Mere proportionalitet i revisors erstatningsansvar

DebatUgens kommentar, 4. februar 2015

FSR - danske revisorer

Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer

Redningsplanen for miljøvirksomheden Genan aktualiserer igen spørgsmålet om mere proportionalitet i revisorernes ubegrænsede erstatningsansvar.

Genan-sagen er anderledes end mange af de øvrige sager, vi hidtil har set. Den er løst ved revisionsfirmaets positive medvirken, idet man erkender, at kvaliteten ikke har været i orden, og man tager ansvar for at indgå en aftale, så virksomheden overlever.

I mange af de erstatningssager vi ser, har ledelserne i virksomhederne handlet svigagtigt. Og der er ofte ikke truffet afgørelse om, hvorvidt revisors arbejde har været fejlbehæftet. Alligevel bliver der rejst meget store krav mod revisorerne. 

Der er en tendens til, at man mere og mere går efter at få erstatning via revisorernes forsikring, fordi revisorerne har ubegrænset erstatningspligt. Det er en uheldig udvikling, når reglerne gør det hensigtsmæssigt for kurator at spekulere i, at revisor har en lovpligtig forsikring, og der ikke er en maksimumsgrænse for erstatningerne. Vi ønsker mere proportionalitet i erstatningssagerne, så ledelserne også holder for. Det er ikke rimeligt, at revisorbranchen betaler for andres forseelser og fungerer som forsikringsselskaber for virksomhedsledelserne.

Derfor bør der være en øvre grænse for, hvor meget et revisionsfirma kan stå til ansvar for. Ligesom det vil være hensigtsmæssigt at se på ansvarsforsikringerne hos bestyrelser og daglig ledelse.

I Sverige har en erstatningssag om firmaet Prosolvia også sat fokus på problemstillingen. Regningen på 742 mio. svenske kroner endte hos revisionsfirmaet. Men allerede i 2008 gennemførte svenskerne et udredningsarbejde, der ledte frem til den konklusion, at revisors ansvar skulle begrænses til at være subsidiært og proportionalt i forhold til bestyrelse og daglig ledelse. Sverige har siden - og på baggrund af Prosolvia-sagen - besluttet, at spørgsmålet om erstatningsansvar skal indgå som en del af implementeringen af den nye EU-regulering. Svenskerne lægger i deres analyse op til at se mere bredt på erstatningsansvar for både revisorer, bestyrelser m.fl.

Da EU-Kommissionen i 2008 udsendte en henstilling om, at hvert medlemsland skal indføre regler for begrænsning af revisorers og revisionsfirmaers civilretlige ansvar, begrundede EU-Kommissionen henstillingen med, at 1) kapitalmarkedernes smidige funktion kræver bæredygtig revisionskapacitet og et konkurrencedygtigt marked for revisionsydelser, hvor der er et tilstrækkeligt udvalg af revisionsfirmaer, 2) at risikoen for at pådrage sig erstatningsansvar er øget betydeligt, og 3) at muligheden for at opnå forsikring er blevet mere begrænset.

Siden 2008 er kommissionens argumenter kun blevet forstærket. I Danmark har vi i kølvandet på finanskrisen oplevet en række meget store erstatningssager, der yderligere aktualiserer henstillingen, og antallet af revisionsfirmaer, der kan revidere større virksomheder, er i løbet af en kortere årrække faldet fra cirka 40 til nu 14.
EU-Kommissionen konstaterede dengang i 2008, at manglende begrænsning/proportionalitet for revisors erstatningsansvar ville få netop disse negative konsekvenser for stabilitet, udbud og kvalitet på markedet for revisionsydelser.

Det vil være naturligt, at vi i Danmark implementerer henstillingen i forbindelse med de lovændringer, der i den kommende tid skal gennemføres som konsekvens af EU´s nye revisionspolitik, og opfordringen herfra skal lyde, at den danske regering skal følge i svenskernes spor på dette punkt.