08. januar 2020

Revision Revisornævnet - Bøder over 100000

De store sanktioner i Revisornævnet 2019 – sanktionsformer fra før 17. juni 2016

Klassisk sanktionerer Revisornævnet revisorer med store bøder i sager om overtrædelser af de helt grundlæggende forudsætninger for revisors troværdighed, sådan ved overtrædelser af uafhængighedsreguleringen. Revisionsvirksomheder sanktioneres traditionelt hårdt ved manglende eller stærkt mangelfuld kvalitetsstyring.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxI sager om overtrædelse af uafhængighedsregler sanktioneres revisorer typisk med bøder på 100.000 kr. som startniveau.

Dette var tilfældet i en sag, hvor direktøren i en revisionsklients virksomhed samtidigt sad i revisionsvirksomhedens bestyrelse.

Sager om honorartrusler er endog meget sjældent forekommende. I denne sag ikendes revisor en bøde på 100.000 kr. for at have afgivet erklæring om et selskab, som revisionsvirksomheden havde et stort og gammelt tilgodehavende hos.

I visse tilfælde ligger førstegangsbøder højere. Således i sager om krydsrevision, der heldigvis forekommer sjældnere og sjældnere. Nedenstående sag viser endnu engang, at overtrædelser af den helt objektive retsregel, der indebærer et absolut forbud, sanktioneres med bøder på 150.000 kr. som en grov krænkelse af uafhængighedsreglerne.


Et højere startbødeniveau kan også ses ved revision i PIE, og/eller hvis uafhængighedsovertrædelsen optræder i sammenhæng med andre forseelser. Begge dele var tilfældet i en sag om uafhængighed i én samt mangelfuld revision i to erhvervsdrivende sparekassefonde. I de to sager med tilknytning til finansiel virksomhed i kølvandet på finanskrisen ikendtes samme revisor en bøde på 150.000 kr.


Det er relativt sjældent, at der forekommer sager mod revisorer, hvor bødeniveauet reduceres. Dette var dog tilfældet i en sag, der drejede sig om en fodboldklub. En regnskabsklasse B-virksomhed kan godt være offentligt eksponeret i en sådan grad, at generalklausulen om synlig uafhængighed er nok til at statuere en overtrædelse af uafhængighedsreglerne. Dette vurderedes at være tilfældet i fodboldklubben, hvor den ene af de to indbragte revisorer havde en relation til ledelsen, der var egnet til at vække tvivl hos tredjemand om uafhængigheden i forbindelse med revisors afgivelse af en vurderingsberetning. Den anden revisor blev frifundet, som sagen forelå.


Revisionsvirksomheder sanktioneres i førstegangstilfælde ved manglende eller mangelfuld kvalitetsstyring med en bøde på 100.000 kr. Virksomhedssanktioner for mangelfuld kvalitetsstyring bliver sjældnere.

De ses dog stadig, og herunder også i form af gentagelsesbøder, der udmåles til 150.000 kr., medmindre der foreligger lempende omstændigheder. Dette var ikke tilfældet i denne sag om en enkeltmandsvirksomhed, hvor revisor også findes skyldig på en række konkrete punkter; men sanktionen mod revisor bortfalder under henvisning til virksomhedssanktionen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu