Færre fejlagtige og fiktive regnskaber på CVR.dk vil kræve nytænkning af kontrollen

DebatKommentar, 19. april

RevisionRegnskab

Regnskabssæsonen er i fuld gang og en stor del af de danske virksomheder skal indsende deres regnskab inden den 31. maj. I skrivende stund er der indsendt 64.484 regnskaber til Erhvervsstyrelsen siden 1. januar i år.

I foreningen har vi udviklet en tæller, så man på forsiden af www.fsr.dk løbende kan følge med i, hvor mange regnskaber, der er indleveret. Regnskabet er fortsat den vigtigste kilde til information om virksomhederne økonomiske og finansielle forhold. Det vil vi gerne synliggøre med vores nye tæller.

Vi vil også gerne synliggøre vigtigheden af, at de årsrapporter, der indberettes til Erhvervsstyrelsen og ligger på CVR.dk, har en høj kvalitet og er retvisende for virksomhedens økonomiske og finansielle forhold.
Her kniber det indimellem. Erfaringerne viser desværre, at en del af disse regnskaber ikke lever op til årsregnskabslovens krav og ikke har den kvalitet, som regnskabsbrugere og offentlige myndigheder med rette kan forvente. Nogle regnskaber er sågar direkte fejlagtige eller fiktive - hvilket kan være svært at se med det blotte øje.

Det er ikke holdbart, for det er med til at underminere tilliden til de mange regnskaber, der er aflagt i overensstemmelse med reglerne og giver et retvisende billede. Og det stiller brugerne af regnskaberne - långivere, samhandelspartnere eller andre - i en dårlig situation, når de ikke ved, om de kan stole på oplysningerne i regnskaberne.
Derfor har vi etableret en postkasse, rigtigrevisor@fsr.dk, og vi opfordrer alle - både medlemmer og andre, som støder på et af disse såkaldte ”skodregnskaber” til at sende dem til postkassen.
Så går vi regnskabet igennem og sender det videre til Erhvervsstyrelsen sammen med eventuelle anbefalinger til forbedringer i styrelsens modtagekontroller.

Der er ikke tvivl om, at lempelsen af revisionspligten har betydet, at der indsendes flere regnskaber med alvorlige fejl og mangler end tidligere.
Over 110.000 virksomheder har fravalgt revision og næsten 40.000 af disse virksomheder har helt fravalgt at bruge revisor i forbindelse med deres årsrapport. Al erfaring og adskillige analyser viser, at fraværet af revisor betyder dårligere regnskabskvalitet og tab af skatteprovenu. Hertil skal lægges en ringere regelefterlevelse.

Det er senest blevet påvist af den svenske Riksrevision i en analyse af konsekvenserne af at fritage de mindste virksomheder for revisionspligt. Riksrevisionens konklusioner er klare:
Intentionerne om administrative besparelser og økonomisk vækst er ikke blevet indfriet.
Ulemperne overstiger fordelene, og der tegner sig et billede af, at det er virksomheder i brancher med høj risiko for økonomisk kriminalitet, der fravælger revision.

Hvordan ser det ud herhjemme? Det får vi snart svar på, når erhvervsministeren skal levere en analyse af effekten af at løfte grænsen for revisionspligt i Danmark. Billedet vil givet vis være nogenlunde det samme. Et hidtil hemmeligt dokument fra Skatteministeriet viser, at ministeriet allerede i 2012 havde ”væsentlige betænkeligheder” ved lempelser i revisionspligten.   

Hvad gør vi så ved det? Ja, hvis det viser sig, at det styrker regelefterlevelsen og øger skatteprovenuet at lade en revisor assistere i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten, så var det jo et sted at begynde. Det samme argument gælder det nye moms- og skattetjek.

Selvom der er grund til at rose Erhvervsstyrelsen for de mange nye automatiske kontroller, der er indbygget i indberetningerne, så slipper der stadig fejlbehæftede regnskaber igennem. Kontrollen lider blandt andet den svaghed, at Erhvervsstyrelsen ikke har systemer til reelt at kontrollere, om tallene i et regnskab stemmer overens med virkeligheden eller er fiktive. Det kan kun en revision afdække.
Det begrænser også effekten af kontrollen, hvis der ikke er konsekvens. For eksempel at en virksomhed ikke bliver pålagt revision i en periode, når der er alvorlige overtrædelser af årsregnskabsloven eller selskabsloven.

Set med myndighedernes briller vil en forebyggende kontrol gennem involvering af en godkendt revisor vel være at foretrække – og det kan både være i indberetningen af årsregnskaber og/eller selvangivelsen.

Vi er parate til at bidrage både til forbedringer af kontrollen og til det analytiske arbejde, som erhvervsministeren har sat i gang, og ser gerne sammen med myndighederne på nye tiltag, der kan medvirke til at løse nogle af de iboende problemer med kontrollen.

Kontakt

  • Charlotte Jepsen

    Administrerende direktør

    3369 1098
    4193 3198