03. oktober 2016

Revision Revisornævnet - Erhvervsankenævn

Erhvervsankenævnet stadfæster afvisning af at tillade ikke at aflevere IFRS-årsrapport digitalt

I den nedenstående sag afviste først Erhvervsstyrelsen og efterfølgende Erhvervsankenævnet fire koncernforbundne selskabers anmodning om at få lov til kun at indsende deres årsrapporter i pdf-format. Selskaberne havde i en årrække frivilligt aflagt årsrapporter efter IFRS som godkendt af EU, hvilket førte til angiveligt urimeligt store og uforudsete omkostninger ved den digitale konvertering til XBRL-format.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxKlagen i sagen (J.nr. 2015-4228) over Erhvervsstyrelsens afslag på at opretholde muligheden for at aflevere årsrapporter i pdf-format blev indbragt den 9. april 2015 af økonomidirektøren i fire koncernforbundne selskaber, der frivilligt aflagde regnskaber efter IFRS. Erhvervsstyrelsen havde afslået anmodningen den 12. marts 2015, og denne afgørelse blev stadfæstet af Erhvervsankenævnet i kendelse af 15. januar 2016.

Koncernselskaberne havde efter indsendelsesbekendtgørelsen første gang skullet indsende årsrapporter digitalt for regnskabsår, der afsluttedes efter den 31.12.2013, dvs. konkret 2014- årsrapporterne, og således et år senere end regnskabsklasse C-virksomheder generelt. Denne udsættelse havde baggrund i, at selskaberne frivilligt aflagde årsrapporter efter IFRS.

Dette valg af regnskabspraksis medførte imidlertid, at den digitale indberetning forudsatte anvendelse af REGNSKAB SPECIAL, der angiveligt indebar ekstraomkostninger til revisor og et XBRL- konverteringsselskab på op til 100.000 kr. Dette var baggrunden for anmodningen om at måtte udskyde den digitale indberetning, indtil Erhvervsstyrelsen havde etableret en hensigtsmæssig indtastningsløsning a la REGNSKAB BASIS, der typisk kun kunne anvendes i mindre virksomheder.

I sin redegørelse af 18. maj 2015 fastholdt Erhvervsstyrelsen sit afslag. Der henvistes dog til, at der i den kommende indsendelsesbekendtgørelse forventedes en dispensationsmulighed for IFRS-regnskabsaflæggere, som Erhvervsstyrelsen dog ikke forventede ville blive relevant for de konkrete selskaber. Dette førte dog til, at Erhvervsankenævnet udbad sig Erhvervsstyrelsens nærmere overvejelser herom. Erhvervsstyrelsen fastholdt i sin udtalelse af 16. december 2015, at dispensationsmuligheden for årsrapporter, der indberettedes efter 15. september, i den nye indsendelsesbekendtgørelse af 8. september 2015 ikke var relevant i den konkrete sag.

Dette skøn fandt Erhvervsankenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte, hvorfor Erhvervsstyrelsens afgørelse stadfæstedes 15. januar 2016.

Klagen var dog tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen, hvilket indebar, at medlemmerne af den øverste ledelse ikke under sagens behandling var blevet pålagt afgifter pga. for sen indsendelse af årsrapporterne (500 kr. for første påbegyndte måned, 2000 kr. for anden påbegyndte måned og 3000 kr. for tredje påbegyndte måned efter 31. maj 2015 pr. selskab og pr. ledelsesmedlem).

Kendelse af 15. januar 2016 (J.nr. 2015-4228)

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu