18. december 2014

Revision Revisornævnet - Mangelfuld kvalitetsstyring - Virksomhedsbøder

Enkeltmandsvirksomhed fik pålagt en samlet bøde på 165.000 kr.

I sag 177/2013 og 178/2013 af 1. september 2014 blev statsautoriseret revisor og revisionsvirksomheden, som var en enkeltmandsvirksomhed, pålagt en samlet bøde på 165.000 kr. Revisionsvirksomheden havde i 2012 ikke implementeret et kvalitetsstyringssystem, og havde ikke sørget for, at den statsautoriserede revisor var tilknyttet virksomheden gennem Revireg. I forhold til revisor personligt, var erklæringsbekendtgørelsen overtrådt, og planlægning og dokumentation var mangelfuld i alle udtagne sager.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxI 2012 blev enkeltmandsvirksomheden udtaget til kvalitetskontrol, hvor kvalitetskontrollanten fandt gentagne alvorlige fejl og mangler. Herunder var den statsautoriserede revisor, som var den eneste tilknyttede revisor, ikke registreret i virksomheden. Den indklagede revisor havde afgivet erklæringer gennem revisionsvirksomheden uden at være tilknyttet hertil. Kvalitetskontrollanten fandt endvidere, at der ikke var implementeret et kvalitetsstyringssystem, og at der var fejl og mangler i samtlige af de udtagne sager. Kontrollanten angav som supplerende oplysning, at revisor ikke havde gennemført det nødvendige antal af efteruddannelsestimer.

Manglende kvalitetsstyringssystem og registrering
Over for revisionsvirksomheden klagede Revisortilsynet over, at revisorloven var overtrådt, da revisor havde afgivet erklæringer for virksomheden, uden at være tilknyttet som revisor hertil. Revisortilsynet understregede, at en revisor, som ikke er registreret i en revisionsvirksomhed, som er optaget i Revireg, ikke kan udføre revisions- og erklæringsopgaver for denne virksomhed.

Tilsynet klagede endvidere over, at revisionsvirksomheden ikke havde noget kvalitetsstyringssystem. Virksomheden havde således heller ikke etableret en overvågningsproces. Revisionsvirksomheden har forud for denne sag fået ikendt bøde på 100.000 kr. for samme forhold (2008). Revisortilsynet understregede, at det faktum, at revisionsvirksomheden aldrig har fået implementeret et kvalitetsstyringssystem, har været medvirkende til, at der var sket overtrædelse af revisorloven, erklæringsbekendtgørelsen og ISA standarderne. Revisor angav ved kvalitetskontrollen en bemærkning til bilag 2, checkliste 2 (2012)om , at revisionsvirksomheden nu havde anskaffet et kvalitetsstyringssystem. 

Manglende planlægning, dokumentation samt overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen
Over for revisor personligt havde Revisortilsynet klaget over, at planlægning samt dokumentation for udførelsen af revisionen var mangelfuld i alle udtagne sager (herunder i tre revisionsopgaver og én reviewopgave), da der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation til at understøtte de afgivne revisionspåtegninger. Tilsynet klagede endvidere over, at revisor havde overtrådt erklæringsbekendtgørelsen i alle udtagne sager, da der blandt andet ikke var taget stilling til going concern. 

Helt konkret, konstaterede Revisortilsynet, at revisor ikke havde udført tilstrækkelige revisionshandlinger, da der ikke var indhentet eksterne bekræftelser for væsentlige poster i regnskabet. Det var ikke dokumenteret, at der var sket revision af værdiansættelse af tilgodehavender, og revision af værdiansættelse af varelager. Der var ligeledes ikke indhentet regnskabserklæringer fra de forskellige ledelser, og der var ingen dokumentation for revision af periodisering af varekøb og varesalg. Revisortilsynet vurderede, at der generelt ikke forelå den nødvendige dokumentation for planlægning og udførelse af revisionen, og dokumentationen derfor ikke var tilstrækkelig og egnet som grundlag for at kunne afgive erklæringer på de omhandlede årsregnskaber.

Det fremgår af revisors høringssvar, at der er udført planlægning, men at der ingen skriftlig dokumentation er herfor. Revisor lagde til grund, at planlægningen var udført via tidligere års erfaring hos klienterne. 

Revisornævnets afgørelse
Revisornævnet fandt det godtgjort, at revisionsvirksomheden ikke i 2012 havde implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem, og at revisionsvirksomheden havde overtrådt god revisorskik, ved ikke at have tilknyttet indklagede revisor til revisionsvirksomheden. Revisornævnet angav, at det efter nævnets faste praksis om sanktionsfastsættelsen ved manglende eller utilstrækkelig implementering eller ibrugtagning af et kvalitetsstyringssystem, ved førstegangstilfælde fastsættes til 100.000 kr., med mindre der foreligger særlige omstændigheder. Revisornævnte konkluderede, at bøden skulle fastsættes til 150.000 kr., da der var tale om et andengangstilfælde for samme forseelse, herunder blev den tidligere kendelse om samme forseelse tillagt gentagelsesvirkning jf. princippet i straffelovens § 81, og da virksomheden ikke havde sikret, at revisor var tilknyttet virksomheden i Revireg. 

I forhold til revisor personligt konkluderede Revisornævnet, at dokumentation for planlægning og revisionshandleringer, som altovervejende hovedregel skal fremgå af arbejdspapirerne for den konkrete revision. Det er således ikke tilstrækkeligt at henvise til, at en revisionshandling er foretaget, men at revisor ikke skriftligt har beskrevet sin handling. Revisornævnet fandt det endvidere bevist, at erklæringsbekendtgørelsen var overtrådt. 

I forhold til sanktionsfastsættelsen fandt Revisornævnet, at klagepunkterne vedrørende mangelfuld planlægning og dokumentation, måtte anses som et udslag af, at kvalitetsstyringssystemet ikke var implementeret. Da dette var sanktioneret over for revisionsvirksomheden, som er en enkeltmandsvirksomhed, bortfaldt revisors straf vedrørende disse klagepunkter. Revisornævnet fandt ikke, at der var den tilsvarende sammenhæng vedrørende overtrædelserne af erklæringsbekendtgørelsen, hvorfor revisor personligt blev pålagt bøde på 15.000 kr. 

Læs hele kendelsen på Revisornævnets hjemmeside.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu