Udvalget for revision af offentlig virksomhed

Udvalget har til formål at søge at påvirke udformningen af love og administrative forskrifter inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed og bevare og udbygge de godkendte revisorers ydelser inden for dette område.

Offentligt Udvalgs særlige opgaver er at:

  • holde sig orienteret om fremsatte eller påtænkte lovforslag inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed,
  • opretholde kontakt og sikre en konstruktiv dialog med de offentlige myndigheder og til-synsmyndigheder herunder Rigsrevisionen samt relevante erhvervs- og interesseorganisationer, herunder deltagelse i eksterne arbejdsgrupper og udvalg,
  • sikre kontakt til offentlige myndigheder med henblik på at bevare og udbygge de godkendte revisorers ydelser inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed og bistå og rådgive offentlige myndigheder vedrørende revisions-, regnskabs- og erklæringsforhold inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed,
  • at vurdere gældende lovgivning og administrative forskrifter med henblik på at henlede lovgivers, myndigheders og offentlighedens opmærksom på eventuelle uhensigtsmæssigheder,
  • bistå og rådgive medlemmerne i revisions-, regnskabs-, erklærings- og rådgivningsforhold inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed og besvare spørgsmål fra medlemmerne angående principielle problemer i relation til udvalgets arbejdsområde.
  • deltage i Statens Regnskabsråd (ved udvalgets til enhver tid siddende formand) og i det af Økonomi-og Indenrigsministeriets nedsatte Budget- og Regnskabsudvalg (ved udvalgets til enhver tid siddende viceformand).  

Du kan her læse hele Offentligt Udvalgs kommissorium.

Medlemmer
Lasse Jensen, formand
Ulrik Vassing, vicefomand
Anders Hübertz Mortensen
Martin Sørensen
Ulla Koed
Lars Jørgen Madsen
Carsten Nielsen
Søren Yde

Sekretær: Jens Otto Damgaard

Udvalget for revision af offentlig virksomhed har nedsat en Arbejdsgruppe vedrørende forsyningsvirksomhed.

Kontakt