Regnskabsudvalget

REGU vil være det kompetente regnskabsfaglige organ i Danmark, som - ud fra en målsætning om højnelse af det regnskabsmæssige niveau og i overensstemmelse med foreningens strategi - formulerer holdninger til regnskabsmæssige forhold og gør sin indflydelse gældende på regnskabsmæssige forhold, nationalt, europæisk og internationalt.

Regnskabsudvalgets særlige opgaver er at:

 • bidrage til at sikre en ensartet og høj kvalitet i regnskabsaflæggelsen samt søge at påvirke udformningen af love, administrative forskrifter, regnskabs-standarder og vejledninger ud fra regnskabsfaglige værdier og holdninger via bearbejdning og kommentering
 • formulere holdninger til god skik for årsrapporter på områder, der ikke dækkes af IFRS og årsregnskabsloven
 • følge udviklingen i bl.a. vedrørende regnskabsaflæggelsen med henblik på at kunne Påvirke EU-direktiver, internationale standarder og dansk lovgivning e ud fra et holdningsmæssigt synspunkt, der er afstemt med foreningens strategi
 • bearbejdning og kommentering af nye standarder og udkast fra IASB og af de analyser og tekniske holdninger, som udarbejdes i regi af EFRAG.
  Dette sker bl.a. via aktiv deltagelse i EFRAG’s Consultative Forum for Standard Setters (CFSS). Endvidere sker det ved kommentering overfor EFRAG REGU vil prioritere de emner, som har størst almen betydning i danske virksomheder.
 • holde kontakt med relevante aktører herunder Erhvervsstyrelsen samt relevante erhvervsorganisationer (fx DI og DE), for via disse kanaler at kunne påvirke såvel udvikling som fortolkning af relevante regelsæt. Dette sker bl.a. via arrangementer i Dansk RegnskabsForum sammen med Dansk Industri
 • være en aktiv samarbejdspartner for øvrige aktiviteter i FSR – danske revisorer, herunder ved formidling af modeller
 • bidrage til at foreningen kan servicere hele revisorbranchen med professionelle services og tilbud, der sikrer, at alle medlemmer har gode betingelser til at kunne udnytte ny teknologi til at udvikle deres forretning og styrke kunderelationen

Du kan her læse hele Regnskabsudvalgets kommissorium.

Medlemmer  
Torben Johansen, formand 
Jørgen Blom, viceformand
Carsten Krogholt Hansen
Kim Köhler
Kim Larsen
Kim Tang Lassen
Michael Sten Larsen
Henrik Grønnegaard

Sekretær: Jan Brødsgaard
Sekretær: Jens Otto Damgaard

Kontakt

 • Jan Brødsgaard

  Fagkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1060
 • Jens Otto Damgaard

  Ekstern konsulent