08. november 2021

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber - Nyt fra myndigheder

Erhvervsankenævnets årsberetning 2020

Erhvervsankenævnet er klageinstans for en række administrative afgørelser. Der foreligger nu en udførlig beretning over de 26 sager, som nævnet realitetsbehandlede i 2020. Hertil afsluttedes 11 sager uden realitetsbehandling som følge af manglende gebyrbetaling, manglende kompetence hos nævnet, klagers tilbagekaldelse og andre grunde.


Du kan se Erhvervsankenævnets årsberetning for 2020 her.

Erhvervsankenævnet fungerer som ankeinstans for administrative afgørelser efter i alt 30 forskellige love, som du kan se oplistet på side 41 i årsberetningen. I 2020 blev der kun realitetsbehandlet klager over administrative afgørelser med hjemmel i syv love.

I 2020 afsagde nævnet i alt 26 kendelser, som er refereret fyldigt i årsberetningen, mens de offentliggjorte kendelser kan ses på nævnets hjemmeside.

Af de 26 realitetsbehandlede sager var 13 efter selskabsloven, fire efter hvidvaskloven, fire efter lov om finansiel virksomhed, to efter offentlighedsloven, samt en efter respektive revisorloven, årsregnskabsloven og kapitalmarkedsloven.

Af de 13 sager efter selskabsloven vedrørte de tre spærring af muligheden for at foretage straksregistreringer i virk.dk. Vi bringer senere et par nyheder herom under fremhævelse af, at manglende svar på en forespørgsel om dokumentation er grund nok at spærre for muligheden.

De fire sager efter hvidvaskloven vedrører aktindsigt i tilsynssager, der hjemvises til fornyet behandling i Finanstilsynet. Derimod stadfæstede Erhvervsankenævnet de to sager efter offentlighedsloven, der også vedrørte aktindsigt i Finanstilsynets tilsyn med banker.

I den enlige sag efter revisorloven stadfæstedes Erhvervsstyrelsens afgørelse af kun at give begrænset aktindsigt i revisionen af regnskabet for et politisk parti. I forbindelse med revisorloven kan der mindes om, at Erhvervsstyrelsens afgørelser om efteruddannelse ikke længere kan indbringes for Erhvervsankenævnet som ”administrativ andeninstans”. Her må der således nu gås direkte til domstolene.

Af de 26 sager blev myndighedens afgørelse blankt stadfæstet i 15 og hjemvist til ny behandling i fire tilfælde med det fællestræk, at Finanstilsynet ikke havde begrundet konkret, hvorfor oplysningerne var omfattet af fortrolighed i forbindelse med tilsynsvirksomhed.

Hertil blev den administrative afgørelse ændret i et tilfælde, og en klage afvist.

Endelig var afgørelserne blandede i fem sager, hvoraf de fire stadfæstede/ændrede elementer i de administrative afgørelser, mens en sag indeholdt en kombination af stadfæstelse og afvisning.

I 2019 realitetsbehandlede Erhvervsankenævnet 31, i 2018 13 og i 2017 27 sager.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber