20. januar 2020

Revision

Ændringer i bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner

I bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner fra 2015, der senest er opdateret i 2016, har Finanstilsynet den 24/12-2019 foretaget en række yderligere ændringer.


Alexander Munkholm Bruun Studentermedhjælper
nzo@sfe.qxBlandt ændringerne kan nævnes:

  • I § 21 indsættes som stk. 5: 
    Revisionschefen må ikke komme i en situation, hvor vedkommende erklærer sig, konkluderer eller oplyser om forhold eller dokumenter, som revisionschefen, ansatte i den interne revision eller konsulenter, som revisionschefen gør anvendelse af, har udarbejdet grundlaget for.
  • I § 23, stk. 1, nr. 1, indsættes efter ’’arbejdsopgaver,’’: ’’herunder at den revision, der er udført af intern revision, skal omfatte alle væsentlige og risikofyldte områder i virksomheden,’’
  • § 39, stk. 2, affattes således: 
    Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der driver livsforsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, redegøre for den foretagne kontrol i henhold til § 14 i bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser. De i 2019 gældende regler om revisors pligter, herunder uanmeldt revision, i forbindelse med registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser fremgik af bekendtgørelse nr. 11 af 4/1 2019 § 14.
  • § 46, 1. pkt., affattes således:
    Såfremt der ikke er oprettet en intern revision, skal den eksterne revision gennemgå rapporteringen til bestyrelsen fra compliancefunktionen og risikostyringsfunktionen, der er udarbejdet i henhold til artikel 25, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56 for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv.

Ændringsbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2020.

Du kan downloade ændringsbekendtgørelsen her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu