Revisorerne leverer bedre kvalitet

DebatKommentar, 11. maj

Om revisorKvalitet

Det kan give bagslag at juble for tidligt. Men der er alligevel grund til at glæde sig over resultaterne af den seneste kontrol af kvaliteten i revisorernes arbejde. Selvom Erhvervsstyrelsen i nogle sager har anlagt en ny praksis i deres vurdering af, om en forseelse er alvorlig, så er konklusionen klar: Kvaliteten er blevet markant bedre. Langt færre får en bemærkning eller bliver indbragt for Revisornævnet.

Der er ikke tvivl om, at foreningens systematiske indsats for at forbedre kvaliteten og revisionsfirmaernes investeringer i bedre kvalitetsstyring og den systematiske opfølgning har betydning for det gode resultat.

Kvalitet er alfa og omega og afgørende for omverdenens opfattelse af revisorbranchen og branchens omdømme. Derfor er kvalitet fortsat højt på foreningens agenda. Et stærkt image er fundamentet for branchens legitimitet og vital for vores evne til at agere troværdigt i det politiske system og opnå politisk indflydelse.

Vi vil derfor fortsætte det systematiske arbejde med at sikre kvaliteten i revisorernes arbejde og blandt andet gennemgå redegørelsen i detaljer for at sikre en grundig videndeling i forhold til karakteren af de fejl, tilsynet har fundet i deres kontroller. I den forbindelse er der grund til at kvittere for Erhvervsstyrelsens grundige gennemgang af de forskellige fejltyper. Det giver foreningen og vores medlemmer et godt grundlag for at forebygge fejl.

Tillid er revisorbranchens adelsmærke, og for at opnå tillid skal kvaliteten være i orden. Branchen har altid søgt at have de bedste medarbejdere, de bedste metoder og levere den bedste kvalitet til kunderne. En vigtig forudsætning er i den forbindelse, at myndighederne fokuserer på den reelle kvalitet i deres tilsynsarbejde og ikke på formalia, når den er uden betydning. Erhvervsstyrelsens nye tilsynsstrategi, hvor den mekaniske kvalitetskontrol med tjeklister, er erstattet af risikobasseret kontrol med fokus på de steder, hvor risikoen for og ved fejl er størst, er et vigtigt skridt i den retning. Det er en samfundsmæssig langt mere effektiv kontrol at rette indsatsen der, hvor de finansielle og samfunds-økonomiske konsekvenser er størst, hvis der sker fejl.