28. oktober 2014

Revision Revisornævnet - Mangelfuld kvalitetsstyring - Virksomhedsbøder

Bøde på 100.000 for manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystem

I kendelse af 28. maj 2014 (sag 115/2013 og 117/2013), blev indklagede registrerede revisionsvirksomhed pålagt bøde på 100.000 for manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystem. Ved kvalitetskontrollantens arbejde blev der i seks ud af seks sager konstatereret manglende dokumentation, hvorfor Revisornævnet fandt, at revisionsvirksomheden ikke havde sikret tilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxRevisortilsynet udtog i 2012 indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol. I denne forbindelse blev der i seks ud af seks review-erklæringer konstateret manglende dokumentation. I alle seks review-erklæringer blev det konstateret, at revisor ikke havde forelagt tilstrækkelig dokumentation for kendskab til virksomheden. Herudover fandt kvalitetskontrollanten, at der i revisors review-erklæringer var manglende dokumentation vedrørende udført arbejde for risikofyldte områder, herunder dokumentation vedrørende delkonklusioner og erklæringer, dokumentation vedrørende tilgodehavende samt manglende vurdering af værdiansættelsen i en enkelt af review-erklæringerne.

Revisortilsynet lagde til grund, at der i samtlige af de seks sager manglede dokumentation vedrørende revisors arbejde, hvorfor kvalitetsstyringssystemet ikke i tilstrækkeligt omfang havde fundet anvendelse. Revisortilsynet bemærkede yderligere, at det ikke er tilstrækkeligt, at revisionsvirksomheden har etableret de fornødne generelle procedurer, da revisionsvirksomheden tillige skal kunne dokumentere, at disse procesdurer konkret er blevet fulgt for enhver enkelt sags vedkommende jf. revisorlovens § 28, stk. 1. I forhold til den personlige klage mod revisor, bemærkede Revisortilsynet, ”… at det følger af revisorlovens § 16, stk.1, at erklæringsopgaver skal udføres med den omhu, nøjagtighed og den hurtighed, som deres beskaffenhed tillader, samt i overensstemmelse med god revisorskik.”. Revisortilsynet henviste ligeledes til ISRE 2400 om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Revisornævnet bekræftede, at revisor havde handlet i strid med revisorlovens § 16, stk. 1, da der forelå mangelfuld planlægning og utilstrækkelig dokumentation for planlægning og udførelse. Revisornævnet fandt ligeledes, at fordi der blev konstateret ens fejl i samtlige af de seks udtagne sager, havde revisionsvirksomheden ikke sikret tilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet.

Revisornævnet pålagde den indklagede revisionsvirksomhed en bøde på 100.000 efter nævnets faste praksis vedrørende førstegangstilfælde af overtrædelse af revisorlovens § 43, stk. 5 om virksomhedsansvar. Da overtrædelserne sanktioneres over for revisionsvirksomheden, som er en enkeltmandsvirksomhed, fandt nævnet i overensstemmelse med fast praksis, at den indklagede revisors straf skulle bortfalde.

Det er vigtigt at fastslå, at det ikke er tilstrækkeligt at revisionsvirksomheden blot har etaberet et kvalitetsstyringssystem. Anvendelse af kvalitetsstyringssystemet skal kunne dokumenteres i hver enkelt sag – også i review-sager.

Læs hele kendelsen på Revisornævnets hjemmeside.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu