31. januar 2022

Skat Skat - Høringssvar

Bemærkninger til udkast til styresignal om kommunale renovationsydelser – genoptagelse

FSR – danske revisorer har den 13. december 2021 afgivet følgende bemærkninger til udkast til styresignal vedrørende momslovens § 3, stk. 2, nr. 2 og 3 – kommunale renovationsydelser – genoptagelse


FSR – danske revisorer har bl.a. afgivet følgende bemærkninger:

1. Kommunale affaldsselskaber og interessentskaber

Vi vil opfordre Skattestyrelsen til i det endelige styresignal at anføre, hvorvidt og i givet fald i hvilke tilfælde Skattestyrelsen finder, at kommunale affaldsselskaber er omfattet af praksisændringen, idet vi skal bemærke, at affaldshåndteringen i en lang række kommuner varetages af kommunale affaldsselskaber. En række af disse affaldsselskaber har opkrævet gebyrer for renovationsydelser hos borgere og private grundejerforeninger, enten i eget navn eller via forsyningsselskab, der i samme ombæring har opkrævet for fjernvarme, el, vand osv.

1.1 Integreret i den offentlige forvaltning

Vi anbefaler, at Skattestyrelsen i styresignalet anfører, om Skattestyrelsen finder, at kommunalt ejede affaldsselskaber altid, aldrig eller efter en konkret vurdering er omfattet af praksisændringen. Såfremt Skattestyrelsen finder, at kommunale affaldsselskaber i konkrete tilfælde kan anses for at være omfattet af praksisændringen, finder vi, at Skattestyrelsen skal angive hvilke momenter, der henholdsvis taler for og imod og angive eksempler på situationer, hvor kommunale affaldsselskaber er omfattet af praksisændringen.

1.2 Underleverandører til kommunen

Vi finder, at styresignalet endvidere bør indeholde en angivelse af, hvorvidt interessentskaber, der fakturerer ejerkommuner, omfattes af praksisændringen, jf. momslovens § 9, 2. pkt. En sådan ændring vil være en afledt konsekvens af Landsskatterettens afgørelser af 21. oktober 2020. Da momslovens § 9 ikke har

hjemmel i momssystemdirektivet, finder vi, at interessentskaberne efter implementering af den nye praksis bør kunne vælge mellem at støtte ret på momssystemdirektivet og fortsætte med at opkræve moms hos ejerkommuner eller støtte ret på momslovens § 9, 2. pkt., og derved ikke opkræve moms ved fakturering til ejerkommuner. I tillæg hertil finder vi endvidere, at der er behov for, at Skattestyrelsen tilkendegiver, om momslovens § 9, 2. pkt., alene finder anvendelse ved fakturering fra interessentskaber, der ikke i øvrigt udøver forsyningsvirksomhed.

3. Anmodning om genoptagelse

Vi opfordrer Skattestyrelsen til at præcisere i styresignalet, om kommuner kan anmode om genoptagelse, hvor kommunale affaldsselskaber har opkrævet gebyrer i eget navn eller om kommunale affaldsselskaber kan anmode om genoptagelse.

Vi opfordrer endvidere Skattestyrelsen til at anføre, hvordan eventuelle omkostninger til interessentskaber skal indregnes i de tilfælde, hvor interessentskabet har opkrævet moms ved fakturering til kommunerne.

5.Afslutning

Vi håber, at Skattestyrelsen vil udvide udkast til styresignal, således at det klart fremgår, i hvilket omfang kommunale affaldsselskaber påvirkes af praksisændringen, herunder om de kan omfattes af genoptagelsesadgang, hvis de har opkrævet gebyrer i eget navn og hvordan erhvervsordninger eventuelt omfattes af praksisændringen.

Læs hele FSR - danske revisorers høringssvar

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber