Faglig hotline

Digital SignaturLæs om fire aktuelle spørgsmål og svar fra FSR - danske revisorers faglige hotline.

FSR - danske revisorer

Afskrivning på goodwill

Et selskab har i regnskabsåret forøget sin ejerandel fra 20 procent til 40 procent i en associeret virksomhed. Ved erhvervelsen betalte selskabet en merpris (goodwill) ud over værdien af den associerede virksomheds aktiver og forpligtelser. Hvordan behandles denne goodwill i årsregnskabet, når regnskabspraksis er indre værdis metode?

Den erhvervede goodwill skal indregnes i balancen og afskrives over den forventede brugstid. I balancen indregnes goodwill sammen med kapitalandelene i den associerede virksomhed. I selskabets årsregnskab klassificeres goodwill således ikke som et selvstændigt immaterielt aktiv.

Den årlige afskrivning på goodwill indregnes i resultatopgørelsen under posten: ”Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder”. Posten i resultatopgørelsen indeholder således ejervirksomhedens andel af den associerede virksomheds resultat efter skat reduceret med årets afskrivning på goodwill. I takt med årets afskrivninger reduceres værdien af kapitalandele i balancen tilsvarende.

Afskrivningsperioden på goodwill skal altid oplyses og begrundes uanset afskrivningsperiodens længde. I erhvervelsesåret skal virksomheden i en note oplyse om den indregnede værdi af goodwill.


Revisors erklæring ved om registrering af IVS

Jeg skal afgive en erklæring om, at kapitalen er til stede i forbindelse med, at et IVS skal omregistreres til ApS med 40.000 kroner i selskabskapital. Hvilken type erklæring skal jeg anvende, og hvad menes der i denne forbindelse med, at ”kapitalen er til stede”?

En erklæring om, at ”kapitalen er til stede”, er en erklæring om, at selskabets egenkapital mindst udgør den nominelle selskabskapital i det nye ApS, i dette tilfælde 40.000 kroner. Erklæringen skal være med høj grad af sikkerhed, og REVU anbefaler en erklæring i henhold til ISAE 3000.

I de særlige tilfælde, hvor selskabets egenkapital indeholder reserver, som ikke kan overføres til selskabskapitalen i forbindelse med omregistreringen, skal der ses bort fra disse reserver, når revisor erklærer sig om kapitalens tilstedeværelse.

Lovens krav til eksisterende IVS’er, herunder kravet om omregistrering, fremgår af lov nr. 445 af 13. april 2019. Denne lov er nu indarbejdet i lovbekendtgørelser om henholdsvis årsregnskabsloven og selskabsloven.


Berigtigelse af årsrapporten

Vi er tiltrådt som revisorer efter balancedagen, og vi har derfor taget forbehold for tilstedeværelsen af varelageret i revisionspåtegningen. Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol har i forbindelse med kontrol af den pågældende virksomhed konkluderet, at regnskabet ikke anses for revideret og anmodet om, at et nyt og revideret årsregnskab indsendes. Alternativt at revisor på mail bekræfter, at dette er en umulighed. Skal denne bekræftelse udfærdiges som en erklæring, eller er det tilstrækkeligt blot at sende en mail?

Du kan efter vores opfattelse ”nøjes” med en e-mail.

For at der kan være tale om en “erklæring”, skal der være en ansvarlig part, som har tilvejebragt de oplysninger, som revisor efter- følgende erklærer sig om. Selskab- ets ledelse kan i sagens natur ikke udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet er revidérbart, og dermed kan ledelsen heller ikke være ansvarlig part. I dette tilfælde er der altså i sin enkelhed tale om, at revisor over for en myndighed udtrykker sin vurdering af, om det er muligt at revidere regnskabet eller ej, og dette skal ikke opfattes eller formuleres som en erklæring.


Rapportering om ulovlige lån

Vi har en assistancekunde, hvor der i årets løb har været et ulovligt lån, der er bragt til ophør inden balancedagen. Der var ikke tale om et lån til selskabets ledelse, og dermed er der ikke krav om noteoplysninger efter årsregnskabslovens § 73. Som følge af omstændighederne fremgår det ulovlige lån altså hverken af årsregnskabet eller af revisors erklæring. Kan det virkelig passe? 

Det korte svar er: Ja. Revisor skal blot afgive en erklæring om, at regnskabet er opstillet i henhold til lovgivningen. Reglerne om rapportering om ledelsesansvar med videre gælder kun ved revision og udvidet gennemgang.

Hvis I som følge af de konkrete forhold ikke kan eller vil afgive erklæringen, er alternativet at fratræde, eller hvis det er muligt, at ”opgradere” erklæringen til revision eller udvidet gennemgang for at få mulighed for at rapportere om ledelsesansvar med videre, men det kræver naturligvis kundens samtykke.

Det følger af de etiske principper, at revisor (selvfølgelig) ikke må medvirke til ulovligheder eller acceptere en kunde, der bevidst overtræder eller omgår loven og forsøger at sløre det. Hvis det er tilfældet, bør I straks fratræde og overveje at rapportere til SØIK i henhold til hvidvaskloven.

Kontakt

  • Louise Nellemann

    Fagchef - revision, statsautoriseret revisor

    4193 3161
  • Jan Brødsgaard

    Fagkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1060