21. april 2016

Revision Revisornævnet - Grundløshed/ retlig interesse - Afvisning

En typisk afvisning af en sag, hvor klagen ikke var konkretiseret

Sager indbragt af private afvises ofte af Revisornævnet under henvisning til, at de ikke er konkretiseret. Dette er nedenstående sag et eksempel på: Revisornævnet kan ikke behandle klager, der blot anfører generisk, at revisor ikke har udvist kompetence, ikke har udført sit arbejde efter lov og standarder eller tilsvarende generelle postulater.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxRevisornævnet besluttede den 13. oktober 2015 at afvise sag nr. 78/2014. Sagen var indbragt af en privat klager den 21. september 2014.

Klagen gik ud på, at en statsautoriseret revisor og den revisionsvirksomhed, denne var tilknyttet, angiveligt ikke havde ”udvist professionel kompetence og fornøden omhu ved udarbejdelse af regnskab på sommerhusene” og ikke havde ”revideret i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder inden for området og dermed ikke udvist den professionalisme og kompetence som man bør forvente”.

Hertil havde den statsautoriserede revisor angiveligt ”tilsidesat de pligter, som stillingen medfører”.

I sagen havde den statsautoriserede revisor den 20. juni 2011 afgivet en assistanceerklæring på selvangivelsen og en reviewerklæring på regnskabet for den private erhvervsdrivende for 2010 – og altså ikke udført revision.

Den bagvedliggende årsag til klagen var formentlig, at anvendelse af virksomhedsordningen vedrørende sommerhusudlejning var blevet tilsidesat af SKAT, hvilket ifølge klagen uventet havde udløst ”et skattekrav i 2013 for indkomstårene 2010 og 2011 på 285.000 kr.”.

Revisornævnets sekretariat havde den 12. november 2014 vejledt klager om Revisornævnets kompetence, hvilket dog hverken havde ført til konkretiseringer i klagers mail af 17. november 2014 eller brev af 26. januar 2015.

Revisornævnet besluttede derfor den 13. oktober 2015 at afvise klagen med en klassisk begrundelse om, at en klager ikke kan overlade det til Revisornævnet at udforme klagepunkter ud fra en beskrivelse af et sagsforløb. Revisornævnet ville i så fald blive sagspart på klagers side og ikke et neutralt domstolslignende organ:

”Klager har i generelle vendinger klaget over, at revisor ikke har udvist fornøden professionalisme og kompetence, og har til støtte herfor redegjort for et rådgivningsforløb.

Nævnet kan alene tage stilling til klager over konkrete forhold vedrørende revisors erklærings-arbejde, og en klager kan ikke helt eller delvist overlade det til nævnet at udforme de enkelte klagepunkter ud fra en beskrivelse af et sagsforløb, gældende bestemmelser eller normer mv. I så fald ville de indklagede revisorer ikke have en rimelig mulighed for at varetage deres eventuelle forsvar over for den rejste klage, og det ville være Revisornævnet, der fremstod som de indklagedes egentlige modpart, hvilket ville påvirke Revisornævnets status som et af parterne uafhængigt klagenævn.

Således som klager har formuleret sin klage og sine indlæg i sagen, finder nævnet, at klagen ikke er tilstrækkelig konkretiseret til, at nævnet kan realitetsbehandle klagen, hvorfor klagen afvises”.


Sag nr. 78/2014

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu