Behov for at styrke retssikkerheden og tilliden til skattesystemet

DebatUgens kommentar, 14. august 2015

FSR - danske revisorer

Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer 

Ugen begyndte godt med en markant udmelding fra den nye skatteminister, Karsten Lauritsen, som bebudede en forbedring af retssikkerheden på skatteområdet. Det hilser vi velkomment i foreningen. Det er tiltrængt efter en periode, hvor retssikkerheden har haft trange kår på skatteområdet. Den radikale skatteminister, Morten Østergaard, var en enkelt undtagelse. Han gjorde retssikkerhed til en politisk mærkesag og tog fat i en række principielle problemstillinger.

Den nye skatteminister, Karsten Lauritsen, har tilsyneladende samme høje ambitionsniveau – og det er der grund til at kvittere for. Retssikkerhed er et grundlæggende element i en retsstat og en forudsætning for tilliden til skattesystemet.

Præcis lovgivning er grundstammen i at sikre et forudsigeligt retsgrundlag og dermed et centralt instrument til at sikre retssikkerheden på skatteområdet. En af de største retssikkerhedsmæssige udfordringer i disse år er, at lovgivningen er upræcis – ofte fordi skatteforslagene hastes igennem Folketinget. Det gør skatteborgernes retsstilling uigennemsigtig, og det skaber et utilsigtet fortolkningsrum for myndighederne. Der er flere eksempler på, at der fremsættes omfattende ændringsforslag sent i det lovforberedende arbejde, så der kun er få arbejdsdage til dialog og behandling af forslaget i Folketinget. Det er ikke godt nok. Derfor bør den nye skatteminister foranledige, at der bliver set på proceduren ved nye lovforslag – både i forhold til at inddrage relevant ekspertise inden lovforslag præsenteres for Folketinget og i forhold til høringsfristerne, som kan være meget korte.

Ministeren bør også se på Skats kontrolhjemler, som efterhånden er ganske omfattende og vidtgående. Skat har i dag adgang til - uden retskendelse - at gå ind på folks private grund. Det er et indgreb fra staten og en skamplet på retssikkerheden. Den nye skatteminister bør ikke bruge lang betænkningstid for at tilbagerulle den tidligere regerings beslutning, om at give Skat adgang til almindelige menneskers private ejendom uden retskendelse.

Sidst, men ikke mindst, trænger skatteborgernes muligheder for at klage skattemyndighedernes afgørelser også til et eftersyn. Der er de senere år sket en udvikling, hvor skatteborgernes mulighed for at klage over afgørelser og vurderinger er blevet svækket.
Et velfungerende og transparent klagesystem er en vigtig brik i at sikre en korrekt skattemæssig behandling af skatteyderne.
Skattemyndighederne skal oplyse borgerne om praksis og andet materiale, der kan støtte skatteyderenes sager, og staten skal bære skatteydernes udgifter til sagsomkostninger og rådgivere, såfremt staten taber.
Klagesystemet skal understøtte retssikkerhedsfølelsen hos den enkelte skatteyder. Men det forudsætter, at der er lige muligheder og vilkår for parterne i sagerne – både når det gælder muligheden for at indsamle viden om praksis på området og dermed forhindre stor ulighed i den økonomiske belastning. Sådan er det desværre ikke i dag. Skatteministeren bør genindføre de principper, som forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen indførte i sin tid som skatteminister tilbage i 1980´erne, hvor skatteborgeren altid blev sat før systemet.

Der er nok at tage fat på for den nye skatteminister. I foreningen ser vi frem til ministerens udspil og vil undervejs bidrage med både inspiration og konkrete forslag, som kan styrke retssikkerheden og sikre tilliden til skattesystemet.