09. november 2015

Regnskab Internationalt - ESMA

ESMA’s guidelines om alternative resultatmål

Den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) har offentliggjort retningslinjer for alternative resultatmål (APM) for børsnoterede selskaber. Retningslinjerne tilskynder børsnoterede selskaber til at offentliggøre transparente, relevante og sammenlignelige oplysninger om virksomhedens resultater.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Baggrund
Retningslinjer for Alternative Performance Measures (APM) skal erstatte anbefalinger (’Recommandation’) udstedt af ESMA’s forgænger - Det europæiske værdipapirtilsynsudvalg (CESR) - i 2005. Retningslinjerne vil finde anvendelse for udstedere eller personer, der er ansvarlige for et børsprospekt.

De finansielle nøgletal og mellemresultater der er defineret efter de internationale regnskabsstandarder er nu blevet udelukket fra anvendelsesområdet, da de allerede er omfattet af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. ESMA henviser til, at IASB’s seneste ændringer til IAS 1 og projektet om Disclosure Principles vil behandle mange af de problemer, der er identificeret i forbindelse med alternative resultatmål i årsregnskabet.

ESMA's høring om alternative resultatmål
Forud for de nye retningslinjer foretog ESMA en høring for at informere markedsdeltagerne om baggrunden for ESMA’s beslutning om at ændre CESR (Commitee of European Securities Regulators) Recommandation om Alternative Performance Measures og for at få de berørte parters mening om de foreslåede retningslinjer.

Generelt støttede de fleste respondenter ESMA’s initiativ om at udstede nye retningslinjer. De fleste respondenter mente, at informationer om alternative resultatmål, der er udviklet af brugerne af de foreslåede retningslinjer, vil være nyttige i beslutningsprocessen for investorer. Derudover sikrer retningslinjerne, at udstedere eller de personer, der er ansvarlige for prospektet, vil give relevante oplysninger til forståelse af APM’s, der anvendes af udstedere eller personer, der er ansvarlige for prospektet.

Mange respondenter havde den opfattelse, at overholdelsen af retningslinjerne kunne føre til et ’overload’ af oplysninger i offentliggørelse af regulerede oplysninger.

ESMA's efterfølgende overvejelser
Selv om ESMA anerkender, at overholdelsen af de foreslåede retningslinjer kan føre til en stigning i omfanget af oplysninger, der indgår i årsrapporten eller prospektet, der indeholder de regulerede oplysninger, mener de også, at sådanne oplysninger vil føre til en bedre forståelse af de APM’s, der anvendes af brugere af disse oplysninger. ESMA mener, at det kun er relevante oplysninger, der vil blive givet af de selskaber, der udsteder værdipapirer eller personer med ansvar for et prospekt, da væsentlighedsprincippet skal anvendes.

ESMA har taget hensyn til de seneste undersøgelser i Sverige[1] og Storbritannien[2]. Disse undersøgelser viser nytten af finansielle oplysninger og påpeger, at brugerne er mere bekymret over for, at årsrapporter og prospekter er præget af standardformuleringer(boilerplate) snarere end omfanget af finansielle oplysninger.

 

Nedenstående er et kort uddrag af de vigtigste punkter i de nye retningslinjer:

 

 • Udstedere bør definere den anvendte APM og dens komponenter samt det beregningsgrundlag der er vedtaget.
 • Udstedere bør offentliggøre definitioner af alle de APM’s, der anvendes på en klar og letlæselig måde.
 • APM’s bør gives med meningsfulde betegnelser, der afspejler deres metode og beregningsgrundlag.
 • APM’s skal afstemmes til det mest relevante beløb, der præsenteres i regnskabet, og der skal separat identificeres og forklares hver afstemningspost.
 • Udstedere bør også præsentere den mest direkte forenelige post, og subtotal eller total præsenteres i årsregnskabet, hvor det er relevant for den specifikke APM.
 • Udstedere bør forklare brugen af ​​APM’s med henblik på at give brugerne af regnskabet eller prospektet mulighed for at forstå deres relevans og pålidelighed.
 • APM’s bør suppleres med sammenligningstal for de tilsvarende tidligere perioder.
 • Udstedere bør præsentere afstemninger for alle sammenligningstal.
 • Definitionen og beregningen af en APM skal være konsistent over tid. Under særlige omstændigheder, hvor udstedere beslutter at omdefinere en APM, bør udstederen forklare ændringerne;
 • hvorfor disse ændringer resulterer i pålidelige og mere relevante oplysninger om de finansielle resultater, og
 • tilpasse sammenligningstal.
 • Hvis en udsteder stopper med at offentligøre en APM, bør udstederen forklare årsagen til, at denne APM ikke længere giver relevante oplysninger.
 • Hvor det er tilladt, kan en direkte henvisning til andre tidligere offentliggjorte dokumenter, der indeholder oplysninger om principper for opgørelse og beregning af APM og som er let tilgængelige for brugerne.

 

Hvad er omfattet af retningslinjerne? 
Retningslinjerne gælder for APM’s omtalt i de regulerede oplysninger som offentliggøres af udstedere af værdipapirer, der handles på regulerede markeder. Det betyder, at retningslinjerne vil gælde for de APM’s som er præsenteret i årsrapporter og prospekter, i det omfang de pågældende nøgletal eller mellemresultater ikke er omfattet af regnskabsstandarderne.

Retningslinjerne gælder ikke for APM’s som fremgår af årsregnskabet, herunder halvårsregnskab og yderligere periodiske finansielle oplysninger udarbejdet i overensstemmelse med GAAP og offentliggøres i overensstemmelse med gennemsigtighedsdirektiv eller prospektdirektivet.

Retningslinjerne gælder heller ikke for APM’s, som lovgivningen (bortset fra GAAP) kræver, at virksomheden oplyser. De finder for eksempel ikke anvendelse på foranstaltninger, der indgår i prospekter såsom proforma regnskabsoplysninger, transaktioner med nærtstående parter, resultatfremskrivninger og skøn mv. som kræves i prospektreglerne.

Eksempler på alternative resultatmål, som er omfattet af ESMA’s retningslinjer er driftsindtjening, kontant indtjening, resultat før engangsomkostninger og EDITDA.

APM’s er derimod ikke finansielle oplysninger reguleret af IFRS så som omsætning, resultat eller indtjening pr. aktie.

Retningslinjerne gælder også for APM’s i andre regulerede oplysninger, der offentliggøres af virksomheden.

Retningslinjerne er medtaget som bilag IV i den endelige rapport om ESMA’s retningslinjer for Alternative Performance Measures. Rapporten på engelsk giver også et resumé, generelle bemærkninger, en feedback-redegørelse i tilknytning til høringsudkastet og en cost-benefit-analyse.

 

Retningslinjerne er oversat til dansk og de gælder for dokumenter udstedt på eller efter ikrafttrædelsesdatoen af ​​3. juli 2016.

 

Retningslinjerne kan findes på engelsk her

Retningslinjerne kan findes på dansk her

 

[1]En undersøgelse af kapitalmarkedets aktørers anvendelse af finansielle rapporter; Svensk Enterprise 2014

[2]Lab insight report: Towards Clear & Concise Reporting, Financial Reporting Council, August 2014
Lab project report: Accounting policies and integration of related financial information, Financial Reporting Council, July 2014

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu