29. juni 2021

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar - Bæredygtighed - Strategi og ledelse - Priser

CSR Prisen 2021: 45 virksomheder sendes videre til nærmere vurdering

CSR Prisen 2021 hylder de bedste rapporter om samfundsansvar og bæredygtighed blandt store danske virksomheder. Ud af de 65 virksomheder i puljen går 45 videre til vurdering efter en indledende screening.


Vi uddeler CSR Prisen 2021 til hhv. en børsnoteret og en unoteret virksomhed fra puljen af nominerede virksomheder. Frem mod prisuddelingen på Børsen den 26. oktober, 2021, er der en række udskilningsløb blandt de i alt 65 store danske virksomheder, der er med i konkurrencen om CSR Prisen 2021.

Den første indledende screening er blevet foretaget, og vi er nu gået fra 65 til 45 virksomheder i puljen. De 45 virksomheders rapporter går videre til en arbejdsgruppe under FSR - danske revisorers Udvalg for Samfundsansvar og Bæredygtighed, hvor de vurderes nærmere ud fra prisens tre hovedkriterier.

Birgitte Mogensen, formand for udvalget, siger om den indledende screening:

”CSR Prisen er en rapporteringspris – men også et spejl af, hvor integreret samfundsansvar og bæredygtighed er i de store danske virksomheder. De highlights, vi har fremhævet fra den første indledende screening, taler deres klare sprog: CSR rapportering er et regnskab, hvor rigtig mange nu rapporterer om fremdrift og resultater med konkrete facts og KPI’er. Det betyder blandt andet, at det for brugerne af rapporterne bliver nemmere at sammenligne virksomhedernes resultater – på samme vis som man sammenligner de finansielle regnskaber. Det betyder med andre ord, at brugsværdien af rapporterne bliver større. Og det er det overordnede formål med CSR Prisen – nemlig at skubbe til øget brugsværdi via den inspiration, som alle virksomheder kan hente fra de bedste. Vi ser en udvikling, hvor der bliver flere og flere af de bedste. Det gør arbejdet med at vælge dem, der skal nomineres sværere – men det gør også dansk erhvervsliv rigere på værdiskabelse”, siger hun. 

Hver af de 45 rapporter bliver hen over sommeren vurderet af to uafhængige repræsentanter af FSR - danske revisorers Udvalg for Samfundsansvar og Bæredygtighed. Herefter sammenstilles vurderingerne, og de rapporter, der scorer højest, går videre til dommerpanelet. Dommerpanelet samles i begyndelsen af september for at træffe beslutning om hvilke virksomheder, der skal nomineres til CSR Prisen 2021, og som skal inviteres til et møde med dommerpanelet. Efter de nominerede virksomheders møde med dommerpanelet træffes den endelige beslutning om hvem, der skal vinde dette års priser.

Udgangspunktet for vurderingen er den del af virksomhedens rapportering, der indeholder den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar jævnfør § 99 a i årsregnskabsloven.

Kort om puljen af rapporter   

 • 65 virksomhedsrapporter – heraf 31 fra børsnoterede virksomheder og 34 fra unoterede virksomheder.
 • 56 sider - det gennemsnitlige antal sider for den rapport, der indeholder virksomhedens redegørelse for samfundsansvar. 
 • 88 % af den samlede pulje virksomheder indgår med en særskilt rapport om bæredygtighed. For de øvrige er det en del af ledelsesberetningen i årsrapporten.
 • 88 % af den samlede pulje virksomheder er medlemmer af FN’s Global Compact, og rapporten til vurdering udgør deres Communication on Progress.

Highlights på tværs af puljen i forhold til CSR Prisens tre kriterier

 • Alle har mål eller målsætninger, og 97 % af den samlede pulje virksomheder oplyser om kvantitative mål.
 • 94 % af den samlede pulje virksomheder omtaler Verdensmålene, og 42 % af den samlede pulje virksomheder angiver konkrete delmål, som virksomheden bidrager til.
 • Alle omtaler klima, og 71 % af den samlede pulje virksomheder oplyser om et kvantitativt CO2-mål.
 • 54 % af den samlede pulje virksomheder omtaler Science Based Targets og heraf angiver 40 %, at deres klimamål er godkendt som Science Based Targets.
 • 35 % af den samlede pulje virksomheder omtaler Task-force on Climate-related Disclosures (TCFD), og heraf henviser 61 % til deres TCFD redegørelse.
 • 62 % af den samlede pulje virksomheder beskriver eller illustrerer deres vurdering af væsentlighed inden for bæredygtighed. 
 • Alle omtaler risici og muligheder, og 65 % omtaler due diligence / nødvendig omhu – heraf omtaler 60 % due diligence i kontekst af menneskerettigheder eller miljø.
 • 92 % af den samlede pulje virksomheder omtaler ESG nøgletal (KPI’er) og 69 % af den samlede pulje virksomheder har en samlet tabel med nøgletal.
 • 95 % af den samlede pulje virksomheder medtager flere års nøgletal og 78 % af den samlede pulje virksomheder angiver i større eller mindre grad detaljer for opgørelse af data.
 • 80 % af den samlede pulje virksomheder oplyser om CO2-udledning i scope 1 henholdsvis i scope 2, hvor 69 % af den samlede pulje virksomheder oplyser om scope 3. Ud af den samlede pulje virksomheder henviser 77 % til opgørelser i henhold til Greenhouse Gas (GHG) Protocol
 • 29 % af den samlede pulje virksomheder har en erklæring fra tredje part dækkende hele eller dele af rapporten.

CSR Prisens tre hovedkriterier

 1. Relevant og væsentlig: Virksomhedens rolle i samfundet og strategi for bæredygtighed: Vi vurderer, om rapporten udmærker sig ved klart at introducere virksomhedens overordnede formål, forretningsmodel og rolle i samfundet. Vi ser efter, om koblingen til virksomhedens bæredygtighedsstrategi er klart beskrevet med kort- og langsigtede ambitioner, prioriteter og mål, herunder om Paris-aftalen og udvalgte FN Verdensmål med delmål understøttes, samt hvordan bæredygtighed er ledelsesmæssigt forankret i organisationen. Det forventes, at virksomheden refererer til frivillige standarder og rammeværk, som virksomheden arbejder med på bæredygtighedsområdet.

  Vi ser også efter, om virksomheden redegør for processer for identificering og vurdering af væsentlige bæredygtighedsforhold i virksomheden og i værdikæden.
   
 2. Balance og transparens: Virksomhedens negative og positive påvirkninger: Vi vurderer, om rapporten balanceret beskriver virksomhedens aktuelle og potentielle negative og positive effekt på omverdenen fra virksomhedens drift og værdikæde, og om der konkret redegøres for risikobillede og –mulighedsaspekter inden for bæredygtighed på kort og lang sigt, samt om virksomhedens håndtering af disse. Dels i forhold til, hvordan virksomheden arbejder for at minimere negative påvirkninger, og dels hvordan virksomheden arbejder for at udvikle og skalere løsninger, der understøtter bæredygtig omstilling og positive systemiske forandringer i samfundet.

  Vi ser på, om virksomhedens indflydelsessfære italesættes, herunder hvordan aktuelle og forventede dilemmaer og udfordringer håndteres af virksomheden og af dens branche i relation til at fremme samfundsansvar og forvalte bæredygtighed. Vi ser også efter, om udefrakommende forhold som COVID-19 er sat i perspektiv, herunder om den kort- og langsigtede effekt for virksomheden og det strategiske arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed omtales.
 1. Brugbar og troværdig: Virksomhedens fremdrift i arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed: Vi vurderer, om rapporten redegør for fremdrift for rapporteringsåret i forhold til virksomhedens ambitioner, prioriteter og mål ved brug af performance indikatorer (KPI’er), der understøtter strategien. Vi ser på, om virksomheden benytter standardiserede KPI’er, der dækker miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) samt KPI’er, der har særlig relevans for branchen. På klimaområdet er det en forventning, at udledning af CO2 opgøres i scope 1 og 2, og hvor relevant i scope 3, i henhold til Greenhouse Gas (GHG) Protocol.

  Vi ser også efter, om virksomheden medtager flere års data, forklarer negative og positive udviklinger i data og redegør for anvendt regnskabspraksis, der angiver rapportens afgrænsning, hvordan KPI’er er opgjort, samt eventuelt med reference til standarder og/eller guidance. Vi noterer også, om der er en revisorerklæring med sikkerhed, og hvilke data og dele af rapporten denne dækker.

Læs mere om processen for vurdering og dommerpanelet i publikationen Lancering af CSR Prisen 2021.

Se programmet og tilmeld dig CSR Konferencen 2021.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber