27. januar 2015

Revision Revisornævnet - Mangelfuld kvalitetsstyring - Virksomhedsbøder

Bøde for utilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystem og alvorlige erklæringsfejl

En revisionsvirksomhed pålægges en bøde på 100.000 kr. for manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystemet og den registrerede revisor, som er tilknyttet selskabet, pålægges en bøde på 40.000 kr., for mangelfuld planlægning og dokumentation samt overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxI sag nr. 181/2013 og 182/2013 af 19. september 2014 blev revisionsvirksomhed pålagt bøde, som følge af en utilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet. Der er foretaget mangelfuld planlægning og dokumentation i samtlige 6 enkeltsager samt erklæringsfejl i 2 af de udvalgte sager. 

Revisornævnet fandt det godtgjort, at planlægning og dokumentation i samtlige 3 gennemgåede revisionssager og samtlige 3 gennemgåede reviewsager var mangelfuld. For så vidt angår revisors erklæring på årsrapporten for 2008/09 fremgik det, at ledelsen ikke havde nogen omtale af usikkerheden for going concern i hverken noter eller ledelsesberetning. Idet forholdene ikke var tilstrækkeligt oplyst i årsrapporten, burde revisor have taget forbehold for going concern og ikke som sket afgivet en supplerende oplysning, hvorfor erklæringsbekendtgørelsen § 6, stk. 2, nr. 3 er overtrådt. Ydermere burde revisor have afgivet en afkræftende konklusion for årsrapporten for 2011, idet forbeholdet for medtagne omkostninger var gennemgribende. Revisornævnet har fundet det bevist, at den indklagede revisor personligt havde gjort sig skyldig i sagen.

Da der er tale om enkeltmandsvirksomhed, lagde Revisornævnet til grund, at revisor personligt havde forsømt at drage omsorg for kvalitetsstyringssystemets effektive anvendelse. Virksomheden havde derfor gennem sin ledelse pådraget sig ansvar for ikke at have sikret sig, at kvalitetsstyringssystemet blev efterlevet på enkeltsagsniveau. Som følge heraf anses revisionsvirksomheden for skyldig.

I forhold til den indklagede revisor personligt, er der fast praksis for, at de fejl og mangler, der vedrører planlægning og dokumentation ikke sanktioneres over for revisor, når de samtidig fører til ansvar for revisionsvirksomheden. Derimod var overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, af en karakter, der førte til en selvstændig bøde for revisor.

I overensstemmelse med Revisornævnets faste praksis, fastsættes bøden til revisionsvirksomheden i medfør af revisorlovens § 44, stk. 4, til 100.000 kr. Endvidere var de pligter, der påhviler revisor ved erklæringsafgivelsen af en karakter, der førte til en selvstændig bøde. Navnlig under hensyn til overtrædelsernes karakter blev bøden fastsat til 40.000 kr.

Læs Revisornævnets kendelser, sag nr. 181/2013 og 182/2013, på Revisornævnets hjemmeside

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu