28. november 2014

Revision Revisornævnet - Manglende dokumentation - Bøder nul til 30000

Bøde for utilstrækkeligt dokumenteret planlægning, udførelse og konklusioner

I sag 123/2013 af 20. juni 2014 blev statsautoriseret revisor pålagt bøde på 15.000 kr., da det ikke fremgik tydeligt af revisionen, at der var tilstrækkelig dokumentation for revision af forudsætningen om fortsat drift. Der blev ligeledes konstateret mangelfuld planlægning, udførelse og konklusioner i to revisionssager samt ved ét review. Revisors bemærkninger kunne ikke lægges til grund.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxI forhold til første klagepunkt i sag 123/2013 om revisors manglende dokumentation af vurdering af fortsat drift, blev det angivet, at revisor havde givet korrekt supplerende oplysning om selskabets fortsatte drift, men at revisor ikke havde foretaget dokumenteret planlægning og gennemgang heraf. Herunder er det vigtigt at påpege, at revisor altid i sit arbejde skal dokumentere sine revisionshandlinger og overvejelser i forbindelse med going concern. Revisornævnet henviste i deres afgørelse til ISA 230 samt revisorlovens § 23, stk. 1, og konkluderede at revisorloven var overtrådt. 

I forhold til andet klagepunkt om utilstrækkeligt dokumenteret planlægning, udførelse og konklusion samt den manglende sammenhæng her i mellem ved to revisionssager (D ApS og B ApS), angav revisor i sit høringssvar, at der ikke var fundet behov for en omfattende beskrivelse af de enkelte punkter, da revisor selv udførte revisionen. Hertil henviste Revisortilsynet til ISA 230, afsnit 8, som angiver, at revisionsdokumentationen skal udarbejdes, så en erfaren revisor, der ikke har forudgående tilknytning til revisionen, blandt andet kan forstå omfanget at de udførte revisionshandlinger. Revisornævnet lagde Revisortilsynets og kvalitetskontrollantens arbejde til grund, og henviste yderligere til ISA 300 om planlægning. Revisornævnet fandt, at revisionen af D ApS var mangelfuld, og at udførelse og konklusion af revisionsopgaven ikke var tilstrækkeligt dokumenteret. I forhold til samme klagepunkt vedrørende revision af B ApS, lagde Revisornævnet derimod ikke tilsynets og kvalitetkontrollantens arbejde til grund. Revisornævnet fandt ikke, at dokumentationen for planlægning og udførelse var utilstrækkelig. Dog fandt Revisornævnet, at der ikke forelå dokumentation for udført kontrol af regnskabets overholdelse af årsregnskabsloven, hvorfor revisor alligevel blev fundet skyldig i dette klagepunkt. 

I forhold til tredje klagepunkt vedrørende revisors review af C I/S, angav Revisortilsynet, at revisor ikke havde overholdt gældende revisorlovgivning samt standard omkring review, da revisor ikke tilstrækkeligt havde dokumenteret planlægningen og udførelsen af reviewet – herunder var der ikke udarbejdet planlægningsmemo. Revisor havde i sit høringssvar anført, at checkskemaerne ”Kendskab til virksomheden” og ”Planlægningsmemo” var frivillige dokumenter ifølge revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, hvorfor de ikke var udarbejdet. Hertil angav Revisortilsynet, at uanset om skemaerne er frivillige eller ej, stilles der krav i ISRE 2400, som kræver, at man opnår kendeskab til virksomheden, at man planlægger reviewet og sikrer, at handlinger er dokumenteret i overensstemmelse med revisorlovens § 23, stk. 1.

Revisornævnet lagde til grund, at den relevante årsrapport eller revisorerklæringen alene, ikke var vedlagt sagen til nævnet. Revisornævnet lagde dog til grund, at kvalitetskontrollanten efter det oplyste havde set erklæringen, og at revisor ikke havde bestridt at have afgivet erklæringen, hvorfor Revisornævnet alligevel behandlede klagen. Revisornævnet gav Revisortilsynet medhold i klagepunktet, og angav endvidere, at det ikke kunne føre til andet resultat, at revisors kvalitetsstyringssystem ikke krævede yderligere handlinger udført.

Revisornævnet pålagde revisor bøde på 15.000 kr. 

Læs hele kendelsen på Revisornævnets hjemmeside.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu