15. oktober 2018

Regnskab Finansielle Selskaber - Lovgivning og fortolkning

Ændringer af regnskabsbekendtgørelser for finansielle virksomheder på vej

Finanstilsynet forventes i løbet af efteråret at udstede ændringer til de gældende regnskabsbekendtgørelser for en række finansielle virksomheder, bl.a. med henblik på at indføre standarden IFRS 16 om leasing. FSR - danske revisorer er positivt indstillet over for indførelsen af IFRS 16 i regnskabsregler for finansielle virksomheder.


Finanstilsynet sendte i september 2018 udkast til ændringer af regnskabsbekendtgørelserne for kreditinstitutter, forsikringsselskaber mv. i høring. Behovet for at opdatere regnskabsbekendtgørelserne skyldes bl.a. den nye regnskabsstandard om leasing, IFRS 16.

De væsentligste ændringer i forhold til det hidtidige regelsæt for forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser mv. er:

  • der indføres nye oplysningskrav om alternative investeringer
  • unoterede forsikringsselskaber skal ikke længere aflægge halvårsrapporter

  • reglerne for leasing tilpasses IFRS 16, der er den nye internationale regnskabsstandard for leasing

  • reglerne for indregning og måling af materielle investeringsaktiver ændres

  • kravene om oplysninger vedrørende følsomhedsanalyser ændres.

De væsentligste ændringer i forhold til det hidtidige regelsæt for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber er:

  • reglerne for leasing tilpasses IFRS 16, der er den nye internationale regnskabsstandard for leasing

  • regnskabsskemaerne for forvaltere af alternative investeringer og investeringsforvaltningsselskaber justeres

  • der foretages diverse andre justeringer, bl.a. i bilaget om måling af ejendomme til dagsværdi.

Det er hensigten, at ændringerne af bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2019 med virkning for regnskabsår, der starter 1. januar 2019.

Udkastene til ændringer af bekendtgørelserne kan findes via høringsportalen:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62158

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62159

FSR danske revisorers høringssvar til ændringerne af bekendtgørelsen for forsikringsselskaber mv kan findes her og høringsvar til ændringerne af bekendtgørelsen for kreditinstitutter mv kan findes her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu