Velkommen til en ny regering med fokus på erhvervslivets vilkår

DebatUgens kommentar, 3. juli 2015

FSR - danske revisorer

Sommerferien nærmer sig. Mod sædvane er der forsat politisk aktivitet på Slotsholmen og Christiansborg. Den nytiltrådte regering er i fuld gang med at realisere og udmønte nogle af de centrale løfter fra valgkampen.

FSR – danske revisorer hilser den nye regering og vores nye ressortminister, Troels Lund Poulsen, velkommen og ser frem til et godt samarbejde om det store lovkompleks, som ruller hen over revisorbranchen i de kommende år. Det gælder ikke mindst den nye EU-regulering, hvor foreningen ser frem til en minimumsimplementering af de nye EU-regler om rotation og rådgivning, som vi har set landene omkring os implementere regelsættet.

Den nye regering har annonceret i sit regeringsgrundlag, at den vil gøre op med overimplementering af EU-regler, og at den vil nedsætte et udvalg, som skal sikre, at vi ikke har unødigt restriktive regler i Danmark. Endelig har den nedsat et implementeringsråd, som skal rådgive om, hvordan man gennemfører erhvervsrettet EU-lovgivning. De initiativer er vi glade for, og vi bidrager gerne til arbejdet. Det gælder ikke mindst i forhold til definitionen af de såkaldte PIE-virksomheder, dvs. virksomheder af offentlig interesse. I Danmark er vi gået langt videre end de øvrige EU-lande med den konsekvens, at danske virksomheder er underlagt en mere byrdefuld lovgivning end deres konkurrenter i andre lande.

Erhvervslivets rammevilkår har høj prioritet hos den nye regering. Det kan vi kun bakke op om. Private arbejdspladser er forudsætningen for høj vækst og velstand. Færre byrder og lavere omkostninger står centralt i regeringsgrundlaget i form af et skatte- og byrdestop. Det betyder, at regeringen ikke vil hæve nogen skat eller afgift i denne valgperiode. Det indebærer også en målsætning om at sænke skatterne.

Når det gælder de administrative byrder, vil regeringen lette erhvervslivets byrder med op mod 3 mia. kr. frem mod 2020. Her kan revisionspligten meget vel komme i spil. Mestendels fordi grænsen for revisionspligt i Danmark ligger under EU-grænsen – men det er der nu gode grunde til.
Det spiller også ind, at der er ganske betydelige og nemme ”byrdekroner” at hente i at lempe revisionspligten. Man kan med et pennestrøg løfte grænsen for revisionspligt og på papiret opnå betydelige administrative lettelser. Vi er dog grundlæggende uenige i regeringens præmis om, at revision er en administrativ byrde. Vi mener, at der er en betydelig samfundsmæssig værdi i, at virksomhederne får deres regnskaber gennemgået af en revisor. En værdi, som ikke afspejles i ønsket om at lempe revisionspligten for at reducere administrative byrder. 
Den drøftelser ser vi frem til i foreningen, når regeringen til efteråret fremlægger en analyse af revisionspligten, hvor vi ikke mindst forventer, at der er gjort nogle betragtninger om konsekvensen skatteprovenuet, hvis kravet om revision lempes.

Nu er det imidlertid tid til at holde sommerferie, som traditionelt er ”agurketid” med overraskende og skæve politiske sager. Men mon ikke politikerne besinder sig i år ovenpå tre ugers hård valgkamp og vender blikket mod sommerlandet.

I foreningen vil vi gerne ønske vores medlemmer en god sommer og sige på gensyn efter sommerferien, hvor vi begynder den politiske sæson med foreningens årsmøde den 14. september på Nationalmuseet i København.

Læs mere om årsmødet her.