Udvalg i FSR - danske revisorer

FSR - danske revisorer har en række faglige udvalg, hvor foreningens medlemmer aktivt bidrager til at udvikle alt fra nye erklæringer til faglige notater inden for de enkelte udvalgs fagområder.

De faglige udvalg er grundstenen i det faglige arbejde i FSR – danske revisorer.

 

Udvalgene bidrager på hver deres måde til at sikre, at foreningens medlemmer har den fornødne faglige ballast, der skal til for at kunne bestride hvervet som godkendt revisor, og at der er de bedst mulige rammevilkår for branchen som helhed.
For de enkelte udvalg medfører dette naturligvis en række forskelligartede arbejdsopgaver, men fælles for alle udvalg er, at de ved at bidrage til udarbejdelsen af fortolkninger, vejledninger, høringssvar, mv. i forhold til både national og international lovgivning og i øvrigt ved at bidrage med deres faglige ekspertise på kurser og andre medlemsrettede aktiviteter, helt praktisk er med til at sikre den anseelse som godkendte revisorer nyder i det danske samfund, og som foreningen nyder blandt både lovgivere og samarbejdspartnere i ind- og udland.

 

Du kan læse den generelle Code of Conduct for foreningens faglige udvalg her. 

 

Nedenfor ses FSR – danske revisorers faglige udvalg oplistet, og du kan her læse mere om de enkelte udvalgs specifikke arbejdsområder og opgaver.