18. december 2014

Regnskab Årsregnskabsloven - Lovgivning og fortolkning

Den regnskabsmæssige behandling af skat i vandselskaber

Skattemæssige indgangsværdier for anlægsaktiver i en række vandselskaber er forbundet med betydelige usikkerheder. FSR – danske revisorers Forsyningsarbejdsgruppe har i samråd med Regnskabsteknisk Udvalg vurderet de regnskabsmæssige konsekvenser heraf.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Siden de danske spildevandsvirksomheder og en lang række vandselskaber blev omfattet af skattepligt, har der været uenighed med SKAT om selskabernes skattemæssige indgangsværdier. Selskaberne har påklaget de af SKAT ansatte værdier til Landsskatteretten, der i juni 2014 afsagde kendelser i de første sager. Landsskatteretten gav imidlertid SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, dvs. at værdiansættelsen baseres på tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme. Landsskatteretten kritiserede imidlertid SKAT's konkrete brug af modellen. 

Da der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med SKAT's ansættelser, herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen, er det Forsyningsarbejdsgruppens og Regnskabsteknisk Udvalgs vurdering, at denne usikkerhed medfører, at vandselskaberne ikke for nærværende er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. Hvor dette er tilfældet, betyder det, at der ikke kan indregnes en udskudt skat samt en tilhørende opkrævningsret (hos forbrugerne) i årsregnskabet for 2014. De aktuelle skatter, der betales eller er betalt vedrørende kommende og tidligere år, skal indregnes og opkræves hos forbrugerne. Såfremt det ikke vurderes muligt at opgøre beløbet pålideligt, og der derfor ikke kan indregnes en udskudt skatteforpligtelse i regnskabet, vil der sædvanligvis være behov for, at situationen beskrives udførligt i ledelsesberetningen og i noterne, ligesom det kan være relevant at henvise til den regnskabsmæssige oplysning i en supplerende oplysning i revisionspåtegningen.  

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu