Fælles spilleregler for alle skatterådgivere

DebatKommentar, 5. maj

Skat

En billion euro årligt. Det er EU-kommissionens bud på, hvad international skatteunddragelse koster i tabt skatteprovenu. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som kalder på politisk handling. Det er baggrunden for, at foreningen i denne uge lancerede 10 forslag, der skal skabe transparens og tillid til den skatterådgivning, som foregår. I revisorbranchen tager vi skarpt afstand fra skatteunddragelse, og vi vil gerne bidrage til at lukke skattehuller og begrænse skattekonkurrencen mest mulig.

Der er grundlæggende tale om et politisk skabt problem. Systematisk skatteplanlægning og brug af skattely eksisterer, fordi politikerne i alt for mange år har tilladt eksistensen af skattely i Europa. Skattekonkurrence opstår, når lande og regeringer bruger de nationale skatteregler til at tilbyde internationale virksomheder skattemæssige fordele, mod at de placerer virksomheder og arbejdspladser hos dem. Et godt eksempel er aftalen, den irske stat indgik med Apple, som betød, at Apple mod at placere sit europæiske hovedkvarter i Irland slap med at betalte nul komma ingenting i skat. EU-Kommissionen har efterfølgende grebet ind og pålagt den irske regering at opkræver skatter for et større milliardbeløb.

Selvom problemerne med skattekonkurrence og skattely først og fremmest skyldes, at politikerne i mange år har set igennem fingre med forskellige skatteregler og eksistensen af skattely, anerkender vi, at vi som branche og offentlighedens tillidsrepræsentant har et ansvar. Vi har blandt andet været for dårlige til at synliggøre behovet for skatterådgivning, og at størstedelen af skatterådgivningen egentlig handler om, at virksomhederne gerne vil overholde reglerne. Det har uden tvivl bidraget til mytedannelse og til opfattelsen af, at skatterådgivning er en fordækt og lyssky disciplin, hvilket ikke er tilfældet.

Det er formentlig også baggrunden for, at politikernes opmærksomhed har været særlig rettet mod skatterådgivernes rolle. På nuværende tidspunkt arbejder EU-Kommissionen på tiltag mod såkaldt ”aggressiv” skatterådgivning, og på den hjemlige front drøfter Folketingets partier indgreb over for rådgivere, der skal bidrage til at mindske skatteunddragelse og hvidvask.

Revisorernes rolle som skatterådgivere er, og har altid været, at rådgive virksomhederne inden for de til en hver tid gældende regler og sikre, at virksomhederne betaler den korrekte skat – hverken mere eller mindre. Med den kompleksitet, der er i skattereglerne, er professionel skatterådgivning ofte nødvendig – især for de virksomheder, der opererer internationalt. Det er samtidig vigtigt at forstå, at revisorerne arbejder under et rådgiveransvar, som forpligter til altid at anvise til de muligheder, der findes inden for de gældende reglerne. Ellers risikerer revisor at ifalde ansvar.

Det er naivt at tro, at skattekonkurrencen mellem lande forsvinder, så længe der er lande som eksempelvis Irland, som gerne vil have image af at være særlig venligt indstillet over for investorer og virksomheder og som bruger skattereglerne aktivt i den forbindelse. Netop derfor er der også risiko for, at politikerne retter bager for smed, og i deres iver efter at finde syndebukke og skærpe regler kaster sig over skatterådgiverne.   

Derfor lancerer foreningen 10 nye forslag, der skal bidrage til at skabe synlighed om skatterådgivernes arbejde og virksomhedernes brug af skatterådgivere i Danmark. Vi taler om fælles spilleregler for alle skatterådgivere - et level playing field. Med fælles regler får vi skabt et ensartet grundlag for hele skatterådgiverbranchens adfærd, også for dén gruppe af skatterådgivere, der er uorganiserede og i dag ikke er underlagt etiske regler og nævn. Samtidig kan vi forhåbentlig imødegå potentiel rigid regulering, som ikke kun vil ramme revisorerne, men også advokater og andre rådgivere.