Nr. 1 Et nyt og grønt år i ANSVARLIGHEDENS tegn

DebatVi har netop taget afsked med et år, hvor der har været udskiftning på de politiske spillebaner. I Danmark har vi fået en ny socialdemokratisk mindretalsregering. I EU har vi fået en ny Kommission, og et nyt Europa-Parlament som modsat tidligere ikke har en klar magtfordeling mellem de forskellige politiske grupperinger i parlamentet.

Fremtidens kerneydelserCSR

Af Peter Gath, formand for FSR - danske revisorer og Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR - danske revisorer. Leder bragt i Revision og Regnskabsvæsen, januar.

Vi har netop taget afsked med et år, hvor der har været udskiftning på de politiske spillebaner. I Danmark har vi fået en ny socialdemokratisk mindretalsregering. I EU har vi fået en ny Kommission, og et nyt Europa-Parlament som modsat tidligere ikke har en klar magtfordeling mellem de forskellige politiske grupperinger i parlamentet.

Mange nye spillere i de politiske arenaer og nye magtkonstellationer vil naturligvis påvirke de politiske dagsordener og vilkårene for interessevaretagelse. For revisorbranchen er den europæiske arena vigtig. Det er vurderingen, at cirka 80 procent af den lovgivning, der regulerer branchens rammevilkår, har sit udspring i EU. Derfor er det vigtigt at være tilstede med viden og synspunkter i Bruxelles og hos de danske EU parlamentarikere. Men det er stadig det hjemlige politiske miljø, der er den vigtigste spillebane for branchen.

Herhjemme var det forgangne år kendetegnet ved ansvarlighed som omdrejningspunktet for en stor del af det politiske arbejde. Det gælder blandt andet det forståelsespapir, som dannede grundlag for den ny regering, hvor samfundskontrakten mellem borgere og samfund er styrende for mange initiativer. Det gælder debatten om ordentlighed og regelefterlevelse, hvor en række afsløringer af svig og svindel i den private og offentlige sektor har afdækket et behov for yderligere kontrol. Og det gælder internt i foreningen, hvor tillid og samfundsansvar har været et gennemgående tema for flere aktiviteter og arrangementer.

Ansvarlighed vil fortsat stå højt på dagsordenen i 2020. Det er en metadagsorden, som ikke forsvinder, blot fordi vi skifter årstal. Genopretningen af tilliden til skattevæsenet vil fortsætte med betydelige investeringer i nye systemløsninger. Kontrolindsatsen vil over en bred kam blive styrket, og det er vores forhåbning, at vi med vores uafhængige revisorerklæringer kommer til at spille en aktiv rolle i den sammenhæng.

Og så vil kravene til virksomhedernes samfundsansvar blive skærpet, navnlig når det handler om klima og miljø. Også her er det vores forhåbning, at revisorbranchen kan komme til at spille en central rolle i forhold til at generere og validere robuste data og informationer om effekten på klima og miljø af virksomhedernes adfærd. Og netop klima og miljø er en anden metadagsorden, som vil gennemsyre det politiske arbejde – både herhjemme og i EU. Et bredt flertal i Folketinget er i december måned blevet enige om en klimalov med et ambitiøst reduktionsmål på 70 procent i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050. Klimaloven vil sammen med resultatet af de 13 klimapartnerskaber danne rammen om regeringens klimahandlingsplan, som præsenteres en gang til foråret. EU-kommissionen har en tilsvarende klima-gameplan og præsenterede i december måned et oplæg til en europæisk klimapagt – “European Green Deal” – som skal gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i 2050. De europæiske klimainitiativer er, som de danske, tænkt horisontalt, det vil sige på tværs af sektorer og brancher.

For revisorbranchens vedkommende vil det navnlig være arbejdet med rapportering af ikke-finansielle informationer, som vil være centralt – både i dansk og europæisk kontekst. Klimaudfordringen er så stor og alvorlig, at der er et stigende behov for at vurdere virksomheders værdiskabelse og værdi i et bredere bæredygtighedsperspektiv.

De finansielle nøgletal fungerer i dag som en seriøs, pålidelig og reel vurdering af den økonomiske værdiskabelse i en virksomhed. Men den langsigtede værdiskabelse og værdisætning må fremover – og i større udstrækning – forventes at inkludere den sociale og den klimamæssige balance.

Derfor har vi brug for troværdige nøgletal om klima og bæredygtighed. De skal være lige så ensartede som de finansielle nøgletal, så samfund, forbrugere, ansatte, leverandører og investorer kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Målet er at få en vækst, som er ansvarlig og langsigtet bæredygtig. De ambitiøse danske politiske målsætninger og de brancheorienterede partnerskaber er vigtige, for opgaven er så stor, at politik og erhvervsliv skal arbejde tæt sammen. Vi er i revisorbranchen klar til at løfte vores del af opgaven.

Godt nytår.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198