, der er i mønstrene. Dette gøres gennem tre hovedemner: Dataanalyse, visualisering og modellering.

Det nye fag er udviklet af professor og studieleder for cand.merc.aud.-studiet Kim Klarskov Jeppesen og professor MSO Thomas Riise Johansen, begge fra CBS. Det er ligeledes Kim Klarskov Jeppesen og Thomas Riise Johansen, der forestår al undervisning og feedback på de studerendes øvelsesopgaver.

“Det er en opfordring fra revisorbranchen, der ligger til grund for det nye valgfag. Revisorbranchen ser gerne, at digitaliseringens betydning for både kundernes forretningsprocesser og for revisors arbejdsmetoder indarbejdes i undervisningen. Årsagen til, at vi har valgt at starte med dataanalyse, er, at dataanalyse lægger mest op til den faglige profil, som vi har på Institut for Regnskab og Revision, og at emnet er direkte relevant for revisorerne. Vi havde enkelte elementer af dataanalyse som en del af undervisningen på cand.merc.aud.-studiet i slutningen af 1990’erne og starten af 00’erne, men af flere årsager blev det taget ud af undervisningen igen. Det er med andre ord ikke helt nyt for os at undervise i dataanalyse, selvom analysesoftwaren naturligvis har udviklet sig siden dengang,” forklarer professor Kim Klarskov Jeppesen.

Kim Klarskov Jeppesen og Thomas Riise Johansen har i juni 2018 været på et intensivt workshopforløb i Orlando, Florida sammen med 250 andre, som hovedsageligt var amerikanske universitetsundervisere. Formålet var dels at få pudset færdighederne af inden for udførelse af dataanalyse i praksis, men vigtigst af alt for at blive skarpere på, hvordan dataanalyse rent undervisningsmæssigt implementeres ikke kun i revisionsfaget, men i alle relevante fag på studiet.

Forventninger til og indhold af valgfaget

På det nye fag er de klassiske forelæsninger skiftet ud med blended learning (en kombination af forskellige undervisningsmetoder). Undervisningsforløbet kommer til at bestå af læringsvideoer og øvelsesopgaver, som de studerende skal fremlægge for hinanden og derefter modtage feedback på fra underviserne.

“De studerende kan forvente at få en introduktion til dataanalyse herunder hands-on erfaring med dataanalysesoftware, visualisering af resultatet via eksempelvis et dash board, og endvidere hvordan machine learning kan bruges til at forudsige enten en talmæssig udvikling eller kategorisere nye data. I praksis kan de studerende forvente, at de kommer til at kunne hente data ind, analysere data og relatere resultatet af analyserne til revisionsmål, når de er færdige med valgfaget. Det er også derfor, at faget i vid udstrækning vil blive afviklet som blended learning. Vi skal ikke holde forelæsninger om, hvad man kan bruge det til. De studerende lærer dataanalyse ved at arbejde med det, ikke ved at høre nogen fortælle om det,” bebuder Kim Klarskov Jeppesen.  

Kim Klarskov Jeppesen påpeger, at faget ikke kommer til at fokusere på dataanalyse i bred forstand, men vil have et skarpt og afgrænset fokus på dataanalyse for revisorer.

“De studerende skal lære om dataanalyse for revisorer. Ikke dataanalyse for marketingfolk eller for finansieringsfolk eller for noget helt tredje. Vi skal målrette det til revisorer og  deres arbejde. Det betyder, at de studerende skal lære at bruge dataanalyse i forbindelse med risikovurdering og som en revisionshandling til at afdække konkrete revisionsmål. Det er den afgrænsning, som vi har for faget, og den har primært indflydelse på, hvilke typer data vi arbejder med. Hvor marketing i høj grad bruger data fra sociale medier, er det for revisorer mere relevant at se på virksomheders transaktionsdata. Jeg vil ikke afvise, at revisorer også kan bruge data fra sociale medier i en revisionsmæssig kontekst, eksempelvis til vurdering af hensættelser til garantiforpligtelser, hvor en virksomheds produkter omtales negativt, men det er ikke denne type data, der kommer til at være i fokus på valgfaget,” fastslår Kim  Klarskov Jeppesen.

