05. september 2019

Kommentaren 2019

Eftersyn af årsregnskabsloven undervejs

Kommentar, 5. september


FSR - danske revisorer har i dag sammen med DI uddelt prisen til den bedste årsrapport. Prisen går til ISS. Gode beskrivelser af virksomhedens forretningsmodel og de ikke-finansielle KPI’er var nogle af de forhold, dommerpanelet lagde vægt på, sammen med den indsigt ISS giver i ledelsens forventninger til fremtiden.

Årsrapportprisen er vigtig al den stund, at årsrapporten er den centrale kilde til information om virksomhedens finansielle og ikke-finansielle forhold. Derfor er det vigtigt, at årsrapporten er skarp og fokuseret, og at oplysningerne er relevante og giver mening for brugerne. Det kan forekomme banalt, men med årsrapporter der i omfang nemt fylder 100 sider, er det helt afgørende, at informationerne er skåret til og bliver præsenteret på en let tilgængelig måde for regnskabsbrugerne. 

Det er også foreningens udgangspunkt for det forestående eftersyn af årsregnskabsloven. Formålet med eftersynet bør være en opdatering af rammerne for virksomhedernes rapportering, og det skal ske i lyset af den teknologiske udvikling, samfundets behov for information og kontrol, hensynet til de mere sofistikerede regnskabsbrugere samt et generelt ønske om mere transparens.

Vores tilgang er, at man via lovændringer og standarder vedvarende skal forbedre det nuværende informationsniveau i årsrapporten, se på mulighederne for at reducere kompleksiteten i regelsættet samt udnytte teknologi og digitalisering til at få bedre og mere pålidelig rapportering. Ambitionen er, at vi har danske årsrapporter og erhvervsdata i verdensklasse.

Virksomhederne skal rapportere på en sådan måde, at oplysningerne giver mening for brugerne, og vi skal kunne stole på de fremlagte oplysninger og data. Årsrapporten er naturligvis også et vigtigt redskab for virksomhederne i dialogen med interessenterne. At aflægge årsrapporter må imidlertid ikke blive, en ren compliance-øvelse, men virksomhederne skal være transparente om deres forhold via rapportering til omverdenen, det er så at sige den samfundskontrakt virksomheden har med dens omgivelser.

Målet bør være, at en ny lov tilgodeser samfundsmæssige hensyn som at mindske usikkerhed i samhandel og kreditgivning, mindske transaktionsomkostningerne og dermed fremme økonomisk aktivitet og forretningsudvikling i Danmark.

Årsregnskabsloven bør også afspejle, at investorer og analytikere i stigende grad inddrager ESG-data i vurderingen af virksomheders risici og værdiskabelse og i analysen af virksomhedernes langsigtede vækstmuligheder. 

Krav om ikke-finansielle oplysninger er kommet for at blive. Det er der heldigvis efterhånden en bred erkendelse af, og det er glædeligt at se, at flere og flere virksomheder gør en stor indsats for at rapportere bedre om bl.a. samfundsansvar og ESG-parametre. I FSR ser vi det som afgørende at professionalisere ESG-data, således at de har den samme kvalitet og sammenlignelighed som den finansielle rapportering, og vi har sammen med Nasdaq og Finansforeningen udarbejdet et sæt vejledende ESG-nøgletal, som vi håber, virksomhederne vil tage til sig. Læs mere her.

I eftersynet af årsregnskabsloven er fokus naturligt på informations- og oplysningskrav. Det er imidlertid ligeså vigtigt, at oplysningerne er pålidelige. Det kan man få et klart billede af i dagen udgave af Børsen, hvor Erhvervsstyrelsen løfter sløret for resultaterne af indsatsen mod ulovlige aktionærlån, som typisk er gemt i virksomhedernes balance. Hvis ikke disse regnskaber havde været revideret eller gennemgået af en godkendt revisor, var de fleste ulovlige lån aldrig kommet for dagens lys. Så det er ikke nok, at oplysningerne i årsrapporterne er relevante og brugbare, de skal også være retvisende og pålidelige.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber