22. juni 2015

Revision Revision og erklæringsopgaver - Standarder mv - Revision - Høringer

Ajourførte standarder om revisors rapportering (ISA 700, ISA 701, ISA 705, ISA 706 m fl.)

Danske oversættelser af de nye og ajourførte standarder vedrørende revisors erklæring (ISA 700 mfl.) fremlægges hermed til høring. Frist for kommentarer er 31. august 2015.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Opmærksomheden henledes på, at der med disse standarder er indført enkelte nye begreber. Kommentarer til de foreslåede danske oversættelser af disse begreber er i denne høringsproces af særlig relevans.

Standarderne træder i kraft for revisors erklæringer om revision af regnskaber for perioder, der slutter 15. december 2016 eller senere. Anvendelsen i Danmark af den ændrede erklæring herunder brugen af ISA 701, Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i den uafhængige revisors erklæring, forudsætter ændringer til den danske revisorlovgivning herunder erklæringsbekendtgørelsen. 

Standarder til kommentering:

  • ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab -> her
  • ISA 701, Kommunikation af centrale forhold ved revisionen -> her
  • ISA 705 (ajourført), Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors konklusion -> her
  • ISA 706 (ajourført), Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors rapport -> her.
  • ISA 260 (ajourført), Kommunikation med den øverste ledelse -> her
  • ISA 570 (ajourført), Fortsat drift (going concern) -> her

I tillæg hertil er der fortaget tilpasninger til en række andre ISA. Da der alene er tale om konsekvensrettelser afledt af ovennævnte nye/ajourførte standarder, fremlægges de danske oversættelser af disse tilpasninger ikke i høring.

Nye/ændrede begreber til kommentering:

Key Audit Matters – foreslås oversat til ”Centrale forhold ved revisionen”

Going concern basis of accounting – foreslås oversat til ”Regnskabsprincippet om fortsat drift”. Begrebet erstatter ”Going concern assumption”, på dansk oversat til ”Forudsætning om fortsat drift”.

Disclaim an opinion – foreslås oversat til ”Udtrykke en manglende konklusion” tidligere oversat til ”Ikke at udtrykke en konklusion”

Emphasis of Matter Paragraphs - er i fremlagte udkast uændret oversat til ”Supplerende oplysninger om forståelsen af regnskabet”. Revisionstekniskudvalg ser gerne denne oversættelse ændret, idet begrebet ”supplerende” fejlagtigt kan give indtryk af, at revisor i dette afsnit i erklæringen giver oplysninger ud over det, der allerede fremgår af regnskabet, og ikke, som det er tilfældet, alene påpeger forhold i regnskabet, som er af særlig vigtighed for brugerens forståelse af regnskabet.

Som alternativ til ”Supplerende oplysninger om forståelsen af regnskabet” har udvalget overvejet udtrykket ”Oplysninger i regnskabet af særlig betydning for forståelsen af regnskabet” eller den lidt kortere version ”Oplysninger af særlig betydning for forståelsen af regnskabet". Udvalget modtager gerne forslag, der mere præcist end det p.t. anvendte ”supplerende” kan bidrage til at afspejle det reelle formål med og indhold i dette afsnit i erklæringen. 

-000-

For så vidt angår de mere væsentlige konsekvenser af de nye og ændrede standarder om revisors rapportering henvises til udsendelsen af de engelske versioner i januar 2015 ->.her

-000-

Opmærksomheden henledes på, at standarden, jævnfør §§ 12.2.2 og 12.2.3 i vedtægterne for FSR - danske revisorer, er en direkte oversættelse af den internationale standard udgivet af IAASB. Det faktuelle indhold skal derfor ikke kommenteres. Derimod er kommentarer og forslag til de foretagne valg i forbindelse med oversættelsen til dansk meget velkomne.

Kommentarer fremsendes til FSR - danske revisorers sekretariat, att. statsautoriseret revisor Lisbeth Kjersgaard (e-mail lik@fsr.dk)

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu