Skatteudvalget

Udvalgets formål er at bidrage til at varetage revisorstandens interesser på det skattemæssige område. Skatteudvalget skal arbejde for, at skattelovgivningen og SKAT’s administration heraf er så klar og forudsigelig som mulig, at overvåge at der i lovgivning og administration opretholdes en høj grad af retssikkerhed.

Skatteudvalget skal arbejde for at fremme kvalitet i revisors arbejde på det skattemæssige område, ligesom Skatteudvalget via deltagelse i relevante fora med myndigheder m.v., samt deltagelse i den offentlige debat skal virke for, at FSR - danske revisorer over for omverdenen fremstår med en høj grad af troværdighed, samt at revisor over for erhvervslivet fremstår som det naturlige valg af skatterådgiver.

Skatteudvalgets særlige opgaver er at:

 • holde sig orienteret/opdateret om fremsatte eller påtænkte lovforslag vedrørende skatter, moms og afgifter samt søge at påvirke udformningen af love og administrative forskrifter, således at disse udformes hensigtsmæssigt og under opretholdelse af en høj grad af retssikkerhed.
 • påse, at skatteydernes, herunder borgernes og virksomhedernes, rettigheder og pligter fremgår klart og præcist af retsgrundlaget, således at mindst muligt overlades til fortolkning, og således at lovgivningen bliver gennemsigtig og forudsigelig for skatteyderne. 
 • fremme revisorernes interesser, såvel når det vedrører revisorstandens professionelle virke, som når det vedrører revisorstandens egne erhvervsmæssige interesser.
 • holde sig à jour med praksis og administrative ændringer på skatte- og afgiftsområdet samt vurdere, om praksis og praksisændringer har fornøden lovhjemmel.
 • vurdere myndighedernes brug af hjemler og kontrolhjemler, og udfordre de hjemler, der forekommer tvivlsomme.  
 • opretholde kontakt med relevante organisationer angående spørgsmål af fælles interesse, samt at placere FSR centralt mediemæssigt i den faglige og fagpolitiske debat, samt stedse overveje brugen af de relevante medier til aktivt at påvirke myndighederne og offentligheden i disse spørgsmål.  arbejde for en høj grad af regelefterlevelse fra branchen og kvalitet i revisors arbejde.
 • følge straffe- og ansvarssager mod revisorer på det skattemæssige område, og diskutere hvorvidt udvalget i sit arbejde med lovgivning, myndigheder og medlemskontaktkan kan medvirke til at reducere antallet af sådanne sager.
 • være en aktiv samarbejdspartner i forhold til de øvrige faglige udvalg.

Du kan her læse hele Skatteudvalgets kommissorium.

Medlemmer

Klaus Okholm (Formand)
Flemming Mortensen
Jacques Peronard
Knud Legaard
Susanne Kjær
Jens Pedersen
Ole B. Sørensen

Mette Bøgh Larsen, FSR

Sekretær: Louise Egede Olesen

 

Kontakt

 • Mette Bøgh Larsen

  Skattechef - cand.merc.jur.

  4193 3197
 • Louise Egede Olesen

  Skattekonsulent

  2132 1838