Faglig hotline

Digital SignaturLæs om aktuelle spørgsmål og svar fra FSR - danske revisorers faglige hotline.

FSR - danske revisorer

Særlige poster

Et selskab har solgt sin domicilejendom med en gevinst på 4,2 millioner kroner. I årsregnskabet er gevinsten indregnet i ”andre driftsindtægter”, men denne post vises ikke i resultatopgørelsen, da selskabet sammendrager visse poster efter årsregnskabslovens § 32 og blot viser posten ”bruttofortjeneste”. Spørgsmålet er, om selskabet alligevel skal noteoplyse om indtægten som en særlig post.

Gevinsten skal oplyses i noterne som en særlig post, hvis indtægten er særlig på grund af enten størrelse eller art. Hvis selskabet ikke sædvanligvis sælger ejendomme med gevinst, er det vores vurdering, at indtægten er særlig på grund af sin art. Hvis gevinsten overstiger virksomhedens almindelige væsentlighedsniveau, skal der således oplyses om indtægtens størrelse og art i noterne, jævnfør årsregnskabslovens § 67 a. Formålet med oplysningskravet er at give regnskabsbrugerne bedre mulighed for at forstå baggrunden for udsving i virksomhedens resultater, og kravet gælder også i regnskabsklasse B.


Selskabets køb fra stifter

En iværksætter stiftede i august 2018 et iværksætterselskab med en kapital på 10 tusinde kroner. I marts 2019 ønsker stifteren – som også er enekapitalejer og ledelse – at sælge sin campingvogn til selskabet for 60 tusinde kroner. Han har oplyst, at campingvognen skal indrettes som salgssted, hvorfra der skal sælges skovbærsnaps på torvedage og markeder. Er der krav om en vurderingsberetning ved et sådant salg mellem nærtstående parter?

Nej, kravet om vurderingsberetning i selskabslovens § 43 gælder ikke, når et iværksætterselskab eller et anpartsselskab erhverver aktiver efter selskabets stiftelse. Kravet gælder kun for aktieselskaber, der erhverver aktiver fra selskabets stifter indtil 24 måneder efter aktieselskabets registrering, og kun når vederlaget mindst svarer til 10 percent af selskabskapitalen. Uanset selskabstype er selskabets centrale ledelsesorgan altid ansvarlig for, at erhvervelsen af aktiver fra selskabets stiftere, kapitalejere og ledelse ikke er til skade for selskabet, kapitalejere eller kreditorer.

Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder anbefaler, at årsregnskabet indeholder oplysninger om transaktioner med nærtstående parter, jævnfør afsnit 29.


Væsentlighed i assistanceerklæringer

Skal revisor forholde sig til væsentlighed, når revisor afgiver erklæring om assistance med opstilling af virksomhedens årsrapport?

Ja. Det fremgår klart af ”ISRS 4410 – opgaver om opstilling af finansielle oplysninger”, at revisor ikke kan afgive en erklæring om assistance med regnskabsopstilling, hvis revisor bliver opmærksom på, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation.

Revisors vurdering af væsentlighed skal i henhold til ISRS 4410 foretages i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme samt med udgangspunkt i de givne omstændigheder og de generelle behov hos de forventede brugere.

Det fremgår af ISRS 4410, at fejlinformation er væsentlig, når informationen enkeltvis eller samlet vil påvirke regnskabsbrugernes beslutninger på grundlag af regnskabet.

Der er ikke uoverensstemmelse med kravene til væsentlighed ved en revision og en erklæring i henhold til ISRS 4410, og derfor kan revisor med fordel anvende sin sædvanlige fremgangsmåde til vurdering af væsentlighed.


Erklæring i genoptagelsessager

En af mine kunder ønsker at genoptage et kapitalselskab, der er under tvangsopløsning. I den forbindelse kræver Erhvervsstyrelsen en erklæring fra revisor om, at kapitalen er til stede, samt at der ikke er ulovlige lån i selskabet. Hvilken erklæring skal jeg anvende, og på hvilken dato skal erklæringen afgives?

Erklæringen skal udarbejdes i henhold til selskabslovens § 231. Da der ikke er tale om et fuldstændigt regnskab med generelt formål, skal erklæringen afgives i henhold til erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19, og den skal udarbejdes i henhold til ISAE 3000 med høj grad af sikkerhed, jævnfør REVU’s udtalelse om selskabsretlige forhold.

Erklæringen vedrører forholdene på tidspunktet for selskabets genoptagelse. Forholdene på en tidligere balancedag, for eksempel ved regnskabsårets afslutning, er derfor kun relevante i det omfang, disse forhold kan danne grundlag for at opnå høj grad af sikkerhed på genoptagelsestidspunktet.

Husk i øvrigt, at ISAE 3000 indeholder krav til hele opgavens udførelse, herunder accept, planlægning og udførelse.

Kontakt

  • Jan Brødsgaard

    Fagkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1060
  • Louise Nellemann

    Fagchef - revision, statsautoriseret revisor

    4193 3161