Opfølgning på junis dilemma: Mulig dårlig kvalitet opdages kort før tæppefald

Faglig nyhedEn revisor kan komme ud for, at en opgave, der står lige foran aflevering, måske ikke er blevet løst/dokumenteret med den sædvanlige høje kvalitet, som revisionsvirksomheden er og vil være kendt for. I alt 56 gav deres bud på et foretrukket svar af de fem muligheder, som dilemmaet listede op.

Om revisorRevision

Juni måneds dilemma berørte en trussel mod kvaliteten af en revision. Dilemmaet havde nedenstående ordlyd:

 

Skal kortene på bordet?

I har deadline på at revidere en årsrapport, som skal gennemgås på et møde hos kunden i morgen. Opgavens omfang har været ganske betydeligt, og du står for at skulle gennemgå dokumentationen og underskrive revisionspåtegningen inden mødet. Du er kommet lidt sent i gang med opgaven og er lidt rystet over at finde flere mangler i dokumentationen. Manglerne kan betyde, at opgaven ikke er blevet udført med den samme høje kvalitet som sædvanligt.

Der er planlagt et tidligt morgenmøde med kundens ledelse den følgende dag. Der er ikke umiddelbart tid til at lave de eventuelt nødvendige supplerende handlinger forud for mødet, idet ledelsen umiddelbart efter mødet ønsker at indkalde til generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes et par uger efter mødet.

 

Svarene fordelte sig således:

Du berører ikke emnet på mødet.   1
2 Du berører ikke emnet på mødet, men iværksætter øjeblikkeligt udførelse af eventuelt nødvendige supplerende handlinger forud for generalforsamlingen,
som finder sted 14 dage efter. 
  0
3 Du lægger kortene på bordet på mødet og beklager, at I ikke er blevet helt færdige. Du overlader det til ledelsen at drage eventuelle konsekvenser.   12
Du lægger kortene på bordet på mødet og beklager. Du tilbyder ledelsen, at I udfører eventuelt nødvendige supplerende handlinger forud for generalforsamlingen.   2
5 Du lægger kortene på bordet på mødet og beklager. Du informerer ledelsen om, at I udfører eventuelt nødvendige supplerende handlinger forud for generalforsamlingen.  41

Det fremgår, at næsten alle vil lægge kortene på bordet på mødet, jf. svarmulighed 3-5. Af de 55 respondenter, der vælger at gøre dette, vil flertallet på 41 udføre eventuelt nødvendige supplerende handlinger under alle omstændigheder, jf. svarmulighed nr. 5.

Dette svar er det foretrukne: Det bør ikke overlades til klienten at vurdere, om det er nødvendigt at udføre yderligere handlinger for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, sådan som 14 respondenter vil gøre det.

Helt at undlade at imødegå det mulige problem, som en respondent vil gøre det, er heller ikke gangbart.

Det fremgår af dilemmaet, at det selvfølgelig ikke er sikkert, at der er behov for yderligere handlinger. Det er bestemt også muligt, at der kun er tale om, at revisionsdokumentationen ikke er samlet og opdateret og blot skal ”pudses af”.

Det er imidlertid i det andet ekstrem også muligt, at der er behov for yderligere handlinger. Disse kunne afdække væsentlige fejl i regnskabet og/eller begrænsninger i undersøgelsesmuligheden af væsentlig karakter. I så fald kan konsekvenserne blive omfattende. Eksempelvis i form af, at der ideelt set bør udarbejdes et ændret regnskabsudkast til fremlæggelse på en genindkaldelse til generalforsamling, eller at revisor ideelt set burde modificere sin konklusion i revisionspåtegningen om regnskabet, hvis dette ikke sker. Om det sidstnævnte er muligt, må afhænge af, om revisionspåtegningen på det første udkast er afgivet betinget af, at der ikke ”dukker noget op” i forbindelse med de supplerende handlinger.

Kommentarer er velkomne på mail: Lars Kiertzner, lkr@fsr.dk