Nr. 2 Nyt forslag om at revisionsstandarderne udarbejdes mere uafhængigt af revisorbranchen

DebatDet fremtidige set up for standard setting i revisorbranchen er i internationalt regi sat til diskussion

Digitale regnskaber

Af Peter Gath, formand for FSR - danske revisorer og Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR - danske revisorer. Leder bragt i Revision & Regnskabsvæsen, februar.

Baggrunden er et ønske om at sikre, at revisionsstandarderne udarbejdes mere uafhængigt af revisorbranchen og i offentlighedens interesse. En sammenslutning af internationale finansielle institutioner og tilsynsmyndigheder – den såkaldte Monitoring Group – har sendt et forslag i høring med en ny organisering af standard setting. Kernen i forslaget er, at standard setting for revision og etik skal udskilles fra IFAC i et separat organ, der i højere grad er uafhængigt af revisionsbranchen.

De internationale revisionsstandarder har haft stor betydning og tjent os godt. De har medvirket til at højne kvaliteten på globalt plan, de har skabt transparens og tillid til kapitalmarkederne og har bidraget til at holde virksomhedernes transaktions- og finansieringsomkostninger nede.

Den teknologiske udvikling vil imidlertid udfordre standarderne, som i deres nuværende udformning ikke tager tilstrækkeligt hensyn til de muligheder brugen af ny teknologi rummer. Hertil kommer, at processerne omkring standard setting ikke er hurtige og fleksible nok til at kunne håndtere de hastige forandringer som digitaliseringen indebærer. Der er således en risiko for, at standarderne vil blive opfattet som forældede og mindre relevante. Der er behov for forandring, og det er derfor en vigtig og nødvendig diskussion Monitoring Group rejser. I FSR – danske revisorer kan vi godt se fordelene ved at flytte standard setting-processen ud af IFAC. Vi er imidlertid ikke overbeviste om, at det fremlagte forslag isoleret set vil sikre principbaserede revisionsstandarder af høj kvalitet, som er agile i forhold til den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen, og det er tvivlsomt, om man vil kunne have en effektiv standard setting-proces uden en omfattende involvering af revisorbranchen.

I forbindelse med høringen vil vi – sammen med revisorforeningerne i de andre nordiske lande – pege på en række forhold, som er centrale for, at vi kan sikre internationale revisionsstandarder af høj kvalitet og relevans for kapitalmarkederne. Det drejer sig først og fremmest om at sikre, at en ny struktur kommer på plads så hurtigt som muligt. Vi skal undgå, at omlægning af struktur og governance trækker unødigt ud. Derudover bør arbejdsprocessen forenkles, så løbende nødvendige tilpasninger af revisionsstandarderne kan ske hurtigere. Det bør i den forbindelse overvejes, at der i organiseringen indgår en slags ”Emerging Issues Task Force”, som kan fortolke og udstede retningslinjer på konkrete spørgsmål hurtigt.

Vi er umiddelbart skeptiske over for en model, hvor den samlede standard setting for såvel revision som etik og uafhængighed flyttes ud af IFAC. Etik er efter vores opfattelse et anliggende for professionen – et spejl af vores grundlæggende DNA – og dækker bredere end revision og andre erklæringsydelser med sikkerhed, for eksempel forskellige rådgivningsydelser. Derfor bør standarder for etik fortsat udfærdiges af professionen i en separat komité under IFAC. Vi er dog åbne i forhold til at lade standardudstedelse vedrørende uafhængighed følge revisionsstandarderne over i et nyt regi uden for IFAC.

Monitoring Group har naturligt fokus på standardernes betydning for systemiske virksomheder og virksomheder af offentlig interesse. Derfor kan det overvejes at fastholde standard setting for SMV i IFAC. Det har den fordel, at det kan bidrage til at accelerere udviklingen af en specifik standard for revision af SMV og samtidig – og navnlig hvis udstedelsen af etikstandarderne forbliver under IFAC – bidrage til at fastholde IFAC’s position som revisorbranchens internationale repræsentant og talerør.

I forhold til governance er det vigtigt, at rollerne og processerne er klare og veldefinerede og uden veto-ret til enkelte aktører. Det er samtidigt afgørende, at der er det nødvendige committment fra alle involverede parter og interessenter. Governancestrukturen bør tillige være enkel og overskuelig med færrest mulige led i overvågningen af strukturen.

Det vil være en fordel, at offentligheden er repræsenteret på bestyrelsesplan, da det skaber transparens og mindsker forventningskløften. Det bør indgå i overvejelserne, og det uanset hvilken fremtidig struktur, der vælges. Revisorbranchen bør være repræsenteret – både på bestyrelsesniveau og i de operationelle funktioner – for at sikre den faglige kvalitet i standarderne.

Den afgørende udfordring i det fremlagte oplæg er, at der ikke præsenteres en reel finansieringsmodel. Som beskrevet indledningsvis har de internationale revisionsstandarder haft stor værdi for de internationale kapitalmarkeder til gavn for virksomheder, investorer, kreditorer og myndigheder. Derfor bør man i princippet have en finansieringsmodel, hvor alle, der er involveret og nyder fordel af systemet, bidrager.

Monitoring Group har fastsat en høringsfrist til den 9. februar 2018. Hvad der kommer til at ske herfra er ikke til at sige. En ting synes dog at ligge dig fast – standardudstedelsen vil komme til at undergå betydelige forandringer.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198