Nr. 4 Digital transformation er nye muligheder

DebatEn række politiske initiativer har sit afsæt i den betydelige digitale transformation af erhvervsliv og samfund, der sker i øjeblikket. Et såkaldt ”Digitalt Hub” skal gennem privat-offentlig samarbejde bidrage til aktiviteter, der understøtter udviklingen af nye forretningsmodeller. Et samlet erhvervsprogram, SMV: Digital, skal understøtte et digitalt løft blandt de små og mellemstore virksomheder, og regeringens Disruptionråd skal fremlægge forslag, der kan sikre, at Danmark fortsat har en stærk økonomisk position i en digital fremtid.

Regnskab

Af Peter Gath, formand for FSR - danske revisorer og Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR - danske revisorer. Leder bragt i Revision og Regnskabsvæsen, marts.

I FSR – danske revisorer har vi en ambition om, at revisorbranchen skal fastholde og udvikle rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant – også i en ny digital og datadrevet virkelighed.

Revisorbranchen har historisk formået at udvikle sin forretningsmodel og sine ydelser og har været relativ hurtig til at udnytte den teknologiske udvikling. Foreningens rolle er at bidrage til, at branchen har de nødvendige kompetencer og rammevilkår til at kunne høste mulighederne ved den ny teknologi, og understøtte medlemmerne med uddannelse og værktøjer, som hjælper dem i transformationen fra det analoge til det digitale.

For at ruste foreningen til at løfte den opgave, har vi fået udarbejdet en rapport om den digitale transformation og nye teknologiers betydning for revisorbranchen. Rapporten beskriver den nyeste teknologiske udvikling og dens betydning for revisorbranchens ydelser og måde at drive forretning på. Rapporten tegner et billede, der er positivt og optimistisk, men som samtidigt kan give anledning til bekymring. Der peges således på den ene side på en potentielt brændende platform, og på den anden side på de mange forretningsmæssige muligheder for revisorbranchen. Mulighederne for at forædle eksisterende ydelser og udvikle nye er dog flere end truslerne fra blandt andet brugervenlige bogførings- og økonomisystemer. Det er en af konklusionerne.

Rapporten, som blandt andet bygger på interview med repræsentanter fra et bredt udsnit af vores medlemsvirksomheder, viser, at den digitale moden- og parathed er forskellig blandt branchens virksomheder. De store revisionsfirmaer, som investerer betydeligt i ny teknologi, er frontløbere og anvender blandt andet teknologi til at opnå skalafordele, automatisere og effektivisere forretningsprocesser samt til at forædle kerneydelserne og udvikle nye. De mindre revisionsfirmaer har ikke i samme grad og på samme måde taget den nyeste teknologi til sig, hvilket bl.a. afspejler, at de virksomheder, de betjener, er mindre digitaliserede end de store erhvervsvirksomheder.

Rapporten indeholder en række anbefalinger til såvel branchens virksomheder som til FSR – danske revisorer, som vi vil drøfte internt og med vores medlemsvirksomheder i den kommende tid.

Det forhold, at revisionsbranchen teknologisk befinder sig på forskellige stadier, betyder, at foreningens aktiviteter skal være differentierede. Påvirkning af rammevilkår og hastigheden i ny lovgivning og standarder samt påvirkning af udformningen af uddannelserne – lige fra folkeskolen over grunduddannelserne til universiteterne – vil have høj prioritet, da det indvirker på hele revisorbranchen. Relevant efteruddannelse og kompetenceudvikling vil også være en vigtig del af aktiviteterne, men indsatsen her skal være mere målrettet. Vi har desuden taget hul på en dialog og et muligt samarbejde med de universiteter, der udbyder uddannelsen til cand.merc.aud., med henblik på at revisoruddannelsen har den fornødne fokus på udnyttelsen af teknologiens muligheder.

Som brancheforening er det vores opgave at følge udviklingen, have en tæt interessentdialog og være på forkant og understøtte, at vores medlemsvirksomheder har optimale rammevilkår til at kunne udnytte de muligheder, den ny teknologi rummer.

Enhver forandring rummer nye forretningsmuligheder. Det gælder også, som rapporten viser, den igangværende digitale transformation, der – behændigt håndteret – kan danne afsæt for helt nye ydelser og nye måder at drive forretning på i revisorbranchen. Derfor har vi vedtaget en digital handlingsplan, hvor fleksibel og agil erhvervsregulering, synlighed omkring branchens digitale kompetencer samt uddannelse og videreuddannelse af medarbejderne i revisorbranchen er de centrale fokusområder. Dette vil også indgå som et betydeligt element i arbejdet med at fastlægge strategien for perioden 2019-2021.