Nr. 1 Et nyt og spændende år med fortsat hastig forandring og udvikling

DebatVi har netop taget afsked med et år, hvor data, digitalisering og disruption har præget dagsordenen – både i direktionslokalerne og på Christiansborg.

Digitale regnskaber

Af Peter Gath, formand for FSR - danske revisorer og Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR - danske revisorer

Hos virksomhederne har det stået høj på dagsordenen, hvordan ny teknologi og data kan bidrage til effektivitet, vækst og udvikling. Men hackere, risikoen for cyberangreb og de nye regler om persondata har samtidig skabt bekymring i virksomhedernes ledelser, som har øget opmærksomheden på IT- og datasikkerhed.

På Christiansborg har de politiske aftaler og lovgivningsarbejdet på mange måder været et spejl af det, der sker i virksomhederne. Regeringen varsler med en digitaliseringsstrategi, som med afsæt i en teknologipagt sætter fokus på at skabe de bedste rammer for, at danske virksomheder kan udnytte mulighederne inden for Big Data, Internet of Things, kunstig intelligens og andre teknologiske nybrud.

Derudover har Folketinget bevilget ikke mindre end 900 millioner kroner til at bekæmpe cybercrime.

Det nye år vil på mange måder komme til at ligne det gamle med betydelige forandringer drevet af den teknologiske udvikling. Nye teknologiske innovationer i form af robot-software og data analytics vil fortsætte med at påvirke virksomhederne og deres kunder. I forhold til revisorer og andre rådgivere vil det blandt andet slå igennem i form af forventninger om flere hurtige, simple og billige services, men også en forventning om forædling og udvikling af eksisterende ydelser. Revisorbranchens styrke er i den forbindelse, at den historisk har været dygtig til at konceptualisere og sætte nye forretningsområder på formel. Det er ydermere en styrke, at en stor del af branchen allerede har investeret betydeligt i digitalisering. Det skaber grobund for, at revisorerne kan tage et aktivt ansvar for at bistå og udvikle kunderne mod at blive mere digitale.

Regeringens digitaliseringsplan vil være en pejling på regeringens digitale ambitioner og sætte standarden for de generelle erhvervspolitiske rammevilkår. Det bør være et pejlemærke for regering og Folketing at sikre, at samfundet kan høste gevinsterne ved ny teknologi og nye forretningsmodeller. Reguleringen skal være agil og fleksibel. Der skal være hastighed i lovgivningsprocessen og ny lovgivning bør vurderes i et teknologiperspektiv.

Af specifik betydning for revisorbranchen er den såkaldte Automatiske Erhvervsrapportering, som er et af de største offentlige IT-projekter, der ventes igangsat i 2018. Første milepæl for projektet er automatisk opstilling af SMV’ernes regnskaber. Ambitionen på sigt er, at alle indberetninger til det offentlige erstattes af et flow af data, der også frivilligt kan deles virksomhedernes imellem. I foreningen er vi opmærksomme på den regulative disruption af dele af branchens kerneydelser, der kan blive en konsekvens af, at bogføringen og langt hen ad vejen også årsregnskaberne bliver genereret automatisk. Der vil dog stadig være betydelige dele af et årsregnskab, som ikke kan automatiseres, da det indeholder høj grad af skønsmæssige vurderinger, og så gælder det i øvrigt generelt, at finansielle informationer ikke bliver mere rigtige af at blive digitaliserede. Der vil fortsat være behov for validering i en eller anden form.

Der forventes herudover fremsat en ny og mere digitalt fokuseret årsregnskabslov, som delvist er drevet af et politisk ønske om at lempe virksomhedernes administrative byrder. Det bør fortsat være en ambition at sikre en høj standard for regnskabsrapporteringen fra de danske virksomheder med høj transparens og valide informationer. Årsrapporterne er en del af den beslutningsmæssige infrastruktur i samfundet, og bidrager til at holde de finansielle transaktionsomkostninger og dermed byrderne på erhvervslivet nede.

Den ny teknologi og den forøgede digitalisering af revisorbranchen og dens kunder har allerede betydet en bevægelse fra fokus på fag og indhold til fokus på behov og anvendelse. Den udvikling vil fortsætte i 2018, og hvor branchens standarder hidtil mest har været set som et processuelt og indholdsmæssigt kvalitetskrav, så vil de fremover i højere grad blive set ud fra deres store nytteværdi.

Revisorernes faglighed har hidtil i overvejende grad bygget på viden om regler. Digitaliseringen betyder, at fokus fremover i højere grad vil være på viden om processer og IT-drevne forretningsmodeller. Vi vil derfor se flere og nye typer erklæringer, som er drevet af myndighedernes og markedets efterspørgsel.

Alt sammen vil det betyde, at revisorbranchen vil forandre sig. Det kræver nye kompetencer, som også skal reflekteres i den måde uddannelsen til statsautoriseret revisor er designet på. Den udvikling er vi klar til, og vi skyder 2018 i gang med at have dialog herom med universiteterne. Det er i uddannelserne, grundstenene lægges.

Godt nytår.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198