Dialog og digitalisering: Myndighederne skal aktivt ind i kampen mod hvidvask

DebatKommentar, 10. november

FSR - danske revisorerKvalitet
Regeringens forslag til ny lov om hvidvask blev førstebehandlet i denne uge. De fleste partier stiller sig positivt til lovforslaget, om end der er en vis bekymring for, at omkostningerne ved at indføre lovslaget står i misforhold til, hvad vi som verdens mindst korrupte samfund får ud af det. Når partierne alligevel støtter lovforslaget, er det fordi hvidvask kobles sammen med finansiering af terrorisme. Dertil kommer, at den risikobaserede tilgang i regelsættet er med til at begrænse omkostningerne. Ministeren tilkendegav under behandlingen, at Finanstilsynet vil udarbejde en vejledning om, hvad der ligger i begrebet ”politisk eksponeret person”, hvor der stilles en række nye krav om registrering. Det kan være med til at lette administrationen af loven.

Men der skal ikke herske tvivl om, at kravene i den nye hvidvasklov er dyre. Prisen for at få flere indberetninger er meget høj. I udkastet til den nye hvidvasklov fremgår det, at de administrative byrder skal måles i mange hundrede millioner kroner. Derfor er det også rimeligt at stille krav om, at myndighederne i højere grad reagerer på og anvender de mange indberetninger banker, advokater og revisorer foretager. Det sker desværre ikke i særligt stort omfang, og vi har derfor set på, om der kan være andre veje at gå.

Ud over 20.000 indberetninger om hvidvask til Bagmandspolitiet, så modtager Erhvervsstyrelsen hvert år et stort antal reviderede regnskaber, hvor der er et forbehold eller en supplerende oplysning i hvert femte regnskab. Det er oplagt at bruge disse tusindvis af risikooplysninger i kampen mod hvidvask. Det sker ikke i dag, og det synes vi er ærgerligt. En af årsagerne er, at indberetningerne ikke deles på tværs mellem myndighederne. Vores opfordring lyder: Fjern skellene mellem myndighederne, og analyser indberetningerne under ét. Isoleret set er hver enkelt indberetning om et selskab måske ikke interessant, men i kombination med andre indberetninger, kan der tegne sig et helt andet billede.

Hvis man ser på revisorbranchens indsats i dag, så bliver der allerede gjort ganske meget, og der findes stort set ingen sager ved Revisornævnet, hvor et svigt fra revisor har været årsag til, at hvidvask ikke er blevet opdaget. Det er ikke det samme som, at vi ikke kan gøre det bedre. Selv om revisionsfirmaerne gør et solidt stykke arbejde i dag, så er trusselbilledet for hvidvask under konstant forandring og desværre til det værre. Derfor har vi set på, hvordan vores indsats kan fremtidssikres og blandt andet opdateret foreningens vejledning til medlemmerne. Derudover har vi et antal anbefalinger til politikerne og myndighederne, som kan bidrage til at gøre det sværere, at hvidvaske:

 1. Del data på tværs af myndigheder og analyser data. Det vil løfte kvaliteten i indsatsen.
 2. Stil analyseresultaterne til rådighed for dem, der indberetter. Det gør deres arbejde lettere, hvis de, der indberetter, har en pejling at gå efter.
 3. Stil værktøjer til undersøgelse af ”politisk eksponerede personer” til rådighed. Det vil lette de administrative byrder af de nye regler.
 4. Giv virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven ret til at søge oplysninger om ”nærtstående”, som allerede findes i CPR-registret.
 5. Opdater Finanstilsynets vejledning. Det vil gøre det langt nemmere for dem, der er omfattet af reglerne.
 6. Etabler et hvidvasknetværk på tværs af myndigheder og de aktører der indberetter. Det vil lette vidensdelingen.
 7. Godkend, at efteruddannelse inden for hvidvask tæller med som obligatorisk efteruddannelse hos revisorerne. Det giver incitament til at efteruddanne sig.

Vi er overbeviste om, at vores anbefalinger samlet set vil være med til at skærpe kampen mod hvidvask.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198