Uagtet valgfagets overskrift, der også lover “… anvendelsen af anden ny teknologi i revision”, må de studerende ikke forvente, at det på nuværende tidspunkt kommer til at fylde meget i faget.

“Da Thomas Riise Johansen og jeg lagde grundstenene til valgfaget, havde vi en idé om, at vi ville kigge på alt. Vi ville gerne se på eksempelvis blockchain, XBRL og robotics. Men efterhånden som vi udviklede faget, kunne vi se, at det blev alt for omfattende. Jo mere vi begrænser emnet for et valgfag, jo mere kan vi komme i dybden med det. Vi er vidende om, at der foregår eksperimenter med robotics i nogle af revisionsvirksomhederne, men dels ligger det længere væk fra vores kernekompetencer, dels er der ikke meget litteratur på området. På sigt kan det dog være, at det kan blive et valgfag i sig selv.”

Valgfag eller obligatorisk del af undervisningen

Oprettelsen af valgfaget i dataanalyse er første skridt på vejen mod at få digitale værktøjer og digital tænkning til at blive en integreret del af uddannelsen til revisor på cand.merc.aud.-studiet på CBS.

“Vi har valgt, at dataanalyse i første omgang er et selvstændigt valgfag, hvor vi skal tilegne os erfaringer med indholdet og afviklingen. Derudover planlægger vi også at gennemføre en enkelt lektion om dataanalyse i valgfaget ’intern revision’, og senere vil det også blive en del af valgfaget ’besvigelser’. På lidt længere sigt skal dataanalyse indarbejdes i den obligatoriske undervisning i revision, men her afventer vi lige den nye version af lærebogen for at se, hvordan den forholder sig til emnet. Endelig kan det også være relevant at indføre elementer af dataanalyse i undervisningen i regnskabsanalyse,” forklarer Kim Klarskov Jeppesen. 

Digitalisering ændrer ikke på cand.merc.aud.-studiet

Det er Kim Klarskov Jeppesens vurdering, at digitalisering inden for den nærmeste årrække ikke vil ændre på grundstrukturen af cand.merc.aud.-studiet.

“Vi sørger hele tiden for at tilpasse cand.merc.aud.-studiet efter samfundets behov. Det betyder, at indholdet af de obligatoriske fag og valgfagene kan ændres, men digitalisering betyder ikke grundlæggende strukturelle ændringer af studiet. Jeg tror heller ikke, at digitalisering i revisorbranchen på kort sigt vil ændre markant på læringsmålene for de enkelte fag. Vi skal på CBS lære de studerende grundlæggende begreber og teori. I det omfang digitaliseringen ændrer ved dette, vil vi hen ad vejen tilpasse studiet,” fortæller Kim Klarskov Jeppesen. 

Mangel på revisorrelevante data

For Kim Klarskov Jeppesen og Thomas Riise Johansen har en udfordring ved udviklingen af faget været – og vil fortsat være – udarbejdelsen af de øvelsesopgaver, som de studerende skal løse.

“Vi har behov for revisorrelevante data. Syntetiske virksomhedsdata er bare ikke det samme som rigtige data fra en virksomhed. Vi ved godt, at de data, revisorerne sidder med, er fortrolige, men hvis der er nogen derude, som har nogle spændende data, der kan anonymiseres, vil vi være meget taknemmelige for at modtage dem. Vi skal nok klargøre data til de studerendes analysearbejde, så det eneste, det kræver fra revisors side, er anonymisering af data. Derudover har de studerende som en del af deres afsluttende projekt i valgfaget, eller som kandidatafhandling, mulighed for at løse dataanalyseopgaver, så her er revisorerne også meget velkomne til at byde ind med dataanalyseproblemstillinger og -opgaver,” siger Kim  Klarskov Jeppesen.

Kontakt

  • Sara Sayk

    Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129